254/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
z 2. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uvedenie do prevádzky,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „slovenská“ a „alebo dovozca“.
Odkaz 2a a poznámka pod čiarou k nemu sa vypúšťajú.
3.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
notifikovanou osobou podnikateľ1) alebo iná právnická osoba,2) ktorá bola členským štátom Európskej únie alebo Slovenskou republikou oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom Európskej únie ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody,“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
4.
V § 2 ods. 1 v novooznačenom písmene i) v úvodnej vete na konci sa vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: „technické špecifikácie, a to:“, 12. bod sa označuje ako písmeno j) a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeho uvedenie do prevádzky (ďalej len „uvedenie na trh").“.
5.
V § 5 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom.6)
(6)
Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom a v prípade potreby so súhlasom orgánov Európskych spoločenstiev určí technické normy vhodné na posudzovanie zhody; určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa uplatní len vtedy, ak príslušná smernica transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky umožňuje používanie národných noriem na splnenie požiadaviek zhody, kým neexistujú žiadne harmonizované normy alebo v neharmonizovanej oblasti. Určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo svojom vestníku.“.
6.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoločenstiev, pričom ich text zasiela orgánom Európskych spoločenstiev.“.
7.
V § 9 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. i) a j)“.
8.
V § 9 ods. 3 sa v úvodnej vete slová „§ 2 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. i) a j)“.
9.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spôsobe preukázania zhody určených výrobkov a spôsobe uchovávania, nakladania a poskytovania iným subjektom dokumentácie súvisiacej s postupom posudzovania zhody a vyhlásením o zhode.“.
10.
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad môže na základe žiadosti ministerstva rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh, ak neboli použité postupy posudzovania zhody podľa § 12 v mimoriadnych situáciách, ak si to vyžaduje ochrana oprávneného záujmu (napríklad havária, experimentálne účely a pod.). Takéto rozhodnutie sa neuplatní pri určených výrobkoch zahrnutých   do Protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov s výnimkou prípadov, ak tak ustanovuje smernica, ktorá je uvedená v prílohe uvedeného protokolu a transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky formou nariadenia vlády.“.
11.
V § 10 ods. 1 prvá veta sa nahrádza touto vetou:
„Výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca (ďalej len „výrobca alebo dovozca") môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky,8) a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie.“.
12.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode (§ 13) alebo na ktorý nemá pri distribúcii vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil značkou zhody.“.
13.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Autorizácia je rozhodnutie úradu podľa tohto zákona alebo príslušného ministerstva podľa osobitného predpisu6) o poverení podnikateľa1) alebo inej právnickej osoby2) na vykonávanie posudzovania zhody. Rozhodnutím určený subjekt (ďalej len „autorizovaná osoba") môže byť podľa obsahu a rozsahu činnosti autorizovaný na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov.“.
14.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 3 až 15.
15.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Autorizovaná osoba sa oznámením podľa § 8 ods. 3 písm. b) stáva notifikovanou osobou.“.
16.
V § 13 ods. 3 posledná veta sa nahrádza touto vetou:
„Na dovážaný výrobok označený podľa odseku 6 označením CE nemá dovozca povinnosť dokumenty o použitom spôsobe posudzovania zhody uchovávať na území Slovenskej republiky, je však povinný predložiť ich orgánu dohľadu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky.“.
17.
V § 13 odsek 6 znie:
„(6)
Vyhlásenie o zhode môže výrobca alebo dovozca nahradiť označením CE (§ 21), ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu.9a)“.
18.
V § 17 ods. 3 sa slová „§ 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) a d)“.
19.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak značkár označí výrobky označením CE, nesmie už na takto označený výrobok použiť slovenskú značku zhody.
(6)
Označenie CE môže byť nahradené ostatnou značkou zhody, ak tak ustanoví osobitný predpis.9a)“.
20.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „slovenskú“.
21.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 13 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.