261/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt PM-1 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany.
(2)
Prírodný liečivý zdroj podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, sulfánová, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sulfidická, so zvýšeným obsahom fluóru a horčíka, slabo alkalická, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 457 mg.l-1, s teplotou vody 41,1 oC, s obsahom plynu CO2 39,6 mg.l-1, H2S 4,2 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,8 l.s-1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Zajac v. r.