248/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
ZÁKON
z 10. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 74/2002 Z. z. a zákona č. 642/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „12 400 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „15 500 Sk/1 000 l“, v písmene b) sa slová „14 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „18 000 Sk/1 000 l“, v písmene c) sa slová „11 800 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „14 500 Sk/1 000 l“, v písmene d) sa slová „11 800 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „14 500 Sk/1 000 l“, v písmene e) sa slová „600 Sk/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „800 Sk/1 000 kg“ a v písmene f) bode 1 sa slová „4 300 Sk/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „7 800 Sk/1 000 kg“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „4 100 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „6 800 Sk/1 000 l“.
3.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takéhoto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa ustanovenie § 32 ods. 3 nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor, ak uvádza do obehu daňovo zvýhodnený olej.“.
4.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Colné riaditeľstvo na žiadosť právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu a skladuje minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát, a nemá skladovacie nádrže úradne ociachované a vybavené vhodným ciachovaným meracím zariadením na meranie množstva pretečeného minerálneho oleja, špecifickej hmotnosti a teploty pri príjme a výdaji [§ 12 ods. 2 písm. b) bod 3], vydá povolenie na prechodné obdobie do splnenia ustanovených podmienok, najdlhšie však do 30. apríla 2004.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.