255/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
z 10. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001 Z. z., zákona č. 511/2002 Z. z., zákona č. 637/2002 Z. z. a zákona č. 144/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 6 sa slová „Odpočet dane platiteľ uplatní“ nahrádzajú slovami „Platiteľ odpočíta daň“.
2.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Základom dane pri zdaniteľných plneniach podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci15) sú celkové sumy jednotlivých splátok bez dane dohodnuté v zmluve o kúpe prenajatej veci.“.
3.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 10 a 11. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 10.
4.
V § 8 sa vypúšťa odsek 6.
5.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Sadzba dane
Sadzba dane je 19 %.“.
6.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo „príslušnej“.
7.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „príslušnou“ a „príslušnej“.
8.
V § 11 ods. 4 sa vypúšťajú slová „príslušnou“ a „príslušnej“.
9.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušnou“ a „príslušnej“.
10.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak platiteľ prijme akúkoľvek platbu za zdaniteľné plnenie, a to aj čiastočnú, pred dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia podľa odsekov 1 až 7 s výnimkou vývozu tovaru podľa § 37, deň prijatia platby sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby, pričom sa primerane uplatnia § 7 a 15. Ustanovenia odsekov 1 až 7 nie sú týmto dotknuté.“.
11.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je aj zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene od výšky ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije na zdaniteľné plnenie podľa § 13 ods. 6.“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak platiteľ, ktorý dodáva tepelnú energiu, elektrickú energiu, plyn a vodu, prijme v jednom zdaňovacom období viac platieb za zdaniteľné plnenie, môže vyhotoviť za toto zdaňovacie obdobie súhrnný daňový doklad.
(8)
Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenie, za ktoré vyhotovil daňový doklad podľa odseku 6, a prijme splátku alebo jej časť pred dohodnutým dňom splatnosti tejto splátky v zdaňovacom období, v ktorom mala byť splátka zaplatená, nie je povinný vyhotoviť iný daňový doklad ako daňový doklad vyhotovený podľa odseku 6.“.
13.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je aj zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v zjednodušenom daňovom doklade uviesť výška ceny vrátane dane a sadzba dane oddelene od výšky ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane.“.
14.
V § 16 ods. 4 sa slová „uplatnenia odpočtu“ nahrádzajú slovom „odpočítania“.
15.
V § 19 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pri oprave sadzby dane.“.
16.
V § 19 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
pri oprave sadzby dane.“.
17.
V § 20 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „s výnimkou prenájmu osobného automobilu na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, keď platiteľ môže odpočítať daň len z prirážky, ktorá je súčasťou dohodnutej splátky“.
18.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Platiteľ, ktorý kupuje osobné automobily na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov je predmetom podnikania platiteľa, môže odpočítať daň pri ich kúpe, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže.“.
19.
V § 20 ods. 7 sa za slovom „predaja“ vypúšťa čiarka a slová „a to aj formou zmluvy o kúpe prenajatej veci“ sa nahrádzajú slovami „alebo nájmu“ a vypúšťajú sa slová „príslušnou“ a „príslušnej“.
20.
V § 20 sa vypúšťa odsek 14.
21.
V § 21a ods. 2 sa vypúšťajú slová „č. 3“.
22.
V § 21a ods. 3 sa vypúšťajú slová „č. 3“.
23.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť na základe žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu. Žiadosť možno podať najskôr pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu.“.
24.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
25.
V § 23 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
26.
V § 24 ods. 1 druhá veta znie:
„Tieto záznamy vedie podľa zdaniteľných plnení, pri ktorých sa uplatňuje daň, a podľa plnení oslobodených od dane.“.
27.
Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu.46) Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.“.
28.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slová „o služby cestovných kancelárií“ vkladá čiarka a slovo „agentúr“ a číselný kód „74.84.15“ sa nahrádza číselným kódom „74.87.15“.
29.
V § 43 ods. 6 sa slovo „odpočet“ nahrádza slovom „odpočítanie“.
30.
V § 43 ods. 9 sa slová „uplatnený odpočet dane alebo jeho“ nahrádzajú slovami „odpočítanú daň alebo jej“ a slová „Uplatnený odpočet dane alebo jeho“ sa nahrádzajú slovami „Odpočítanú daň alebo jej“.
31.
V § 46c nadpis znie:
„Osobitná úprava uplatňovania dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami“.
32.
V § 46c ods. 1 úvodná veta znie:
„Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (ďalej len “cestovná kancelária„) a vo svojom mene obstaráva jednotlivé služby cestovného ruchu alebo ich kombinácie pre zákazníkov, uplatňuje daň pri ich predaji zákazníkom takto:“.
33.
V § 46c odsek 2 znie:
„(2)
Službami cestovného ruchu podľa odseku 1 sú osobná doprava cestujúcich, ubytovanie, stravovanie, služby sprievodcu a ďalšie služby určené na osobnú spotrebu účastníkov cestovného ruchu.“.
34.
V § 46c ods. 3 sa za slovom „kancelárie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý podlieha sadzbe dane 14 %“.
35.
V § 46c odsek 9 znie:
„(9)
Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu, použije postup podľa odsekov 1 až 6 len pri predaji služieb cestovného ruchu, ak nie sú objednané iným platiteľom na jeho podnikateľské účely.“.
36.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
Sadzba dane pri dovezenom tovare je 19 %.“.
37.
Za § 55e sa vkladá § 55f s nadpisom a § 55g, ktoré znejú:
㤠55f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)
Pri oprave základu dane podľa § 18 vzťahujúcej sa na zdaniteľné plnenie uskutočnené do 31. decembra 2003 použije platiteľ sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.
(2)
Na nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 sa vzťahuje § 23 zákona účinného do 31. decembra 2003.
§ 55g
Osvedčenie o registrácii vydané platiteľovi daňovým úradom podľa § 4 je platné do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám, ak do tohto dňa nebola zrušená registrácia platiteľa podľa § 43. Daňový úrad vydá platiteľovi nové osvedčenie najneskôr do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a toto osvedčenie bude platné odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.“.
38.
Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú. Z označenia prílohy č. 3 sa vypúšťajú slová „č. 3“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001 Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom č. 511/2002 Z. z., zákonom č. 637/2002 Z. z., zákonom č. 144/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem bodov 2 až 9, 11, 13, 15 až 17, 19 až 26, 34, 36 až 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.