274/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje spôsob, ktorým orgány veterinárnej správy1) a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti,2) ktoré vykonávajú monitorovanie dodržiavania právnych predpisov vo veterinárnej oblasti a zootechnickej oblasti, spolupracujú s príslušnými orgánmi členských štátov3) a s príslušnými odbormi Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) s cieľom zabezpečovať dodržiavanie týchto právnych predpisov.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia
a)
právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,4) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva, ktorými sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí vo vzťahu k veterinárnemu sektoru, zdravotnej inšpekcii zvierat, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu, ako aj k ochrane zvierat,
b)
právnymi predpismi v zootechnickej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,5) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva v zootechnických veciach,
c)
žiadajúcim orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc,
d)
požiadaným orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý je požiadaný o pomoc.
(2)
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky6) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov veterinárnej správy uvedených v odseku 1.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov štátnej správy v zootechnickej oblasti uvedených v odseku 1.
§ 3
(1)
Povinnosť poskytovať pomoc podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na poskytovanie informácií alebo dokladov získaných príslušnými orgánmi uvedenými v § 1 ods. 2 na základe právomocí, ktoré vykonávajú na požiadanie súdnych orgánov.
(2)
Na základe žiadosti o pomoc sa informácie alebo dokumenty podľa odseku 1 poskytnú vo všetkých prípadoch, ak s ich poskytnutím po prerokovaní vyslovil súhlas súdny orgán. Ustanovenia § 13 nie sú týmto dotknuté.
§ 18
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 4 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 274/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (Úradný vestník L 351, 2. 12. 1989, s. 34).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 3 ods. 2 a § 26 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
4)
5)
Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
7)
8)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností.