263/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt HM-1 v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, v katastrálnom území Pondelok.
(2)
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo mineralizovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanovo-chloridovo-síranová, vápenato-sodno-horečnatá, kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 136 mg.l-1, s teplotou vody 10,4 oC, s obsahom plynu CO2 1 781 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,8 l.s-1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec, je v okrese Poltár, v katastrálnom území Pondelok. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec, je v okrese Poltár, v katastrálnych územiach Pondelok, Poltár, Slaná Lehota, Váľkovo a Veľká Suchá. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec, je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Poltári a na Obecnom úrade v Hrnčiarskej Vsi.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 263/2003 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD V HRNČIARSKEJ VSI, ČASTI MAŠTINEC