290/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domáceho hovädzieho dobytka (ďalej len „sperma“), pri jej obchodoch1) s členskými štátmi a pri jej dovoze z tretích krajín.3)
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na spermu odobratú a spracovanú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte pred 1. januárom 1990.
(4)
Týmto nariadením nie je dotknutý osobitný predpis,3a) ktorým sa riadi organizovanie umelej inseminácie a distribúcia spermy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
spermou upravený alebo zriedený ejakulát domáceho hovädzieho dobytka,
b)
inseminačnou stanicou na odber spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, nachádzajúca sa na území členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa produkuje sperma na použitie pri umelej inseminácii,
c)
inseminačnou stanicou na skladovanie spermy úradne schválená4) a úradne kontrolovaná prevádzkareň, nachádzajúca sa na území členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa skladuje sperma na použitie pri umelej inseminácii,
d)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu5) alebo vymenovaný príslušným ústredným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny,
e)
veterinárnym lekárom inseminačnej stanice veterinárny lekár zodpovedný za každodenné dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto nariadením v inseminačnej stanici,
f)
zásielkou množstvo spermy, na ktoré je vystavený jeden certifikát,
g)
krajinou odberu Slovenská republika, členský štát alebo tretia krajina, v ktorej je sperma odobratá a odkiaľ sa zasiela do členského štátu alebo do Slovenskej republiky,
h)
schváleným laboratóriom laboratórium na území Slovenskej republiky, na území členského štátu alebo tretej krajiny určené podľa osobitného predpisu6) alebo príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny na vykonávanie testov ustanovených týmto nariadením,
i)
odberom množstvo spermy odobraté od jedného darcu v ktoromkoľvek čase.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohách č. 1 týchto nariadení.
Premiestňovanie spermy hovädzieho dobytka a jej obchodu
§ 3
Premiestňovať v rámci Slovenskej republiky alebo zasielať z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu možno len spermu, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:
a)
musí byť odobratá, spracovaná a uskladnená alebo len odobratá, alebo len spracovaná, alebo len uskladnená, ak je to potrebné, v inseminačnej stanici na odber spermy alebo v inseminačnej stanici na skladovanie spermy,
1.
schválených8) na daný účel podľa § 5 ods. 1 na účely umelej inseminácie a na účely obchodu v rámci Európskeho spoločenstva alebo
2.
schválených9) na uvádzanie na domáci trh podľa § 5 ods. 1, ak je sperma určená na premiestňovanie,
b)
bola odobratá od domáceho hovädzieho dobytka, ktorého zdravotný stav je v súlade s prílohou č. 3 časťami A a B,
c)
bola odobratá, spracovaná, skladovaná a prepravovaná podľa príloh č. 2 a 3 časti C,
d)
pri obchodoch s členskými štátmi počas prepravy do krajiny určenia musí byť sprevádzaná certifikátom o zdraví zvierat podľa § 6 ods. 1.
§ 4
Pri obchode so spermou nemožno odmietnuť vstup spermy býkov vakcinovaných proti slintačke a krívačke. Ak však sperma pochádza od býka vakcinovaného proti slintačke a krívačke počas obdobia dvanástich mesiacov pred odberom, 5 % spermy a najmenej päť pejet z každého odberu určeného na zaslanie do Slovenskej republiky sa musí podrobiť testom na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnymi výsledkami testu v laboratóriu na území Slovenskej republiky alebo v inom laboratóriu určenom Slovenskou republikou.
§ 5
(1)
Rozhodnutie o schválení inseminačnej stanice na odber spermy alebo inseminačnej stanice na skladovanie spermy podľa § 3 písm. a) môže príslušný orgán veterinárnej správy10) vydať len inseminačnej stanici na odber spermy alebo inseminačnej stanici na skladovanie spermy, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2, a ak je inseminačná stanica na odber spermy alebo inseminačná stanica na skladovanie spermy schopná dodržiavať ostatné požiadavky ustanovené týmto nariadením. Nad dodržiavaním týchto požiadaviek vykonáva dozor úradný veterinárny lekár. Ak sa po schválení výkonu dozoru zistí nedodržiavanie jednej z viacerých požiadaviek uvedených v prílohe č. 3, príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodnutie o schválení vydal, ho zruší.
(2)
Každej schválenej inseminačnej stanici na odber spermy alebo inseminačnej stanici na skladovanie spermy Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky11) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") pridelí úradné číslo12) a zapíše ju do zoznamu schválených inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy.13)
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje členské štáty a Európsku komisiu o zozname inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy schválených na obchody s členskými štátmi, o ich úradných číslach a o zrušení platnosti ich schválenia.
§ 6
(1)
Príjem spermy je podmienený predložením certifikátu o zdraví zvierat vystaveným úradným veterinárnym lekárom členského štátu odberu podľa prílohy č. 4. Tento certifikát o zdraví zvierat musí
a)
byť napísaný najmenej v jednom z úradných jazykov členského štátu odberu a v jazyku krajiny určenia alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v jazyku členského štátu určenia spermy,
b)
sprevádzať v originálnom vyhotovení zásielku spermy až na miesto jej určenia,
c)
byť vyhotovený na jednom liste,
d)
byť vyhotovený len pre jedného príjemcu.
(2)
Ak je Slovenská republika štátom určenia, príslušný orgán veterinárnej správy môže
a)
zakázať prijatie zásielok spermy, ak sa kontrolou dokladov zistí, že neboli dodržané požiadavky podľa § 3,
b)
môže prijať potrebné opatrenia vrátane skladovania spermy v karanténe, aby sa získali konečné dôkazy, ak je podozrenie, že sperma je infikovaná alebo kontaminovaná patogénnymi mikroorganizmami.
(3)
Opatrenia uvedené v odseku 2 musia umožniť vrátenie spermy na základe žiadosti odosielateľa alebo jeho zástupcu, ak to neodporuje požiadavkám na ochranu zdravia zvierat.
(4)
Ak je Slovenská republika štátom určenia a príjem spermy bol zakázaný na základe niektorého z dôvodov uvedených v odseku 2 a členský štát odberu nepovolí do 30 dní vrátenie zásielky, príslušný orgán veterinárnej správy môže nariadiť, aby bola sperma zničená.
(5)
Opatrenia nariadené príslušným veterinárnym orgánom podľa odsekov 2 až 4 musí tento orgán aj s odôvodnením oznámiť odosielateľovi alebo jeho zástupcovi.
Dovoz spermy z tretích krajín
§ 8
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretích krajín možno povoliť len z inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy, ktoré sú uvedené v zozname.14)
§ 9
Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny uvedenej v zozname podľa § 8 možno povoliť,15) ak
a)
spĺňa podmienky
1.
na úradné schválenie inseminačných staníc na odber spermy alebo inseminačných staníc na skladovanie spermy uvedené v prílohe č. 2 časti A,
2.
týkajúce sa úradného dozoru v inseminačných staniciach na odber spermy alebo inseminačných staniciach na skladovanie spermy uvedené v prílohe č. 2 časti B,
b)
príslušný orgán tretej krajiny úradne schválil spermu na účely vývozu do Európskeho spoločenstva,
c)
je sperma pod dohľadom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
d)
najmenej dvakrát do roka je sperma predmetom inšpekcií úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.
§ 10
Dovoz spermy sa povoľuje len po predložení certifikátu o zdraví zvierat vystaveného a podpísaného úradným veterinárnym lekárom tretej krajiny, kde bola sperma odobratá. Tento certifikát
a)
sa vystavuje najmenej v jednom z úradných jazykov členskej krajiny určenia zásielky spermy alebo v slovenskom jazyku, ak je štátom určenia Slovenská republika, a v jednom z úradných jazykov členského štátu, kde sa vykoná kontrola dovozu podľa § 11, alebo v slovenskom jazyku, ak sa kontrola vykoná v Slovenskej republike podľa § 1,
b)
sprevádza v originálnom vyhotovení zásielku spermy,
c)
sa vyhotovuje len na jednom liste,
d)
sa vyhotovuje len pre jedného príjemcu.
§ 11
Na veterinárne kontroly pri dovoze spermy pochádzajúcej z tretích krajín18) a núdzové opatrenia, ktoré treba nariadiť, použije sa osobitný predpis.19)
§ 12
(1)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušný orgán veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup k všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
(2)
Príslušný orgán veterinárnej správy prijme nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 13
Ak na základe výsledku kontroly vykonanej veterinárnymi odborníkmi Európskej komisie na mieste na zabezpečenie jednotného použitia odberu spermy neprijme nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, môže orgán veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zamietnuť dovoz spermy
a)
odobratej, spracovanej alebo skladovanej inseminačnou stanicou v členskom štáte,
b)
z príslušnej tretej krajiny.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 6 ods. 1 uplatňujú len pri dovoze z členských štátov.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 3 písm. d) a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 290/ 2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa ustanovujú požiadavky zdravia zvierat na obchodovanie s hlboko zmrazenou spermou domáceho hovädzieho dobytka vnútri Európskeho spoločenstva a na jeho dovozy do Európskeho spoločenstva (Ú. v. L 194, 22. 7. 1988, s. 10) v znení
smernice Rady 90/120/EHS (Ú. v. ES L 71, 17. 3. 90, s. 39),
smernice Rady 90/425/EHS (Ú. v. ES L 224, 18. 8. 90, s. 29),
smernice Rady 93/60/EHS (Ú. v. ES L 186, 30. 6. 93, s. 28),
nariadenia Rady 806/2003/ES (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 03, s. 1),
smernice Rady 2003/43/ES (Ú. v. ES L 143, 11. 6. 03, s. 23),
rozhodnutia Komisie 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 30, 04. 02. 2004, s. 15).
2.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
ČASŤ A
PODMIENKY NA ÚRADNÉ SCHVÁLENIE INSEMINAČNÝCH STANÍC NA ODBER SPERMY A INSEMINAČNÝCH STANÍC NA SKLADOVANIE SPERMY
1.
Inseminačné stanice na odber spermy musia
a)
byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice, povereného príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
mať aspoň
1.
priestory na ustajnenie zvierat vrátane zariadení na izoláciu,
2.
priestory na odber spermy vrátane samostatných miestností na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu vybavenia,
3.
miestnosť na spracovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
4.
miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí nachádzať na rovnakom mieste,
c)
byť stavebne riešené alebo izolované tak, aby sa zamedzilo kontaktu s hospodárskymi zvieratami zvonku,
d)
byť stavebne riešené tak, aby priestory na ustajnenie zvierat a zariadenia na odber, spracovanie a skladovanie spermy bolo možné ľahko čistiť a dezinfikovať,
e)
mať izolované ustajňovacie priestory bez priameho spojenia s priestormi na ustajnenie zvierat,
f)
byť stavebne riešené tak, aby priestory na ustajnenie zvierat boli fyzicky oddelené od miestnosti na spracovanie spermy a aby oba tieto priestory boli oddelené od miestnosti na skladovanie spermy.
2.
Inseminačné stanice na skladovanie spermy musia
a)
byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice, schváleného príslušným orgánom veterinárnej správy,
b)
byť stavebne riešené alebo izolované tak, aby sa zamedzilo kontaktu s hospodárskymi zvieratami zvonku,
c)
byť stavebne riešené tak, aby sa umožnilo ľahké čistenie a dezinfekcia skladovacích zariadení.
ČASŤ B
PODMIENKY ÚRADNÉHO DOZORU V INSEMINAČNÝCH STANICIACH NA ODBER SPERMY A INSEMINAČNÝCH STANICIACH NA SKLADOVANIE SPERMY
1.
Inseminačné stanice na odber spermy musia
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo, že sú v nich len zvieratá toho druhu, ktorého sperma sa odoberá. Iné domáce zvieratá, ktoré sú nevyhnutne potrebné na bežnú prevádzku inseminačnej stanice na odber spermy, môžu byť prijaté, len ak nepredstavujú žiadne riziko infekcie pre zvieratá, od ktorých sa odoberá sperma, a ak vyhovujú podmienkam, ktoré určí veterinárny lekár inseminačnej stanice,
b)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo vedenie záznamov o všetkých býkoch v inseminačnej stanici, ktoré poskytujú podrobnosti o plemene, dátume narodenia a identifikácii každého zvieraťa, ako aj záznamy o všetkých kontrolách zameraných na choroby a o všetkých vykonaných vakcináciách každého zvieraťa,
c)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, zameranej na kontrolu podmienok na vydanie schválenia a výkonu dozoru,
d)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb, a okrem toho od oprávnených návštevníkov vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
e)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šírenie chorôb,
f)
byť pod dozorom tak, aby sa v schválenej1) inseminačnej stanici spracúvala a skladovala len sperma odobratá v schválenej inseminačnej stanici bez toho, aby prišla do styku s akoukoľvek inou zásielkou spermy. Spermu neodobratú v schválenej inseminačnej stanici možno spracovať v schválenej inseminačnej stanici, ak
1.
sperma pochádza od hovädzieho dobytka, ktorý spĺňa podmienky určené v prílohe č. 3 v časti A bode 1 písm. d),
2.
sa spracovanie tejto spermy vykoná samostatným vybavením alebo v inom čase ako spracovanie spermy určenej na vývoz alebo obchod s členskými štátmi; v tom prípade musí byť zariadenie a vybavenie po použití vyčistené a sterilizované,
3.
táto sperma nie je predmetom obchodu s členskými štátmi a nesmie prísť v žiadnom čase do kontaktu so spermou určenou na obchod alebo byť skladovaná so spermou určenou na obchod s členskými štátmi,
4.
je táto sperma identifikovateľná odlišným označením, ako je označenie uvedené v bode 3 písm. f).
2.
V schválených inseminačných staniciach na odber spermy možno tiež skladovať hlboko zmrazené embryá, ak
a)
toto skladovanie povolil príslušný orgán veterinárnej správy,
b)
embryá spĺňajú požiadavky osobitného predpisu,2)
c)
sa embryá skladujú v samostatných skladovacích ampulách v priestoroch na skladovanie schválenej spermy.
3.
Inseminačné stanice na odber spermy musia byť pod dozorom tak, aby
a)
sa odber, spracovanie a skladovanie spermy vykonávalo výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
b)
sa všetky nástroje, ktoré prídu do kontaktu so spermou alebo zvieraťom – darcom počas odberu a spracovania, museli pred použitím riadne vydezinfikovať alebo vysterilizovať, okrem nástrojov na jedno použitie,
c)
produkty živočíšneho pôvodu používané pri spracovaní spermy vrátane prísad a riedidiel pochádzali zo zdrojov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie zvierat, alebo aby sa pred použitím ošetrili tak, že sa také riziko vylúči,
d)
sa kontajnery na skladovanie spermy a kontajnery na prepravu pred začiatkom každého plnenia riadne vydezinfikovali alebo vysterilizovali, okrem kontajnerov na jedno použitie,
e)
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
f)
každá jednotlivá dávka spermy bola zreteľne označená takým spôsobom, ktorý umožňuje ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa – darcu a číslo schválenia inseminačnej stanice; každý členský štát oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom charakteristiku a formu označenia, ktoré sa používa na jeho území,
g)
skladovacia jednotka splnila osobitné podmienky dozoru nad inseminačnými stanicami na skladovanie spermy ustanovenými v bode 4.
4.
Inseminačná stanica na skladovanie spermy musí
a)
byť pod dozorom tak, aby sa zabezpečilo vedenie záznamov o všetkých pohyboch spermy (do stanice a zo stanice) a o stave zvierat – darcov, ktorých sperma je v nich uskladnená, pričom zvieratá – darcovia musia spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia,
b)
podliehať pravidelnej inšpekcii úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne, počas ktorej sa vykonávajú kontroly podmienok na vydanie schválenia a výkonu dozoru,
c)
byť pod dozorom tak, aby sa zamedzil vstup neoprávnených osôb. Okrem toho od oprávnených návštevníkov vyžadovať, aby dodržiavali podmienky určené úradným veterinárnym lekárom inseminačnej stanice,
d)
zamestnávať len odborne kvalifikované osoby, vhodne zaškolené v dezinfekčných postupoch a hygienických technikách umožňujúcich zamedziť šírenie chorôb,
e)
byť pod dozorom tak, aby sa v schválených inseminačných staniciach na skladovanie spermy skladovala len sperma odobratá v inseminačných staniciach na odber, schválených v súlade s týmto nariadením, bez toho, aby prišla do kontaktu s akoukoľvek inou spermou. Okrem toho do schválenej inseminačnej stanice na skladovanie spermy môže byť premiestnená len sperma, ktorá pochádza zo schválenej inseminačnej stanice na odber alebo inseminačnej stanice na skladovanie spermy a ktorá je prepravená v podmienkach, ktoré zabezpečujú zdravotné záruky a ktorá neprišla do styku s inou spermou.
5.
V schválených inseminačných staniciach na skladovanie spermy možno skladovať aj hlboko zmrazené embryá, ak
a)
toto skladovanie povolil príslušný orgán veterinárnej správy,
b)
embryá spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,2)
c)
sa embryá skladujú v samostatných skladovacích kontajneroch v priestoroch na skladovanie schválenej spermy.
6.
Schválené inseminačné stanice na skladovanie spermy musia byť pod dozorom tak, aby
a)
sa skladovanie spermy vykonávalo výlučne v osobitných, na to určených priestoroch a za podmienok najprísnejšej hygieny,
b)
všetky predmety, ktoré prišli do kontaktu so spermou, sa pred každým použitím vydezinfikovali alebo vysterilizovali, okrem nástrojov na jedno použitie,
c)
boli kontajnery na skladovanie spermy a prepravné kontajnery pred začiatkom každého plnenia riadne vydezinfikované alebo vysterilizované,
d)
používaný zmrazovací prostriedok nebol predtým použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu,
e)
bola každá jednotlivá dávka spermy opatrená zreteľným označením, aby bolo možné ľahko zistiť dátum odberu spermy, plemeno a identifikáciu zvieraťa – darcu a číslo povolenia inseminačnej stanice na odber spermy; vzor tohto označenia určí štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
ČASŤ A
PODMIENKY NA PREMIESTNENIE ZVIERAT DO SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANÍC NA ODBER SPERMY
1.
Pre všetok hovädzí dobytok, ktorý je prijatý do inseminačnej stanice na odber spermy, platia tieto požiadavky:
a)
musel sa podrobiť karanténe v trvaní najmenej 28 dní v ustajňovacích priestoroch osobitne schválených na tento účel príslušným orgánom veterinárnej správy, v ktorých sú ustajnené len párnokopytníky, ktoré majú prinajmenšom rovnaký zdravotný stav,
b)
pred jeho umiestnením do karanténnych ustajňovacích priestorov uvedených v písmene a) musel patriť do stáda, ktoré je uznané úradne bez tuberkulózy a uznané úradne bez brucelózy podľa osobitného predpisu.1) Zvieratá nesmú predtým žiť v stádach s nižším štatútom,
c)
musí pochádzať zo stáda uznaného úradne bez enzootickej bovinnej leukózy podľa osobitného predpisu1) alebo sa narodiť matkám, ktoré boli podrobené testu s negatívnym výsledkom, vykonaného podľa osobitného predpisu1) po odstave zvieraťa od matky. Ak bolo zviera získané prenosom embrya, „matkou" sa rozumie príjemkyňa embrya. Ak sa táto požiadavka nemôže splniť, so spermou sa nebude obchodovať, kým darca nedosiahne vek dvoch rokov a nebude podrobený testu podľa osobitného predpisu1) s negatívnym výsledkom,
d)
počas 28 dní predchádzajúcich umiestneniu do karantény uvedenej v písmene a) sa podrobil nasledujúcim testom s negatívnymi výsledkami vo všetkých prípadoch okrem testu na protilátky proti bovinnej vírusovej hnačke/slizničnej chorobe hovädzieho dobytka (ďalej len „BVD/MD") uvedenom v bode 5
1.
na bovinnú tuberkulózu intradermálnou tuberkulináciou vykonanou v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
2.
na bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
3.
na enzootickú bovinnú leukózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
4.
na infekčnú bovinnú rinotracheitídu/infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu (ďalej len „IBR/IPV") sérologickým testom (celý vírus) krvnej vzorky, ak zvieratá nepochádzajú zo stáda bez výskytu IBR/IPV, ako je definované v článku 2.3.5.3 Medzinárodného kódexu zdravia zvierat,
5.
na BVD/MD
5.1.
testom na izoláciu vírusu alebo testom na prítomnosť vírusového antigénu a
5.2.
sérologickým testom na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok.
Príslušný orgán veterinárnej správy môže povoliť, ak ide o testy uvedené v písmene d), aby sa vykonali na vzorkách odobratých v karanténe. V tom prípade sa nesmie začať obdobie karantény uvedené v písmene a) pred dňom odberu vzoriek. Ak niektorý z testov uvedených v písmene d) bude pozitívny, dotknuté zvieratá sa ihneď odstránia z izolačnej jednotky. Ak ide o skupinovú izoláciu, obdobie karantény uvedené v písmene a) sa nesmie pre zostávajúce zvieratá začať skôr, ako boli odstránené pozitívne testované zvieratá;
e)
počas obdobia karantény uvedeného v písmene a) a aspoň 21 dní po prijatí do karantény (aspoň sedem dní po prijatí do karantény na účely vyšetrenia na Campylobacter fetus ssp. venerealis a Trichomonas foetus) boli podrobené nasledujúcim testom s negatívnymi výsledkami vo všetkých prípadoch okrem testov na protilátky proti BVD/MD
1.
na bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
2.
na IBR/IPV sérologickým testom (celý vírus) krvnej vzorky.
Ak niektorý z testov zvierat bude pozitívny, tieto zvieratá sa musia okamžite odstrániť z karantény a ostatné zvieratá z rovnakej skupiny zostanú v karanténe; opakované testy sa vykonajú najskôr 21 dní po odstránení pozitívneho zvieraťa (zvierat);
3.
na BVD/MD
3.1.
testom na izoláciu vírusu alebo testom na prítomnosť vírusového antigénu a
3.2.
sérologickým testom na zistenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok.
Akékoľvek zviera (séronegatívne alebo séropozitívne) môže vstúpiť do priestorov na odber spermy, len ak nedôjde k tvorbe protilátok v sére u zvierat, ktoré boli pri vyšetrení pred vstupom do karantény séronegatívne.
Ak dôjde k tvorbe protilátok v sére, všetky zvieratá, ktoré zostanú séronegatívne, ostanú v karanténe dlhšie, kým sa neprestanú tvoriť protilátky v sére zvierat príslušnej skupiny počas troch týždňov. Sérologicky pozitívne zvieratá môžu vstúpiť do priestorov na odber spermy;
4.
na Campylobacter fetus ssp. venerealis,
4.1.
ak sú zvieratá mladšie ako šesť mesiacov alebo chované od tohto veku v skupine zvierat rovnakého pohlavia pred karanténou, jediným testom na vzorke z výplachu umelej vagíny alebo predkožky,
4.2.
ak sú zvieratá vo veku šesť mesiacov alebo staršie a mohli prísť do styku so samicami pred karanténou, testom vykonaným trikrát v týždňových intervaloch z výplachu umelej vagíny alebo predkožky,
5.
na Trichomonas foetus,
5.1.
ak sú zvieratá mladšie ako šesť mesiacov alebo držané od tohto veku v skupine zvierat rovnakého pohlavia pred karanténou, jediným testom na vzorke z výplachu predkožky,
5.2.
ak sú zvieratá vo veku šesť mesiacov alebo staršie a ak mohli prísť do styku so samicami pred karanténou, testom vykonaným trikrát v týždňových intervaloch z výplachu predkožky.
Ak niektorý z uvedených testov bude pozitívny, musí sa zviera ihneď odstrániť z izolačného ustajnenia. Ak ide o skupinovú izoláciu, prijmú orgány veterinárnej správy všetky nevyhnutné opatrenia, aby ostatné zvieratá mohli byť prijaté do inseminačnej stanice na odber spermy v súlade s touto prílohou;
f)
pred prvým odoslaním spermy z BVD/MD sérologicky pozitívnych býkov, vzorka spermy z každého zvieraťa sa podrobí testu na izoláciu vírusu alebo ELISA testu na BVD/MD. Ak je výsledok pozitívny, musí býk opustiť inseminačnú stanicu a všetka jeho sperma sa zničí.
2.
Všetky testy sa musia vykonať v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
3.
Zvieratá môžu byť prijaté do inseminačnej stanice na odber spermy len so súhlasom úradného veterinárneho lekára stanice. Všetky presuny zvierat dnu aj von sa musia písomne zaznamenať.
4.
Žiadne zviera prijímané do inseminačnej stanice na odber spermy nesmie v deň prijatia vykazovať žiadne klinické príznaky ochorenia. Bez dotknutia ustanovení podľa bodu 5 musia všetky zvieratá pochádzať z izolačného ustajnenia uvedeného v bode 1 písm. a), ktoré v deň odoslania úradne spĺňa tieto podmienky:
a)
je umiestnené v mieste, okolo ktorého sa v okruhu 10 km najmenej 30 dní nevyskytol žiaden prípad slintačky a krívačky,
b)
je najmenej tri mesiace bez výskytu slintačky a krívačky a brucelózy,
c)
je najmenej 30 dní bez výskytu chorôb hovädzieho dobytka podliehajúcich povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.1)
5.
Ak sú splnené podmienky podľa bodu 4 a počas predchádzajúcich 12 mesiacov sa vykonali bežné vyšetrenia vymenované v časti B, zvieratá môžu byť premiestnené z jednej schválenej inseminačnej stanice na odber spermy do druhej schválenej inseminačnej stanice na odber spermy s rovnakým zdravotným štatútom bez izolácie alebo vyšetrení za predpokladu, že premiestnenie sa uskutoční priamo. Prepravované zviera nesmie prísť do priameho alebo nepriameho kontaktu s párnokopytníkmi nižšej zdravotnej úrovne a dopravný prostriedok musí byť vopred dezinfikovaný. Ak sa preprava uskutočňuje z jednej inseminačnej stanice na odber spermy do druhej inseminačnej stanice na odber spermy medzi členskými štátmi, musí sa presun vykonať podľa osobitného predpisu.1)
ČASŤ B
VYŠETRENIA, KTORÉ SA MUSIA VYKONAŤ U HOVÄDZIEHO DOBYTKA V SCHVÁLENEJ INSEMINAČNEJ STANICI NA ODBER SPERMY
1.
U všetkého hovädzieho dobytka, ktorý sa nachádza v schválenej inseminačnej stanici na odber spermy, sa musia vykonať najmenej raz za rok vyšetrenia na
a)
bovinnú tuberkulózu intradermálnym tuberkulínovým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
b)
bovinnú brucelózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
c)
enzootickú bovinnú leukózu sérologickým testom vykonaným v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,1)
d)
IBR/IPV sérologickým testom krvných vzoriek (celý vírus),
e)
BVD/MD sérologickým testom na protilátky len pri séronegatívnych zvieratách.
Ak sa zviera stane sérologicky pozitívne, každý ejakulát tohto zvieraťa odobratý od posledného negatívneho testu musí byť zlikvidovaný alebo vyšetrený na vírus, pričom výsledok musí byť negatívny;
f)
Campylobacter fetus ssp. venerealis zo vzorky odobratej z predkožky. Vyšetrenie sa musí vykonať len u býkov určených na produkciu spermy alebo u býkov, ktoré sú v kontakte s býkmi určenými na produkciu spermy. Býky, ktoré sa vrátia na odber spermy po prestávke dlhšej ako šesť mesiacov, sa vyšetria najskôr 30 dní pred obnovením produkcie,
g)
Trichomonas foetus zo vzorky odobratej z predkožky. Test sa musí vykonať len u býkov určených na produkciu spermy alebo u býkov, ktoré sú v kontakte s býkmi určenými na produkciu spermy. Býky, ktoré sa vrátia na odber po prestávke dlhšej ako šesť mesiacov, sa vyšetria najskôr 30 dní pred obnovením produkcie.
2.
Všetky testy sa musia vykonať v laboratóriu schválenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
3.
Ak je niektoré vyšetrenie pozitívne, zviera musí byť izolované a so spermou odobratou od tohto zvieraťa od posledného negatívneho vyšetrenia sa nesmie obchodovať v rámci
Spoločenstva okrem, v prípade BVD/MD, spermy z každého ejakulátu, ktorý bol podrobený testu na vírus BVD/MD s negatívnym výsledkom.
Sperma odobratá od všetkých ostatných zvierat v inseminačnej stanici od dátumu pozitívneho vyšetrenia sa bude skladovať oddelene a nesmie sa s ňou obchodovať v rámci Spoločenstva až do obnovenia zdravotného štatútu inseminačnej stanice.
ČASŤ C
PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ SPERMA URČENÁ NA OBCHOD V RÁMCI EUROPSKÉHO SPOLOČENSTVA ALEBO DOVEZENÁ DO EUROPSKÉHO SPOLOČENSTVA
1.
Sperma musí pochádzať od zvierat, ktoré
a)
nemajú v deň odberu žiadne klinické príznaky chorôb,
b)
neboli zaočkované proti slintačke a krívačke 12 mesiacov pred odberom alebo boli zaočkované proti slintačke a krívačke v predchádzajúcich 12 mesiacov pred odberom; v tom prípade 5 % (najmenej päť pejet) z každého odberu bolo vyšetrených testom na izoláciu vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom,
c)
neboli zaočkované proti slintačke a krívačke počas 30 dní bezprostredne pred odberom,
d)
boli ustajnené v schválenej inseminačnej stanici na odber spermy nepretržite najmenej 30 dní pred odberom, ak ide o odber čerstvej spermy,
e)
neboli použité na prirodzené párenie,
f)
sú ustajnené v inseminačných staniciach na odber spermy, ktoré sú bez výskytu slintačky a krívačky najmenej počas troch mesiacov pred odberom spermy a 30 dní po odbere, alebo ak ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície; tieto stanice sa nachádzajú uprostred oblasti s polomerom 10 km, v ktorej sa nevyskytol prípad slintačky a krívačky najmenej počas 30 dní,
g)
sú ustajnené v inseminačných staniciach na odber spermy, ktoré boli medzi tridsiatym dňom pred odberom a tridsiatym dňom po odbere, alebo ak ide o čerstvú spermu, až do dátumu expedície bez výskytu chorôb hovädzieho dobytka, ktoré podliehajú povinnému hláseniu podľa osobitného predpisu.1)
2.
Do spermy musia byť pridané antibiotiká, aby sa po konečnom nariedení dosiahli tieto koncentrácie:
najmenej
– 500 µj streptomycínu na 1 ml,
– 500 mj penicilínu na 1 ml,
– 150 µg linkomycínu na 1 ml,
– 300 µg spektinomycínu na 1 ml.
Možno použiť aj inú kombináciu antibiotík, ak majú ekvivalentný účinok proti kampylobaktériám, leptospirám a mykoplazmám.
Ihneď po pridaní antibiotík sa musí zriedená sperma udržiavať pri teplote najmenej 5 oC počas 45 minút.
3.
Sperma pre obchod vnútri Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo") sa musí
a)
skladovať najmenej 30 dní pred expedíciou za schválených podmienok; táto požiadavka sa neaplikuje na čerstvú spermu,
b)
transportovať do členského štátu určenia v kontajneroch, ktoré boli pred použitím vyčistené a dezinfikované alebo sterilizované a ktoré boli pred expedíciou zo schváleného miesta skladovania zapečatené a očíslované.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 290/2003 Z. z.
VZORY CERTIFIKÁTOV PRE OBCHOD VNÚTRI SPOLOČENSTVA
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
3a)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
14)
§ 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
1)
§ 6 ods. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 3 písm. i) bod 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.