255/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
z 10. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001 Z. z., zákona č. 511/2002 Z. z., zákona č. 637/2002 Z. z. a zákona č. 144/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 6 sa slová „Odpočet dane platiteľ uplatní“ nahrádzajú slovami „Platiteľ odpočíta daň“.
10.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak platiteľ prijme akúkoľvek platbu za zdaniteľné plnenie, a to aj čiastočnú, pred dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia podľa odsekov 1 až 7 s výnimkou vývozu tovaru podľa § 37, deň prijatia platby sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby, pričom sa primerane uplatnia § 7 a 15. Ustanovenia odsekov 1 až 7 nie sú týmto dotknuté.“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak platiteľ, ktorý dodáva tepelnú energiu, elektrickú energiu, plyn a vodu, prijme v jednom zdaňovacom období viac platieb za zdaniteľné plnenie, môže vyhotoviť za toto zdaňovacie obdobie súhrnný daňový doklad.
(8)
Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenie, za ktoré vyhotovil daňový doklad podľa odseku 6, a prijme splátku alebo jej časť pred dohodnutým dňom splatnosti tejto splátky v zdaňovacom období, v ktorom mala byť splátka zaplatená, nie je povinný vyhotoviť iný daňový doklad ako daňový doklad vyhotovený podľa odseku 6.“.
14.
V § 16 ods. 4 sa slová „uplatnenia odpočtu“ nahrádzajú slovom „odpočítania“.
18.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Platiteľ, ktorý kupuje osobné automobily na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov je predmetom podnikania platiteľa, môže odpočítať daň pri ich kúpe, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže.“.
27.
Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu.46) Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.“.
28.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slová „o služby cestovných kancelárií“ vkladá čiarka a slovo „agentúr“ a číselný kód „74.84.15“ sa nahrádza číselným kódom „74.87.15“.
29.
V § 43 ods. 6 sa slovo „odpočet“ nahrádza slovom „odpočítanie“.
30.
V § 43 ods. 9 sa slová „uplatnený odpočet dane alebo jeho“ nahrádzajú slovami „odpočítanú daň alebo jej“ a slová „Uplatnený odpočet dane alebo jeho“ sa nahrádzajú slovami „Odpočítanú daň alebo jej“.
31.
V § 46c nadpis znie:
„Osobitná úprava uplatňovania dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami“.
32.
V § 46c ods. 1 úvodná veta znie:
„Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (ďalej len “cestovná kancelária„) a vo svojom mene obstaráva jednotlivé služby cestovného ruchu alebo ich kombinácie pre zákazníkov, uplatňuje daň pri ich predaji zákazníkom takto:“.
33.
V § 46c odsek 2 znie:
„(2)
Službami cestovného ruchu podľa odseku 1 sú osobná doprava cestujúcich, ubytovanie, stravovanie, služby sprievodcu a ďalšie služby určené na osobnú spotrebu účastníkov cestovného ruchu.“.
35.
V § 46c odsek 9 znie:
„(9)
Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu, použije postup podľa odsekov 1 až 6 len pri predaji služieb cestovného ruchu, ak nie sú objednané iným platiteľom na jeho podnikateľské účely.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001 Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom č. 511/2002 Z. z., zákonom č. 637/2002 Z. z., zákonom č. 144/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem bodov 2 až 9, 11, 13, 15 až 17, 19 až 26, 34, 36 až 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.