271/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje rozhodnutie Komisie uvedené v prílohe.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje požiadavky týkajúce sa počítačovej siete spájajúcej veterinárne orgány.
§ 2
Na účely tohto nariadenia je jednotkou
a)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a príslušný ústredný orgán členského štátu,1)
b)
orgán veterinárnej správy podľa osobitného predpisu2) a miestne príslušný orgán členského štátu1) určený na účely počítačovej siete,
c)
hraničná inšpekčná stanica podľa osobitného predpisu.3)
§ 3
(1)
Každá jednotka musí byť pripojená na veterinárnu počítačovú sieť.
(2)
Každá jednotka musí byť vybavená
a)
mikropočítačom s operačným systémom typu MS-DOS alebo UNIX,
b)
modemom umožňujúcim modulovať a demodulovať informácie šíriace sa po telefónnych linkách alebo iných vysokorýchlostných linkách,
c)
tlačiarňou,
d)
zhodným komunikačným softvérom a zhodným aplikačným softvérom, ktoré každej jednotke umožňujú pripojiť sa na veterinárnu počítačovú sieť.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 271/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Rozhodnutie Komisie č. 91/398/EHS z 19. júla 1991 o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 221, 9. 8. 1991, s. 30).
Rozhodnutie Komisie je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
3)