262/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt FHV-1 v obci Fiľakovo, v katastrálnom území Fiľakovo.
(2)
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, uhličitá, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, slabo kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 412 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC, s obsahom plynu CO2 1 335 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,3 l.s-1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je v okrese Lučenec, v katastrálnom území Fiľakovo. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je v okrese Lučenec, v katastrálnych územiach Biskupice a Fiľakovo. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Lučenci a na Mestskom úrade vo Fiľakove.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 262/2003 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD VO FIĽAKOVE