246/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
ZÁKON
z 2. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť“.
2.
V § 10 ods. 4 sa za slovo „lístka“ vkladajú slová „je výkonom štátnej správy a“.
3.
V § 36 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,“.
Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d).
4.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Obec
Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť, vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.“.
5.
V § 37 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.