274/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje spôsob, ktorým orgány veterinárnej správy1) a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti,2) ktoré vykonávajú monitorovanie dodržiavania právnych predpisov vo veterinárnej oblasti a zootechnickej oblasti, spolupracujú s príslušnými orgánmi členských štátov3) a s príslušnými odbormi Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) s cieľom zabezpečovať dodržiavanie týchto právnych predpisov.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia
a)
právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,4) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva, ktorými sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí vo vzťahu k veterinárnemu sektoru, zdravotnej inšpekcii zvierat, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu, ako aj k ochrane zvierat,
b)
právnymi predpismi v zootechnickej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,5) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva v zootechnických veciach,
c)
žiadajúcim orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc,
d)
požiadaným orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý je požiadaný o pomoc.
(2)
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky6) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov veterinárnej správy uvedených v odseku 1.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov štátnej správy v zootechnickej oblasti uvedených v odseku 1.
§ 3
(1)
Povinnosť poskytovať pomoc podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na poskytovanie informácií alebo dokladov získaných príslušnými orgánmi uvedenými v § 1 ods. 2 na základe právomocí, ktoré vykonávajú na požiadanie súdnych orgánov.
(2)
Na základe žiadosti o pomoc sa informácie alebo dokumenty podľa odseku 1 poskytnú vo všetkých prípadoch, ak s ich poskytnutím po prerokovaní vyslovil súhlas súdny orgán. Ustanovenia § 13 nie sú týmto dotknuté.
§ 4
(1)
Na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadajúceho orgánu požiadaný orgán
a)
oznámi žiadajúcemu orgánu všetky informácie, potvrdenia a poskytne doklady alebo ich osvedčené kópie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré môže získať podľa odseku 2 a ktoré mu umožňujú skontrolovať, či boli dodržané ustanovenia právnych predpisov vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti,
b)
vykoná potrebné preverenie správnosti skutočností oznámených žiadajúcim orgánom a informuje ho o výsledku preverenia a o informáciách, ktoré boli na toto preverenie potrebné.
(2)
Na účely získania informácií podľa odseku 1 postupuje požiadaný orgán alebo iný orgán štátnej správy, ktorý je požiadaný, tak, ako by postupoval pri ich zisťovaní vo vlastnej pôsobnosti alebo na požiadanie iného orgánu svojho štátu.
§ 5
(1)
Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu musí požiadaný orgán pri dodržaní právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, oznámiť žiadajúcemu orgánu všetky nástroje, opatrenia alebo rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú použitia právnych predpisov vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti.
(2)
Žiadosť o oznámenie s uvedením predmetu právneho predpisu alebo rozhodnutia, ktoré je potrebné oznámiť, musí byť na žiadosť požiadaného orgánu sprevádzaná prekladom do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má požiadaný orgán sídlo.
§ 6
Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu požiadaný orgán vykoná dozor alebo zabezpečí dozor v rámci svojej pôsobnosti, ak je podozrenie na nedodržiavanie právnych predpisov, a to najmä
a)
v prevádzkarňach,
b)
na miestach, kde sa zhromažďujú zásoby tovaru,
c)
nad hlásenými presunmi tovarov,
d)
nad dopravnými prostriedkami.
§ 7
Na základe žiadosti žiadajúcemu orgánu poskytne požiadaný orgán informácie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa podľa § 4 ods. 2, a to najmä formou správ alebo iných dokladov, alebo ich osvedčených kópií alebo výňatkov z nich, ktoré sa týkajú činností skutočne zistených, ktoré sa žiadajúcemu orgánu javia v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti a v zootechnickej oblasti.
§ 8
(1)
Orgány veterinárnej správy alebo orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti aj z vlastnej iniciatívy poskytujú pomoc podľa odseku 2 príslušným orgánom iných členských štátov alebo orgánom veterinárnej správy, alebo orgánom štátnej správy v zootechnickej oblasti.
(2)
Ak to orgány podľa odseku 1 považujú za vhodné, v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov vo veterinárnej oblasti a v zootechnickej oblasti
a)
dozerajú alebo zabezpečujú dozor podľa § 6 do takej miery, ako je to možné,
b)
oznamujú čo najskôr všetky dostupné informácie o činnostiach, ktoré sú alebo ktoré sa im javia podľa ich názoru v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti, a najmä o prostriedkoch a metódach používaných pri vykonávaní takýchto činností, príslušným orgánom členských štátov alebo orgánom veterinárnej správy, alebo orgánom štátnej správy v zootechnickej oblasti, ktorých sa to týka; informácie poskytujú najmä vo forme správ alebo iných dokladov alebo ich osvedčených kópií alebo výňatkov z týchto správ alebo dokladov.
§ 9
Orgány veterinárnej správy a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti oznámia7) Komisii čo najskôr po tom, ako majú k dispozícii
a)
všetky informácie, ktoré považujú za dôležité a ktoré sa týkajú
1.
tovarov, ktoré boli alebo sú podozrivé z toho, že boli predmetom transakcií v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti,
2.
metód alebo procesov, ktoré sa používajú alebo je podozrenie, že sa používajú v rozpore s právnymi predpismi podľa bodu 1,
b)
informácie o nedostatkoch alebo medzerách v právnych predpisoch uvedených v písmene a), ktorých použitie sa zistilo alebo sa predpokladá.
§ 10
(1)
Orgány veterinárnej správy a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti bezodkladne oznámia7) Komisii z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti Komisie všetky významné informácie, ak sú upozornené na činnosti, ktoré sú alebo sa zdajú byť v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti a ktoré sú predmetom osobitného záujmu Európskych spoločenstiev, najmä ak
a)
tieto činnosti majú alebo by mohli mať následky v Slovenskej republike alebo v členských štátoch,
b)
sa uvedeným orgánom zdá pravdepodobné, že podobné činnosti sa vykonávajú aj v iných členských štátoch alebo v Slovenskej republike.
(2)
Informácie podľa odseku 1 potrebné na určenie skutočností umožňujúcich Komisii koordinovať opatrenia, ktoré prijmú členské štáty alebo Slovenská republika, oznamujú príslušné orgány veterinárnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo príslušné orgány členských štátov vo forme dokladov alebo ich kópií alebo výňatkov z dokladov.
(3)
Ak sa oznámenia podľa odsekov 1 a 2 týkajú prípadov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, a ak nie sú k dispozícii iné postupy prevencie, môžu byť tieto informácie po dohode medzi zúčastnenými stranami a Komisiou odôvodnene oznámené verejnosti.
(4)
Informácie, ktoré sa týkajú právnických osôb a fyzických osôb, sa podľa odsekov 1 a 2 oznamujú len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na oznámenie činností, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti.
(5)
Ak príslušné orgány veterinárnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti postupujú podľa odsekov 1 a 2, nemusia už informácie oznamovať podľa § 8 ods. 2 písm. b) a § 9 príslušnému orgánu Slovenskej republiky alebo ostatných členských štátov, ktorých sa to týka.
§ 11
(1)
Na zabezpečenie aplikácie tohto nariadenia Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
a)
vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie dobrej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy uvedenými v § 1 ods. 2,
b)
určí v rámci svojich vzájomných vzťahov s príslušnými orgánmi v členských štátoch podľa potreby spôsob priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a orgánmi veterinárnej správy osobitne na to poverenými.
(2)
Na zabezpečenie aplikácie tohto nariadenia ministerstvo
a)
vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie dobrej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti uvedenými v § 1 ods. 2,
b)
určí v rámci svojich vzájomných vzťahov s príslušnými orgánmi v členských štátoch podľa potreby spôsob priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti osobitne na to poverenými.
§ 12
(1)
Toto nariadenie nezaväzuje príslušné orgány Slovenskej republiky na poskytovanie vzájomnej pomoci v prípadoch, v ktorých by bol pravdepodobne dotknutý verejný poriadok alebo iné záujmy Slovenskej republiky.
(2)
Pri každom odmietnutí poskytnutia pomoci podľa odseku 1 musí Slovenská republika oznámiť dôvody na toto odmietnutie.
§ 13
Údaje z dokumentov uvedených v § 4 môžu byť poskytnuté v elektronickej forme slúžiacej na rovnaký účel.
§ 14
(1)
Všetky informácie oznámené v akejkoľvek forme podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe sa považujú za dôverné. Vzťahuje sa na ne povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo a sú chránené podľa osobitných predpisov8) a príslušných predpisov, ktoré sa vzťahujú na orgány Európskeho spoločenstva.
(2)
Informácie uvedené v odseku 1 nemožno zasielať iným osobám, ako sú osoby v členských štátoch, Slovenskej republike alebo v inštitúciách Európskych spoločenstiev, ktorých povinnosti si vyžadujú prístup k týmto informáciám. Tieto informácie nemožno použiť na iné účely, ako sú ustanovené týmto nariadením a právnym predpisom Európskych spoločenstiev uvedeným v prílohe, ak na to nedá výslovný súhlas príslušný orgán, ktorý ich poskytol, a ak takémuto oznámeniu alebo použitiu informácií nebránia právne predpisy
a)
Slovenskej republiky, ak informácie prijali orgány veterinárnej správy alebo štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo
b)
členského štátu, v ktorom sídli orgán, ktorý informácie prijal.
(3)
Informácie podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe sa oznamujú len žiadajúcemu orgánu a len v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak je požiadaným orgánom orgán veterinárnej správy alebo príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo ich požiadaný orgán. Slovenská republika zabezpečí, aby informácie získané na základe vzájomnej spolupráce podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe zostali dôverné, a to aj po uzavretí prípadu, ktorého sa týkajú.
(4)
Odseky 1 až 3 nebránia využitiu informácií získaných podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe pri akýchkoľvek súdnych žalobách alebo súdnych konaniach z dôvodov nedodržiavania veterinárnych alebo zootechnických právnych predpisov, alebo pri prevencii a odhaľovaní nedostatkov vo vzťahu k fondom Európskych spoločenstiev. Príslušné orgány veterinárnej správy, príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti alebo príslušné orgány členských štátov, ktoré poskytli informácie, musia byť vopred informované o takomto použití.
§ 15
Slovenská republika informuje Komisiu a členské štáty o zmluvách o dvojstrannej vzájomnej pomoci uzatvorených s veterinárnymi orgánmi tretích krajín.
§ 16
Orgány Slovenskej republiky nebudú požadovať náhradu výdavkov vyplývajúcich z tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe.
§ 17
Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie.
§ 18
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 4 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 274/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (Úradný vestník L 351, 2. 12. 1989, s. 34).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 3 ods. 2 a § 26 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
4)
5)
Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
7)
8)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností.