258/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní produktov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 10, § 8 ods. 11 a § 9 ods. 12 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní produktov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
určovaní skupín produktov a podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky,
b)
podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov,1)
c)
určovaní a platení úhrad a o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad.
§ 2
(1)
Návrh na určenie skupiny produktov a podskupiny produktov môžu podať zainteresované strany, najmä výrobca, dovozca, spotrebiteľ, štátne orgány a organizácie a iné odborné inštitúcie.
(2)
Na určenie a odôvodnenie výberu skupiny produktov z hľadiska vplyvu na životné prostredie poverená právnická osoba2) zabezpečí podľa všeobecných podmienok3) vypracovanie návrhu skupiny produktov (ďalej len „technická správa“).
(3)
Vypracovanie technickej správy zabezpečí poverená právnická osoba v spolupráci s autorizovanými osobami a akreditovanými osobami,4) výskumnými ústavmi, univerzitnými vysokými školami alebo inými odbornými inštitúciami.
(4)
Technická správa obsahuje najmä
a)
profil príslušného odvetvia (priemyslu, služieb), najmä celkový objem výroby a spotreby a súčasný stav sortimentu produktov v navrhovanej skupine produktov, charakteristiku skupiny produktov, charakteristiku technológie výroby vrátane negatívnych faktorov a vplyvov na pracovné prostredie, vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia v rámci celého životného cyklu produktov, vlastnosti produktov a primerane aj ich obalu z hľadiska ich používania, ako aj možnej recyklácie alebo zneškodnenia po skončení ich užívania; v potrebnom rozsahu aj porovnanie rozdielov medzi jednotlivými výrobcami a technológiami používanými v Slovenskej republike a v zahraničí,
b)
presné vymedzenie skupiny produktov, prípadne jej členenie na podskupiny,
c)
vymedzenie základných odborných pojmov,
d)
základné požiadavky a parametre, ktoré sú podmienkou uvedenia produktov z príslušnej skupiny produktov na trh,
e)
špecifické požiadavky a parametre, ktoré odlišujú produkty s environmentálnou značkou od ostatných produktov v príslušnej skupine produktov, napríklad šetrenie prírodných zdrojov a energie, náhrada škodlivých látok v produkte, zmenšenie množstva odpadu na zneškodnenie, zníženie emisií alebo iných škodlivín, zvýšenie životnosti, bezpečnosti a zdravotnej bezchybnosti produktov; špecifické požiadavky a parametre sa ustanovia s prihliadnutím na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnuteľné.
(5)
Technická správa je podkladom na určenie skupiny produktov a podskupiny produktov a na vypracovanie návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (ďalej len „osobitné podmienky“).
§ 3
(1)
Prípravu návrhu osobitných podmienok zabezpečuje poverená právnická osoba.
(2)
Ustanovenie § 2 ods. 3 sa vzťahuje aj na prípravu návrhu osobitných podmienok.
(3)
Návrh osobitných podmienok obsahuje najmä
a)
úvodnú časť, ktorá vychádza z technickej správy a obsahuje najpodstatnejšie dôvody na určenie osobitných podmienok,
b)
presné určenie skupiny produktov a podskupiny produktov,
c)
jednoznačné vymedzenie základných odborných výrazov,
d)
základné požiadavky z hľadiska úžitkových vlastností, bezpečnosti a zdravotnej bezchybnosti, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia a technických noriem, ktorých splnenie je podmienkou uvedenia produktu na trh,
e)
základné environmentálne požiadavky, ktoré odlišujú produkt s environmentálnou značkou od ostatných produktov s rovnakým účelom použitia, ktorých splnenie prispeje k zlepšeniu životného prostredia; ustanovia sa s prihliadnutím na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnuteľné,
f)
posudzovanie zhody vlastností produktov, spôsob overenia základných požiadaviek a základných environmentálnych požiadaviek a podľa potreby aj metódy a postupy, ktoré treba použiť pri tomto overovaní,
g)
lehotu platnosti osobitných podmienok; nesmie byť dlhšia ako tri roky.
(4)
Návrh osobitných podmienok poverená právnická osoba sprístupní verejnosti jeho uverejnením na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke ministerstva počas 30 dní.
(5)
Po vyhodnotení pripomienok verejnosti poverená právnická osoba predloží upravený návrh osobitných podmienok ministerstvu.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na aktualizáciu osobitných podmienok.
§ 4
Odôvodneným prípadom, keď možno používať národnú environmentálnu značku aj po skončení platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky, najviac počas šiestich mesiacov od skončenia platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky, je
a)
zobrazenie tejto značky na zásobách produktov, ktoré sa nachádzajú u nadobúdateľa environmentálnej značky alebo u iného subjektu, a ak
1.
ide o produkty, ktoré boli vyrobené pred skončením platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky,
2.
dôvodom skončenia platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky nebolo porušenie zmluvných podmienok zo strany nadobúdateľa, a s tým spojený zánik zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky spôsobom ustanoveným v zmluve,
b)
skončenie platnosti zmluvy dátumom skončenia platnosti osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, a keď nadobúdateľ do troch mesiacov podá žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky podľa nových osobitných podmienok.
§ 5
(1)
Pri určovaní výšky jednorazovej úhrady súvisiacej s náhradou nevyhnutných nákladov sa prihliada na časovú a vecnú náročnosť preskúmania žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky, na potenciál produktu na zlepšenie životného prostredia a na to, aby sa výškou úhrady nevytvárali prekážky na udelenie národnej environmentálnej značky.
(2)
Jednorazová úhrada podľa odseku 1 sa zníži o 25 % žiadateľovi z rozvojovej krajiny.5) Znížená jednorazová úhrada nesmie byť nižšia ako minimálna výška úhrady.
(3)
Ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky sa zníži o 25 % nadobúdateľovi národnej environmentálnej značky z rozvojovej krajiny.
(4)
Ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky sa zníži o 15 %, ak nadobúdateľom národnej environmentálnej značky je organizácia, ktorá
a)
má vhodným spôsobom začlenenú starostlivosť o produkty s národnou environmentálnou značkou v príslušných prvkoch funkčného systému environmentálneho manažérstva, a to najmä v politike, cieľoch a programoch, operatívnom riadení prevádzky a v podmienkach monitorovania a merania,
b)
preukáže plnenie podmienok systému environmentálneho manažérstva uvedených v písmene a) takým spôsobom, že ak ide o
1.
organizáciu, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa slovenskej technickej normy,6) predloží ministerstvu kópiu protokolu z príslušného auditu vykonaného certifikačným orgánom,
2.
organizáciu, ktorá je registrovaná v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu podľa osobitného predpisu,7) predloží ministerstvu kópiu environmentálneho vyhlásenia alebo kópiu informácie o aktualizácii environmentálneho vyhlásenia, ktorého správnosť bola overená a platnosť potvrdená environmentálnym overovateľom.
(5)
Odseky 1 až 4 sa vzťahujú aj na určenie a zníženie úhrad súvisiacich s používaním environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.
§ 6
(1)
Jednorazovú úhradu v sume určenej ministerstvom žiadateľ zaplatí na účet ministerstva pred preverovaním splnenia osobitných podmienok.
(2)
Každoročné úhrady za používanie národnej environmentálnej značky zaplatí nadobúdateľ na účet ministerstva v sume a spôsobom určenými v zmluve o používaní národnej environmentálnej značky.
(3)
Použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s používaním národnej environmentálnej značky je účelovo viazané na činnosti spojené s fungovaním a propagáciou systému environmentálneho označovania produktov, na určovanie skupín produktov a osobitných podmienok, na preverovanie žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky, na kontrolu plnenia zmluvných podmienok a na projekty na propagáciu v súlade s podmienkami na verejné obstarávanie.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na platenie úhrad a na použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s používaním environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 5 ods. 5 a § 6 ods. 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
László Miklós v. r.
1)
§ 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.
2)
3)
§ 3 zákona č. 469/2002 Z. z.
4)
Napríklad § 11 a 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
5)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva Colný sadzobník.
6)
STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie.
7)
§ 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.