260/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie zo 7. júla 2003 č. 14 701/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre poisťovne a zaisťovne.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní (oznámenie č. 217/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/351/1995 (oznámenie č. 170/1995 Z. z.), opatrenia č. 1276/1999-KM (oznámenie č. 71/1999 Z. z.) a opatrenia č. 7314/2001-92 (oznámenie č. 264/2001 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.