268/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

268
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júna 2003
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
§ 1
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite (ďalej len „náhrada“) patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady za rok 2002 sa zvyšuje o 9,3 %.
§ 2
(1)
Priemerný zárobok upravený podľa § 1 sa prvýkrát uplatní pri výpočte náhrady patriacej za mesiac október.
(2)
Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2003 sa vzťahujú osobitné predpisy.1)
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2001 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.