247/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
ZÁKON
zo 4. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
2.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
Osobitosti cestnej premávky v zimnom období
Na idúcom motorovom vozidle s výnimkou motocyklov a zvláštnych motorových vozidiel sa v čase od 15. novembra do 15. marca musia používať pneumatiky so zimným druhom dezénu s označením M+S, M/S alebo MS alebo s terénnym druhom dezénu. Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.“.
3.
V § 90 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo držiteľovi“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.
v z. Viliam Veteška v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.