256/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 10. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z. a zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 6 písm. b) v texte za bodkočiarkou sa slová „v Slovenskej republike alebo aspoň v jednom členskom štáte Európskej únie" nahrádzajú slovami „centralizovaným postupom registrácie v Európskej agentúre na hodnotenie liekov".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.