292/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti veterinárnych kontrol,1) ktoré sa vykonávajú pri produktoch živočíšneho pôvodu (ďalej len „produkt“), a to pri čerstvom mäse, čerstvom hydinovom mäse, mäsových výrobkoch, mletom mäse a mäsových prípravkoch, vaječných výrobkoch, zvieratách a produktoch vodného hospodárstva, živých lastúrnikoch, produktoch rybolovu, králičom mäse a zverine zo zveri z farmových chovov, zverine z divo žijúcej zveri, surovom mlieku, tepelne ošetrenom mlieku a mliečnych výrobkoch,2) ako aj pri ostatných produktoch podľa osobitného predpisu3) určených na obchod s členskými štátmi.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
veterinárnou kontrolou akákoľvek fyzická kontrola alebo preskúmanie dokladov, ktoré sa vzťahujú na produkty uvedené v § 1 ods. 2 a ktoré sú určené na priamu alebo nepriamu ochranu zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
c)
prevádzkarňou akýkoľvek podnik, v ktorom sa produkujú, skladujú alebo spracúvajú produkty uvedené v § 1 ods. 2,
d)
príslušným orgánom orgán veterinárnej správy6) alebo ústredný orgán členského štátu, ktorý je príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, alebo každý orgán, na ktorý ústredný orgán členského štátu túto pôsobnosť delegoval,
e)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu7) alebo veterinárny lekár vymenovaný príslušným ústredným orgánom členského štátu.
Kontroly v mieste pôvodu
§ 3
(1)
Na obchod s členskými štátmi možno určiť len také produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1 ods. 2, ktoré boli získané, kontrolované, označené a etiketované v súlade s veterinárnymi požiadavkami8) na príslušné určenie a ktoré sú sprevádzané ku konečnému príjemcovi zdravotným certifikátom, certifikátom o zdraví zvierat alebo iným dokladom podľa veterinárnych požiadaviek.
(2)
Prevádzkarne, z ktorých produkty pochádzajú, musia nepretržitým vlastným dozorom9) zabezpečiť, aby produkty určené na obchod spĺňali požiadavky uvedené v odseku 1.
(3)
Okrem monitorovacích povinností ustanovených úradnému veterinárnemu lekárovi podľa osobitného predpisu10) vykonáva príslušný orgán11) pravidelné kontroly prevádzkarní, aby sa presvedčil, že produkty určené na obchod spĺňajú veterinárne požiadavky alebo v prípadoch uvedených v odseku 7 a v § 12 požiadavky členského štátu určenia.
(4)
Ak je odôvodnené podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, vykoná príslušný orgán potrebné kontroly; ak sa podozrenie potvrdí, prijme vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odňatie schválenia.
(5)
Ak preprava produktov zahŕňa viaceré miesta určenia, musia sa produkty spolu zoskupiť do toľkých dávok, koľko je miest určenia. Každú dávku musí sprevádzať certifikát alebo doklad uvedený v odseku 1.
§ 4
(1)
Ak je Slovenská republika krajinou odoslania, príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia na všetkých stupňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov podľa § 1 ods. 2 plnili veterinárne požiadavky. Najmä zabezpečia, aby sa produkty
a)
získané podľa osobitného predpisu13a) kontrolovali z veterinárneho hľadiska rovnakým spôsobom, či už sú určené na obchod vo vnútri Európskeho spoločenstva alebo na domáci trh na území Slovenskej republiky,
b)
ktoré nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám Európskeho spoločenstva, ale ktoré môžu podliehať kontrolám podľa tohto nariadenia, neodoslali na územie iného členského štátu, ak ich nemožno uvádzať na trh na území Slovenskej republiky z dôvodov ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí odôvodnených smernicou Európskych spoločenstiev uvedenou v § 1 ods. 1.
(2)
Ak je Slovenská republika štátom odoslania, prijmú príslušné orgány11) vhodné administratívne opatrenia14) alebo uložia pokuty podľa osobitného predpisu,15) ak sa zistí akékoľvek porušovanie veterinárnych požiadaviek fyzickými osobami alebo právnickými osobami, a najmä, ak sa zistí, že vyplnené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú aktuálnemu stavu produktov alebo že na produkty, ktoré nezodpovedajú príslušným veterinárnym požiadavkám, boli upevnené zdravotné značky.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Hlavný veterinárny lekár ihneď hlási28) ostatným členským štátom a Európskej komisii každý výskyt na území Slovenskej republiky ohniska, iného ako je ohnisko chorôb uvedených v osobitnom predpise,29) každej zoonózy, choroby alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zvieratá alebo pre zdravie ľudí. Ak je Slovenská republika štátom pôvodu, hlavný veterinárny lekár ihneď nariadi kontrolné alebo preventívne opatrenia podľa veterinárnych požiadaviek, a najmä vymedzí nárazníkové zóny podľa týchto požiadaviek a všetky ostatné opatrenia vrátane núdzových opatrení,30) ktoré považuje za vhodné.
(2)
Ak je miesto určenia v Slovenskej republike alebo je Slovenská republika štátom prevozu a v priebehu kontrol uvedených v § 5 sa zistí prítomnosť jednej z chorôb alebo inej príčiny uvedenej v odseku 1, môže hlavný veterinárny lekár, ak je to potrebné, nariadiť preventívne opatrenia podľa veterinárnych požiadaviek.
(3)
Ak je Slovenská republika štátom určenia, môže hlavný veterinárny lekár až do nariadenia opatrení Európskou komisiou nariadiť na základe závažných dôvodov z hľadiska ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ľudí dočasné ochranné opatrenia, ktoré sa týkajú daných prevádzkarní, alebo v prípade epizoócie, ktoré sa týkajú ochranných území podľa veterinárnych požiadaviek. Nariadené opatrenia oznámi hlavný veterinárny lekár bez meškania Európskej komisii a ostatným členským štátom.
(4)
Na žiadosť hlavného veterinárneho lekára v prípadoch uvedených v odseku 1 alebo z vlastného podnetu Európskej komisie sa môže na miesto výskytu podľa odsekov 1 až 3 dostaviť jeden alebo viacerí predstavitelia Európskej komisie na to, aby v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy preskúmali, aké opatrenia boli prijaté; na tieto opatrenia vydajú posudok.
(5)
Podrobnosti o postupe podľa odsekov 1 až 4, opatreniach pri ich vykonávaní a zoznam zoonóz alebo príčin, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, môže v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.19)
§ 10
(1)
Na vykonávanie veterinárnych kontrol podľa tohto nariadenia a na spoluprácu s inšpekčnými oddeleniami ostatných členských štátov sú príslušné orgány veterinárnej správy.6) Úradní veterinárni lekári, veterinárni inšpektori a iní zamestnanci orgánov veterinárnej správy, ak je to potrebné, aj v spolupráci so zamestnancami iných kontrolných orgánov31) poverenými na tento účel vykonávajú inšpekcie a kontroly pri výmenách podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Pri vykonávaní veterinárnych kontrol podľa odseku 1 musia prevádzkarne, ktoré sú kontrolované, poskytovať osobám uvedeným v odseku 1 spoluprácu potrebnú na plnenie ich úloh.
§ 13
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 3 ods. 6 a 7, § 5 až 8 a § 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
1.
Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vo vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 395, 30. 12. 1989, s. 13) v znení
smernice Rady 90/675/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 373, 31. 12. 1990, s. 1),
smernice Rady 91/67/ EEC (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 46, 19. 2. 1991, s. 1),
smernice Rady 91/492/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1),
smernice Rady 91/493/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 15),
smernice Rady 91/494/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 35),
smernice Rady 91/495/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 41),
smernice Rady 91/496/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 56),
smernice Rady 92/45/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 35),
smernice Rady 92/46/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 1),
smernice Rady 92/67/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 73),
smernice Rady 92/118/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 49),
smernice Rady 96/23/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 13, 16. 1. 1997, s. 28).
2.
Rozhodnutie Komisie 98/470/ES z 9. júla 1998, ktorým sa realizuje smernica Rady 89/662/EHS, ktorá sa týka informácií o veterinárnych kontrolách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 208, 24. 7. 1998, s. 54).
Smernica Rady a rozhodnutie Komisie je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.
ROZSAH INFORMÁCIÍ O VETERINÁRNYCH KONTROLÁCH
ČASŤ A
Všeobecné požiadavky na informácie o veterinárnych kontrolách
1.
Hlavný veterinárny lekár zasiela Európskej komisii informácie za každý sektor činnosti. Sektory činnosti, ktoré zodpovedajú sektorom podľa veterinárnych požiadaviek, sú uvedené v časti B.
2.
Pre každý sektor činnosti sa poskytujú informácie so zreteľom na vykonané úradné kontroly a výsledky získané v miestach pôvodu a miestach určenia a predkladajú sa za Slovenskú republiku za každý kalendárny rok.
3.
Informácie sa predkladajú v súlade s vhodným vzorom pre každý sektor.
4.
Vzor pre sektor čerstvého mäsa sa uvádza v časti C.
5.
Informácie sa postupujú Európskej komisii v elektronickej forme.
6.
Informácie sa postupujú raz ročne, najneskôr do 1. mája roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli kontroly vykonané.
ČASŤ B
Sektory činnosti
Sektor I „Čerstvé mäso“1)
Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ 121, 29. 7. 1964, s. 2012).
Sektor II „Hydinové mäso“2)
Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 55, 8. 3. 1971, s. 23).
Sektor III „Mäsové výrobky“3)
Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s mäsovými výrobkami vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 26, 31. 1. 1977, s. 85).
Sektor IV „Mäso v kúskoch“4)
Smernica Rady 94/65/EK zo 14. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368, 31. 12. 1994, s. 10).
Sektor V „Vaječné výrobky“5)
Smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a zdravotných problémoch ovplyvňujúcich výrobu vaječných výrobkov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 212, 22. 7. 1989, s. 87).
Sektor VI „Produkty rybolovu“6)
Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu produktov rybolovu a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 15).
Smernica Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá pre produkty rybolovu ulovené na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3(1)(a)(i) smernice Rady 91/493/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41).
Sektor VII „Mäkkýše“7)
Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu živých lastúrnikov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1).
Sektor VIII „Mlieko a mliečne výrobky“8)
Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú zdravotné predpisy na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s.1).
Sektor IX „Králičie mäso a zverina z farmovej zveri“9)
Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990, ktorá sa týka zdravotných a hygienických problémov ovplyvňujúcich produkciu králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 41).
Sektor X „Zverina z divo žijúcej zveri“10)
Smernica Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992, ktorá sa týka zdravotných problémov u ľudí a zvierat v súvislosti so zabíjaním zveri a uvádzaním zveriny z divo žijúcej zveri na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 35).
Sektor XI „Ostatné produkty živočíšneho pôvodu“11)
Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne a hygienické požiadavky, ktorými sa upravuje obchodovanie v Spoločenstve a dovozy do Spoločenstva produktov, ktoré nepodliehajú požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch Spoločenstva, uvedených v smernici Rady 89/662/EHS v prílohe A (I), a ak ide o patogény, v smernici Rady 90/425/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 49).
ČASŤ C
Sektor I
Čerstvé mäso
Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ 121, 29. 7. 1964, s. 2012).
1.1.
Členský štát: [ISO kód]
1.2.
Rok činnosti: [...]
1.3.
Úradné kontroly v mieste pôvodu
1.3.1.
Príslušný národný orgán/orgány:
1.3.1.1.
Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.3.1.2.
Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.3.1.3.
Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii
1.3.1.3.1.
Názov: [text]
1.3.1.3.2.
Poštová adresa: [text a kód]
1.3.1.3.3.
Tel. č.: [...]
1.3.1.3.4.
Fax č.: [...]
1.3.1.3.5.
E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]
1.3.2.
Počet prevádzkarní, ktoré podliehajú úradným kontrolám v mieste pôvodu:
1.3.2.1.
Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]
1.3.2.2.
Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]
1.3.2.3.
Skladovacie prevádzkarne [. . .]
1.3.3.
Počet miest určených na kontroly v mieste pôvodu (1):
1.3.3.1.
Bitúnky v zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.3.1.1.
Veterinári [. . .]
1.3.3.1.2.
Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.1.3.
Ostatné kategórie personálu [. . .]
1.3.3.2.
Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.3.2.1.
Veterinári [. . .]
1.3.3.2.2.
Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.2.3.
Ostatné kategórie personálu [. . .]
1.3.3.3.
Skladovacie prevádzkarne:
1.3.3.3.1.
Veterinári [. . .]
1.3.3.3.2.
Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.3.3.
Ostatné kategórie personálu [. . .]
1.3.4.
Počty podliehajúce kontrolám:
1.3.4.1.
Počet zvierat zabitých na bitúnkoch na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.4.1.1.
Hovädzí dobytok
1.3.4.1.1.1.
Dospelý hovädzí dobytok [. . .]
1.3.4.1.1.2.
Mladý hovädzí dobytok [. . .]
1.3.4.1.2.
Nepárnokopytníky/koňovité [. . .]
1.3.4.1.3.
Ošípané [. . .]
1.3.4.1.4.
Ovce [. . .]
1.3.4.1.5.
Kozy [. . .]
1.3.4.2.
Hmotnosť mäsa (v tonách) vstupujúceho do rozrábkarní na zozname uvedenom v článku 10(1): [. . .]
1.3.4.3.
Hmotnosť mäsa (v tonách) vstupujúceho do skladovacích prevádzkarní: [. . .]
1.3.5.
Počet vykonaných laboratórnych vyšetrení:
1.3.5.1.
Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.5.1.1.
Testy na rezíduá a kontaminanty[. . .]
1.3.5.1.2.
Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.1.3.
Testy na trichinely a ostatné parazity [. . .]
1.3.5.1.4.
Ostatné testy [. . .]
1.3.5.2.
Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.5.2.1.
Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.2.2.
Ostatné testy [. . .]
1.3.5.3.
Skladovacie prevádzkarne:
1.3.5.3.1.
Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.3.2.
Ostatné testy [. . .]
1.3.6.
Počet kontrol iných, ako sú bakteriologické vyšetrenia, vykonaných príslušným orgánom:
1.3.6.1.
Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.6.1.1.
Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]
1.3.6.1.2.
Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]
1.3.6.2.
Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.6.2.1.
Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]
1.3.6.2.2.
Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]
1.3.6.3.
Skladovacie prevádzkarne:
1.3.6.3.1.
Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice 89/662/EHS) [. . .]
1.3.6.3.2.
Verifikácia opatrení prevádzkovateľov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .]
1.3.7.
Kvantitatívne výsledky kontrol v mieste pôvodu:
1.3.7.1.
Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.7.1.1.
Prevádzkarne
1.3.7.1.1.1.
Novo schválené [. . .]
1.3.7.1.1.2.
Dočasne pozastavené [. . .]
1.3.7.1.1.3.
Definitívne pozastavené [. . .]
1.3.7.1.2.
Prehliadka ante mortem
1.3.7.1.2.1.
Zvieratá definitívne vylúčené zo zabíjania na spotrebu ľuďmi [. . .]
1.3.7.1.3.
Prehliadka post mortem
1.3.7.1.3.1.
Počet celých tiel skonfiškovaných [. . .]
1.3.7.2.
Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1):
1.3.7.2.1.
Prevádzkarne
1.3.7.2.1.1.
Novo schválené [. . .]
1.3.7.2.1.2.
Dočasne pozastavené [. . .]
1.3.7.2.1.3.
Definitívne pozastavené [. . .]
1.3.7.2.2.
Inšpekcia
1.3.7.2.2.1.
Tony skonfiškované [. . .]
1.3.7.3.
Skladovacie prevádzkarne:
1.3.7.3.1.
Prevádzkarne
1.3.7.3.1.1.
Novo schválené [. . .]
1.3.7.3.1.2.
Dočasne pozastavené [. . .]
1.3.7.3.1.3.
Definitívne pozastavené [. . .]
1.3.7.3.2.
Inšpekcia
1.3.7.3.2.1.
Tony skonfiškované [. . .]
1.4.
Organizácia úradných kontrol v mieste určenia
1.4.1.
Príslušný národný orgán/orgány (2):
1.4.1.1.
Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.4.1.2.
Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.4.1.3.
Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:
1.4.1.3.1.
Názov: [text]
1.4.1.3.2.
Poštová adresa: [text a kód]
1.4.1.3.3.
Tel. č.: [. . . ]
1.4.1.3.4.
Fax č.: [. . . ]
1.4.1.3.5.
E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]
1.4.2.
Počet prevádzkarní podliehajúcich úradným kontrolám v mieste určenia: [ . . . ]
1.4.3.
Počet miest poverených na úradné kontroly v mieste určenia (3): [ . . .]
1.4.4.
Množstvo prijaté v miestach určenia z iných členských štátov: [ . . . ]
1.4.5.
Počet úradných kontrol v miestach určenia:
1.4.5.1.
Dokladové kontroly: [ . . . ]
1.4.5.2.
Kontroly totožnosti: [ . . . ]
1.4.5.3.
Fyzické kontroly:
1.4.5.3.1.
Ostatné veterinárne kontroly [ . . . ]
1.4.5.3.2.
Laboratórne vyšetrenia
1.4.5.3.2.1.
Testy na rezíduá a kontaminanty [ . . . ]
1.4.5.3.2.2.
Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [ . . . ]
1.4.5.3.2.3.
Ostatné testy [ . . . ]
1.4.6.
Výsledky fyzických kontrol v miestach určenia:
1.4.6.1.
Dokladové kontroly:
1.4.6.1.1.
Neschválené prevádzkarne pôvodu [ . . . ]
1.4.6.1.2.
Chýbajúce doklady [ . . . ]
1.4.6.1.3.
Nesúlad dokladov [ . . . ]
1.4.6.2.
Kontroly totožnosti:
1.4.6.2.1.
Doklad nezhodujúci sa s mäsom [ . . . ]
1.4.6.2.2.
Vstup, značka alebo odtlačok úradnej pečiatky chýbali [ . . . ]
1.4.6.2.3.
Vyšetrenie s nevyhovujúcim výsledkom:
1.4.6.2.3.1.
Mäso [ . . . ]
1.4.6.2.3.2.
Dopravné prostriedky [ . . . ]
1.4.6.3.
Fyzické kontroly s nevyhovujúcim výsledkom:
1.4.6.3.1.
Ďalšie veterinárne kontroly [ . . . ]
1.5.6.3.2.. Laboratórne vyšetrenie [ . . . ]
1.5.
Úradné kontroly pri vstupe (článok 6(1) b) a článok 6(2) smernice 89/662/EHS)
1.5.1.
Príslušný národný orgán/orgány (4):
1.5.1.1.
Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.5.1.2.
Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.5.1.3.
Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:
1.5.1.3.1.
Názov: [text]
1.5.1.3.2.
Poštová adresa: [text a kód]
1.5.1.3.3.
Tel. č.: [. . . ]
1.5.1.3.4.
Fax č.: [ . . . ]
1.5.1.3.5.
E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]
1.5.2.
Počet zásielok podliehajúcich úradným kontrolám pri vstupe [ . . .]
1.5.3.
Počet úradných kontrol pri vstupe:
1.5.3.1.
Dokladové kontroly [ . . . ]
1.5.3.2.
Ostatné kontroly [ . . . ]
1.5.4.
Výsledky úradných kontrol pri vstupe:
1.5.4.1.
Dokladové kontroly [ . . . ]
1.5.4.2.
Ostatné kontroly [ . . . ]
Poznámky:
(1) Počet miest v každej kategórii osôb sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.
(2) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.3.1.
(3) Počet postov v každej kategórii personálu sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.
(4) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.4.1.
1)
§ 4 ods. 3 a § 31 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 22 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/ 2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/ 2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
§ 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
12)
13)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
13a)
§ 22 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.
15)
§ 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.
16)
§ 31 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
17)
§ 31 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z. z.
19)
§ 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
20)
Príloha č. 1 bod 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
21)
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
24)
25)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/ 2003 Z. z.
27)
§ 3, 22 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2003 Z. z.
28)
§ 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
31)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
32)
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí, pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.