270/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
teľaťom mláďa hovädzieho dobytka (Bos taurus) a druhov Bizón americký (Bison bison) a Byvol vodný (Bubalus bubalus) do šiestich mesiacov veku bez ohľadu na pohlavie a plemennú príslušnosť,
b)
zodpovedným orgánom orgán veterinárnej správy2a) vykonávajúci veterinárne alebo zootechnické kontroly alebo príslušný orgán, na ktorý bola táto zodpovednosť členským štátom2b) prenesená.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
2b)
§ 2 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
2.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Zariadenia na chov teliat musia spĺňať všeobecné požiadavky na ochranu teliat uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Zariadenia na chov teliat, ktoré držia šesť a viac teliat, musia spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a najmenej tieto ďalšie požiadavky:
a)
ak sú teľatá ustajňované v skupinách, musia mať k dispozícii dostatočnú voľnú podlahovú plochu, aby sa dokázali obrátiť a ľahnúť si bez toho, že by im niečo prekážalo, pričom na každé teľa so živou hmotnosťou do 150 kg musí pripadať aspoň 1,5 m2,
b)
ak sú teľatá ustajnené v individuálnych boxoch alebo priviazané v stojiskách, boxy alebo stojiská musia mať perforované steny a ich šírka nesmie byť menšia ako 90 cm s povolenou odchýlkou 10 % alebo 0,80-násobok výšky v kohútiku.
(3)
Novovybudované alebo prestavané zariadenia na chov alebo zariadenia na chov uvedené do prevádzky po prvý raz od účinnosti tohto nariadenia musia spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a najmenej tieto ďalšie požiadavky:
a)
šírka každého jednotlivého koterca pre teľa musí zodpovedať najmenej výške teľaťa v kohútiku meranej v stoji a dĺžka musí zodpovedať najmenej dĺžke tela teľaťa meranej od hrota nosa po sedací hrboľ, násobenej koeficientom 1,1; koterce pre teľatá okrem kotercov slúžiacich na izoláciu chorých zvierat musia mať perforované steny, aby umožnili teľatám priamy vizuálny a hmatový kontakt,
b)
každé teľa chované v skupine musí mať k dispozícii voľnú plochu, ktorá musí mať najmenej 1,5 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou do 150 kg, 1,7 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou od 150 kg až do 220 kg a 1,8 m2 na každé teľa so živou hmotnosťou nad 220 kg,
c)
teľa staršie ako osem týždňov neustajňovať v koterci, ak veterinárny lekár neurčí inak.
(4)
Ustanovenia odseku 3 sa nevzťahujú na zariadenia na chov, ktoré držia menej ako šesť teliat, a na teľatá chované spolu s matkou v období mliečnej výživy.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Zodpovedné orgány vykonávajú kontroly na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.
(2)
Kontroly podľa odseku 1 možno vykonávať súčasne s kontrolami vykonávanými na iný účel, pričom musia zahŕňať štatisticky reprezentatívnu vzorku rozdielnych systémov chovu používaných v Slovenskej republike.
(3)
Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu, ak je to potrebné na použitie právnych predpisov Európskeho spoločenstva uvedených v prílohe č. 1, vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s príslušnými orgánmi. Osoby vykonávajúce tieto kontroly musia uplatňovať zvláštne hygienické opatrenia vylučujúce vznik akéhokoľvek rizika prenosu choroby.
(4)
Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. O výsledkoch týchto kontrol Európska komisia informuje príslušný orgán.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyhnutné opatrenia.“.
4.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Všetky zariadenia na chov teliat existujúce ku dňu účinnosti tohto nariadenia musia splniť požiadavky uvedené v § 3 ods. 2 do 31. decembra 2003.
(2)
Všetky zariadenia na chov teliat musia splniť požiadavky uvedené v § 3 ods. 3 do 31. decembra 2006.“.
5.
V prílohe č. 2 sa v názve slová „ZARIADENIA NA CHOV“ nahrádzajú slovami „OCHRANU“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.