28/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/1998-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 361/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.