259/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
výnos zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, ktorým sa upravujú podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy a techniky.
Výnos upravuje podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri financovaní úloh výskumu a vývoja v rámci podpory vedy a techniky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.