252/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „1 013 mbar“ nahrádzajú slovami „1 bar“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za slová „harmonizovanými slovenskými technickými normami“ vkladajú slová „podľa § 5 ods. 5 zákona“ a za slová „podľa § 5 ods. 6 zákona“ sa vkladajú slová „a oznámenými Európskej komisii podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo § 8 ods. 3 písm. a) zákona“.
3.
V § 4 písm. g) sa za slovo „predpisov,“ vkladá slovo „že“.
4.
V § 4 sa vypúšťa písmeno i).
5.
V § 4a prvá veta znie:
„Pri výrobkoch, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúška typu ES skúška typu, overenie zhody ES overenie zhody, dohľad nad systémom kvality ES dohľad nad systémom kvality, autorizovaná osoba notifikovaná osoba.“.
6.
V prílohe č. 2 bod 2.1 znie:
„2.1
Overenie zhody výrobku s certifikovaným typom je postup, keď výrobca vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňa technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden kus alebo viac kusov spotrebiča alebo vybavení a ktoré musí uchovávať výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za náhodné kontroly podľa bodu 2.3.“.
7.
V prílohe č. 2 bod 3.1 znie:
„3.1
Posudzovanie systému kvality výroby je postup, pri ktorom výrobca alebo splnomocnenec, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 3.2, vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte typu a že spĺňa technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode. Toto vyhlásenie platí pre jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení a musí ho uchovávať výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad nad systémom kvality.“.
8.
V prílohe č. 2 v bode 4.1 druhá veta znie:
„Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení a ktoré musí uchovávať výrobca.“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad nad systémom kvality.“.
9.
V prílohe č. 2 v bode 5.2 druhá veta znie:
„Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje a uchováva písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení.“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a.“.
10.
V prílohe č. 2 bod 5.4.1 znie:
„5.4.1
Všetky spotrebiče alebo vybavenia musia byť jednotlivo posúdené a musia byť vykonané skúšky, ktoré sú ustanovené v príslušných harmonizovaných normách, alebo musia byť vykonané ekvivalentné skúšky tak, aby sa overila zhoda s certifikátom typu a technickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.“.
11.
V prílohe č. 2 v bode 5.4.2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Certifikát zhody sa môže vzťahovať na jeden kus alebo viac kusov spotrebičov alebo vybavení.“.
12.
V prílohe č. 2 v bode 5.5.2 sa slová „slovenských technických“ nahrádzajú slovom „harmonizovaných“.
13.
V prílohe č. 2 v bode 5.5.2 písm. b) sa číslo „95“ nahrádza číslom „5“.
14.
V prílohe č. 2 v bode 5.5.3 prvá veta znie:
„Ak je skupina prijatá, autorizovaná osoba vydá písomný certifikát o zhode spotrebičov alebo vybavení týkajúci sa vykonaných skúšok a umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu na každý spotrebič s výnimkou tých, pri ktorých nebola zistená zhoda.“.
15.
V prílohe č. 2 v bode 6.1 sa za slovo „vypracuje" vkladajú slová „a uchováva" a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a.".
16.
V prílohe č. 4 sa pod označenie CE dopĺňa ďalšia veta, ktorá znie:
„CE označenie musí byť doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zahrnutej do fázy kontroly výroby.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.