27/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.
Výnosom sa ustanovuje výška podpory v poľnohospodárstve a vyhlasujú sa rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.