245/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
z 19. júna 2003
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia (ďalej len „znečisťovanie“),
b)
práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok priemyselných činností (ďalej len „prevádzkovateľ“) a
c)
úlohy orgánov verejnej správy v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania,
d)
informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
e)
podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.
§ 2
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
(1)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.
(2)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania sa vzťahuje na znečisťovanie spôsobované priemyselnými činnosťami uvedenými v prílohe č. 1; nevzťahuje sa na znečisťovanie spôsobované
a)
vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b)
zavádzaním geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia,2)
c)
prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov, a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,
d)
mobilnými zdrojmi znečisťovania.3)
(3)
Znečisťovanie podľa odseku 2 je priame i nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo hmotný majetok, môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia. Látka je chemický prvok, ako aj jeho zlúčeniny okrem rádioaktívnych látok a geneticky modifikovaných organizmov.
(4)
Prevádzka podľa tohto zákona je
a)
stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie,
b)
zdroj znečisťovania, ktorého prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia.
(5)
Jestvujúca prevádzka podľa tohto zákona je prevádzka, na ktorú bola podaná žiadosť o stavebné povolenie pred 30. októbrom 1999 a do činnosti bola uvedená do 30. októbra 2000.
(6)
Nová prevádzka podľa tohto zákona je prevádzka, ktorá nie je jestvujúcou prevádzkou vymedzenou v odseku 5.
(7)
Opatrenia podľa odseku 1 sú
a)
integrované povoľovanie prevádzok a zmien v nich,
b)
kontrola surovín, látok a energie používaných alebo vyrábaných v prevádzkach,
c)
určovanie emisných limitov a podmienok vykonávania činnosti v prevádzkach,
d)
monitorovanie zdrojov emisií,
e)
určovanie najlepších dostupných techník,
f)
vykonávanie kontroly v prevádzkach, odoberanie vzoriek, meranie emisií a zber, spracúvanie, vyhodnocovanie a oznamovanie údajov a informácií,
g)
ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľov,
h)
kontrola nakladania s odpadom,
i)
kontrola a preskúmavanie podmienok integrovaného povolenia.
§ 3
Emisie
(1)
Emisia podľa tohto zákona je priame i nepriame uvoľňovanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku do ovzdušia, vody alebo pôdy z bodového zdroja alebo z plošného zdroja v prevádzke.
(2)
Emisný limit podľa tohto zákona je množstvo emisií vyjadrené v určitých špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku.
(3)
Emisný limit možno určiť pre jednotlivú látku alebo pre skupiny, druhy alebo kategórie príbuzných látok. Zoznam základných znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, ak sú ich emisie významné, je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Určený emisný limit sa vzťahuje na to miesto v prevádzke, z ktorého emisie opúšťajú prevádzku, pričom pri ich zisťovaní sa nezohľadňuje prípadné zriedenie alebo rozptýlenie emisií. Len pri nepriamom vypúšťaní emisií do povrchových vôd alebo podzemných vôd sa pri určovaní emisných limitov pre konkrétnu prevádzku môže zohľadniť čistiaci efekt čistiarne odpadových vôd za splnenia predpokladu, že je zaručená ekvivalentná úroveň ochrany životného prostredia a že výsledkom nie je vyšší stupeň celkového znečistenia životného prostredia.
(5)
Pri určovaní emisných limitov sa prihliada na možnosti prenosu látky z jednej zložky životného prostredia do inej. Ak je to vzhľadom na miestne podmienky vhodné, emisné limity sa doplnia alebo nahradia inými rovnocennými ukazovateľmi alebo technickými opatreniami, aby sa dosiahla vysoká celková úroveň ochrany životného prostredia. Emisné limity, rovnocenné ukazovatele a technické opatrenia musia vychádzať z najlepšej dostupnej techniky bez určenia konkrétnej technológie s prihliadnutím na technické charakteristiky prevádzky, jej geografické umiestnenie a podmienky životného prostredia v mieste prevádzky.
§ 4
Norma kvality životného prostredia
(1)
Norma kvality životného prostredia je súbor požiadaviek na životné prostredie vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré musia byť splnené v určenom mieste v určenom čase.
(2)
Umožniť ďalšiu činnosť v jestvujúcej prevádzke alebo povoliť novú prevádzku možno len vtedy, keď znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia.
§ 5
Najlepšia dostupná technika
(1)
Najlepšia dostupná technika podľa tohto zákona je najefektívnejší a najpokročilejší stav rozvoja činností a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke, a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.
(2)
Najlepšia technika podľa tohto zákona je najúčinnejšia technika z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia.
(3)
Dostupná technika podľa tohto zákona je do takej miery vyvinutá technika, ktorá pri zohľadnení nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej používanie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok a ktorá je za rozumných podmienok dostupná prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, kde sa vyrába.
(4)
Technika podľa tohto zákona je používaná technológia, ako aj spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej.
(5)
Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej republiky sa určujú na základe údajov Európskych spoločenstiev o ich vývoji a v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3.
§ 6
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
(1)
Zriaďuje sa informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (ďalej len „informačný systém“) na zabezpečenie komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Informačný systém je súčasťou štátneho informačného systému.4)
(2)
Informačný systém obsahuje
a)
register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní,
b)
register vydaných integrovaných povolení,
c)
údaje a informácie poskytnuté každoročne prevádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitorovania, prevádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitorovania,
d)
normy kvality životného prostredia pre jednotlivé časti územia Slovenskej republiky,
e)
informácie o najlepších dostupných technikách pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok,
f)
register oprávnených osôb.
(3)
Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami alebo spravujúce majetok štátu, obcí alebo vyšších územných celkov sú povinné na výzvu prevádzkovateľa informačného systému poskytovať údaje a informácie týkajúce sa stavu životného prostredia v mieste prevádzky vyžadujúcej integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania. Požadované údaje a informácie sú povinné poskytovať bezplatne. Tieto orgány a právnické osoby majú právo na bezplatné údaje a informácie z informačného systému, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.
§ 7
Oprávnená osoba
(1)
Prevádzkovateľovi môže v integrovanom povoľovaní poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania (ďalej len „žiadosť“) a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti len oprávnená osoba.
(2)
Odbornú spôsobilosť5) preukazuje oprávnená osoba osvedčením vydaným podľa § 27 ods. 1 písm. c) na základe
a)
vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa v technickom alebo prírodovednom študijnom odbore a najmenej dvojročnej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky alebo stredoškolského odborného vzdelania technického zamerania s maturitou a najmenej päťročnej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky a
b)
preukázanej úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky.
DRUHÁ ČASŤ
INTEGROVANÉ POVOĽOVANIE
§ 8
Úvodné ustanovenia
(1)
Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia.
(2)
Súčasťou konania podľa odseku 1 je
a)
v oblasti ochrany ovzdušia6) konanie
1.
o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,
2.
o udelenie súhlasu na vykonávanie činností uvedených v zozname uverejnenom vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva“),
3.
o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,
4.
o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
5.
o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
6.
o udelenie a aktualizáciu súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny,
7.
o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania;
b)
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd7)
1.
konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,
2.
konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu,
3.
konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
4.
vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov;
c)
v oblasti odpadov8)
1.
konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.
konanie o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
3.
konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
4.
konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,
5.
konanie o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
6.
konanie o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
7.
vydávanie vyjadrení k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám ako podkladu na udelenie súhlasu,
8.
vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
9.
vydávanie vyjadrení k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi; výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi; výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi; výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi;
d)
v oblasti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu9) konanie o vyhlasovaní osobitnej sústavy obhospodarovania;
e)
v oblasti ochrany lesného pôdneho fondu10) konanie
1.
o uloženie opatrení na prevenciu poškodenia lesa,
2.
o určenie podmienok na použitie technologického postupu v lesoch a v ich blízkosti;
f)
v oblasti ochrany zdravia ľudí11) posudzovanie návrhov
1.
na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky, v užívaní stavby alebo prevádzky,
2.
na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou, úžitkovou vodou,
3.
na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov,
4.
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov;
g)
v oblasti veterinárnej ochrany územia12)
1.
vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, na prípravu, výrobu, skladovanie alebo distribúciu medikovaných krmív alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu,
2.
vydávanie záväzných posudkov k návrhom nových technologických alebo pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, pri výrobe, spracúvaní, ošetrovaní alebo preprave živočíšnych produktov, pri príprave medikovaných krmív alebo ak ide o nakladanie alebo spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu,
3.
konanie o udelenie súhlasu na prevádzkarne na spracovanie odpadov živočíšneho pôvodu a na nakladanie s nimi pri ich uvádzaní na trh a pri výmenách s členskými štátmi Európskych spoločenstiev a Európskeho hospodárskeho priestoru okrem prevádzkarní na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá a na výrobu farmaceutických a technických produktov z nízkorizikových odpadov živočíšneho pôvodu;
h)
v oblasti ochrany prírody a krajiny13) vydávanie vyjadrení k vydaniu
1.
stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,
2.
kolaudačného rozhodnutia o stavbe, o zmene stavby alebo o udržiavacích prácach, ak ide o stavbu, jej zmenu alebo udržiavacie práce, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní.
3.
rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.
(3)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie.14) Stavebný úrad má v integrovanom povoľovaní postavenie dotknutého orgánu (§ 10 ods. 2).
(4)
Súčasťou integrovaného povoľovania nie je územné konanie,15) posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie16) ani ustanovovanie podmienok na prevenciu závažných priemyselných havárií.17)
(5)
Ak sa v tom istom mieste nachádzajú dve alebo viacero prevádzok riadených tým istým prevádzkovateľom, možno konanie o nich spojiť.
(6)
Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) je časť alebo celé písomné rozhodnutie alebo niekoľko takýchto rozhodnutí udeľujúcich súhlas s činnosťou prevádzky alebo jej časti pri splnení podmienok zaručujúcich, že prevádzka bude v súlade s požiadavkami integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viacero prevádzok v tom istom mieste riadených jedným prevádzkovateľom.
(7)
Integrovanému povoľovaniu podlieha aj povoľovanie zmien v činnosti prevádzky. Zmena v činnosti je zmena charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie. Podstatná zmena v činnosti je taká zmena vo fungovaní prevádzky, ktorá podľa orgánu štátneho dozoru môže mať významný negatívny vplyv na človeka alebo na životné prostredie.
(8)
Na konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,18) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 9
Konzultácia a predbežné prerokovanie
(1)
Prevádzkovateľ môže požiadať správny orgán o konzultáciu alebo o predbežné prerokovanie pripravovanej žiadosti pred jej podaním.
(2)
Správny orgán sa v konzultácii vyjadruje najmä k tomu, či prevádzka vyžaduje integrované povoľovanie a v akom čase, a v predbežnom prerokovaní žiadosti posudzuje najmä formu, obsah a úplnosť pripravovanej žiadosti.
(3)
Výsledkom konzultácie a predbežného prerokovania žiadosti je písomné stanovisko správneho orgánu, ktoré treba prevádzkovateľovi oznámiť do 30 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu alebo o predbežné prerokovanie pripravovanej žiadosti podľa odseku 1.
§ 10
Účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby a zúčastnené osoby
(1)
Účastníkom konania je
a)
prevádzkovateľ,
b)
vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo dotknuté,
c)
osoba, ktorá tvrdí, že môže byť povolením vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak, povolením vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,
d)
obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená.
(2)
Dotknutými orgánmi sú
a)
orgány verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi v konaniach podľa predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o ochrane lesného pôdneho fondu, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ľudí a o veterinárnej starostlivosti (§ 8 ods. 2) zlúčených do integrovaného povoľovania,
b)
stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie,
c)
správca vodného toku, ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje odber vody z povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúšťanie emisií do nich,
d)
štátna organizácia lesného hospodárstva, ak v integrovanom povoľovaní ide o lesný pôdny fond.
(3)
Na konaní majú právo zúčastniť sa na základe písomnej prihlášky podanej po zverejnení žiadosti podľa § 12 ods. 2 písm. c)
a)
občianske združenia fyzických osôb pôsobiace ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok v oblasti ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek,
b)
záujmové združenia právnických osôb združujúce podnikateľov príslušného priemyselného odvetvia alebo druhu prevádzok pôsobiace ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok
(ďalej len „zúčastnená osoba“).
(4)
Zúčastnené osoby majú právo vyjadriť sa k žiadosti, byť upovedomené o procesných úkonoch, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, klásť otázky prevádzkovateľovi a znalcom, nazerať do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia.
§ 11
Žiadosť
(1)
Žiadosť obsahuje
a)
údaje identifikujúce prevádzkovateľa (názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo, identifikačné číslo a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo inej evidencie),
b)
údaje o prevádzke a jej umiestnení,
c)
zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú,
d)
opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie, a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí,
e)
opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
f)
opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií,
g)
opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke,
h)
opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia,
i)
rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou,
j)
opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov,
k)
opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu,
l)
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až k) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia,
m)
návrh podmienok povolenia,
n)
označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak jestvujúca prevádzka alebo nová prevádzka má alebo môže mať významný negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu (ďalej len „cezhraničný vplyv“).
(2)
Prílohou žiadosti sú
a)
výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania,
b)
rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku,
c)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje,
d)
návrh programu odpadového hospodárstva alebo program odpadového hospodárstva,
e)
bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje19) a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie,
f)
výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je prevádzka v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,
g)
územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo o rozšírenie jestvujúcej prevádzky,
h)
dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3)
Prevádzkovateľ môže na podporu svojej žiadosti uviesť v nej aj ďalšie údaje a informácie alebo priložiť iné písomnosti, najmä vedecké a výskumné práce, odborné články, súbory údajov a informácií o používaných technikách, znalecké posudky.
(4)
Žiadosť sa podáva v 15 písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prílohy k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe.
§ 12
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína doručením písomného vyhotovenia žiadosti správnemu orgánu.
(2)
Správny orgán po tom, čo je žiadosť úplná a je zistený okruh účastníkov konania a dotknutých orgánov,
a)
upovedomí o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány,
b)
doručí obci, ktorá je účastníkom konania, a dotknutým orgánom po jednom vyhotovení žiadosti; ostatným účastníkom konania okrem prevádzkovateľa doručí stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom,
c)
zverejní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti,
d)
požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila údaje a výzvu podľa písmena c) aj na svojej úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
e)
upovedomí o začatí konania cudzí dotknutý orgán a doručí mu jedno vyhotovenie žiadosti, ak prevádzka má alebo môže mať cezhraničný vplyv alebo ak o to cudzí dotknutý orgán požiadal.
(3)
Správny orgán určí na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Správny orgán určí na podanie prihlášky podľa odseku 2 písm. c) a na vyjadrenie verejnosti primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na svojej úradnej tabuli.
(5)
Správny orgán môže na žiadosť účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺžiť určenú lehotu z dôvodu, ktorý mu bez vlastného zavinenia znemožnil v určenej lehote žiadosť náležite preskúmať a vyjadriť sa k nej. O predĺžení lehoty správny orgán bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi konania alebo jednému dotknutému orgánu sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.
§ 13
Ústne pojednávanie
(1)
Správny orgán nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti. Ak sa k žiadosti vyjadroval aj cudzí dotknutý orgán, správny orgán nariadi ústne pojednávanie až po doručení jeho vyjadrenia, najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty podľa § 12 ods. 3.
(2)
Na ústne pojednávanie správny orgán prizve prevádzkovateľa a ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány, zúčastnené osoby a cudzí dotknutý orgán.
(3)
Osoby prizvané na ústne pojednávanie musia svoje pripomienky a námety uplatniť písomne najneskôr, na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliada. Na to musí správny orgán prizvané osoby písomne upozorniť.
(4)
Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej najmenej 25 % obyvateľov obce oprávnených voliť, správny orgán vyzve ešte pred nariadením ústneho pojednávania obec, ktorá je účastníkom konania, aby zvolala verejné zhromaždenie občanov na prerokovanie petície. Správny orgán na verejné zhromaždenie občanov prizve prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány, zúčastnené osoby a cudzí dotknutý orgán. Verejné zhromaždenie občanov sa nemôže konať bez účasti prevádzkovateľa.
(5)
Na verejnom zhromaždení občanov prevádzkovateľ vysvetlí obsah svojej žiadosti, vyjadrí sa k dôvodom petície a zodpovie otázky obyvateľov obce a ďalších osôb, ktoré správny orgán na verejné zhromaždenie prizval. O priebehu verejného zhromaždenia občanov správny orgán spíše zápisnicu, v ktorej uvedie uplatnené pripomienky a námety s vecnými dôvodmi. Zápisnicu podpisuje zamestnanec správneho orgánu, ktorý ju spísal, starosta obce alebo ním poverená osoba a prevádzkovateľ.
(6)
Na ústnom pojednávaní sa prerokuje žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb, cudzieho dotknutého orgánu uplatnené k žiadosti a obsah zápisnice z verejného zhromaždenia občanov. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní sú len pripomienky a námety, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti a k prevádzke. Na tie, ktoré neobsahujú vecné dôvody, ani na všeobecné vyhlásenia sa neprihliada.
(7)
Ústne pojednávanie sa nemôže konať bez účasti prevádzkovateľa.
§ 14
Zastavenie konania
(1)
Správny orgán konanie zastaví, ak prevádzkovateľ
a)
neodstránil nedostatok žiadosti v určenej lehote,
b)
vzal žiadosť späť,
c)
bezdôvodne sa odmietol zúčastniť na verejnom zhromaždení občanov alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol na ne riadne prizvaný. zhromaždení občanov alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol na ne riadne prizvaný.
(2)
Na späťvzatie žiadosti nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.
§ 15
Trovy konania
(1)
Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu, znáša tento orgán. Ak sa ústne pojednávanie nemohlo konať pre neprítomnosť prevádzkovateľa, správny orgán uloží prevádzkovateľovi, aby nahradil trovy, ktoré tým vznikli správnemu orgánu.
(2)
Trovy konania, ktoré vznikli prevádzkovateľovi v súvislosti s konzultáciou alebo s predbežným prerokovaním pripravovanej žiadosti, s prípravou a podaním žiadosti a v integrovanom povoľovaní, znáša prevádzkovateľ. v súvislosti s konzultáciou alebo s predbežným prerokovaním pripravovanej žiadosti, s prípravou a podaním žiadosti a v integrovanom povoľovaní, znáša prevádzkovateľ.
(3)
Trovy konania, ktoré vznikli ostatným účastníkom konania, dotknutým orgánom, zúčastneným osobám a cudziemu dotknutému orgánu, znášajú títo sami.
(4)
Trovy konania spojené s verejným zhromaždením občanov znáša obec, ktorá ho zvolala. Ak sa verejné zhromaždenie občanov nemohlo konať pre neprítomnosť prevádzkovateľa, správny orgán uloží prevádzkovateľovi, aby obci nahradil trovy, ktoré jej tým vznikli.
§ 16
Zisťovanie podkladu rozhodnutia
(1)
Správny orgán je povinný presne a úplne zistiť skutočný stav veci v rozsahu podanej žiadosti. Na preverenie údajov, informácií a listín, ktoré sú súčasťou žiadosti, si obstará potrebné podklady.
(2)
Podkladom rozhodovania je najmä žiadosť, pripomienky a námety ostatných účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb, cudzieho dotknutého orgánu, obsah zápisnice z verejného zhro- maždenia občanov a skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti.
(3)
Na žiadosť správneho orgánu sú orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu, obce alebo vyššieho územného celku povinné oznámiť správnemu orgánu skutočnosti, ktoré význam pre konanie a rozhodnutie.
(4)
V dokazovaní nemožno použiť čestné vyhlásenie. vyhlásenie.
(5)
Správny orgán nie je viazaný právoplatnými rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie dotknutých orgánov, ak boli vydané pred podaním žiadosti a týkajú sa povoľovanej prevádzky. Tieto rozhodnutia hodnotí rovnako ako iné dôkazy. rozhodnutiami orgánov, ktoré v integrovanom povoľovaní majú postavenie dotknutých orgánov, ak boli vydané pred podaním žiadosti a týkajú sa povoľovanej prevádzky. Tieto rozhodnutia hodnotí rovnako ako iné dôkazy.
(6)
Prevádzkovateľa nemožno predviesť.
(7)
Správny orgán môže ako predbežné opatrenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť prevádzkovateľovi, aby do skončenia konania obmedzil alebo zastavil vykonávanie činnosti v prevádzke, ktorá má významný negatívny vplyv na životné prostredie alebo na jeho niektorú zložku.
(8)
Lehota na rozhodnutie je 90 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskoršie šesť mesiacov odo dňa začatia konania. Tieto lehoty neplynú, ak je konanie prerušené.
§ 17
Obsah povolenia
(1)
Správny orgán povolí činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa tohto zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania.
(2)
Ak znečisťovanie z prevádzky prekračuje normu kvality životného prostredia alebo povoľovaná prevádzka môže spôsobiť prekročenie tejto normy a prekročenie nemožno odstrániť alebo ak nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, správny orgán nepovolí činnosť v prevádzke, a ak ide o fungujúcu prevádzku, môže nariadiť činnosť v nej obmedziť alebo zastaviť.
§ 18
Náležitosti povolenia
(1)
Povolenie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia20) obsahuje
a)
podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
b)
určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia, unikajúce z prevádzky vo významnom množstve pri zohľadnení možnosti prenosu emisií medzi zložkami životného prostredia,
c)
opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník,
d)
opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,
e)
podmienky hospodárenia s energiami,
f)
opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, najmä pri spúšťaní prevádzky, pri poruchách technických zariadení prevádzky, pri krátkodobom prerušení činnosti v prevádzke,
g)
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania,
h)
opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky, znečistenia v mieste prevádzky, znečistenia v mieste prevádzky,
i)
požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,
j)
požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,
k)
opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu.
(2)
Ak je povolenie zároveň stavebným povolením, obsahuje aj náležitosti stavebného povolenia.
(3)
Prípadné výnimky z požiadaviek na prevádzku podľa odseku 1 musia byť časovo obmedzené. Nesmú presiahnuť lehotu šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia alebo odo dňa, od ktorého nemôže byť prevádzka v činnosti bez povolenia (§ 29 ods. 6). Výnimky možno povoliť len na vykonanie zmien v prevádzke, ktorými sa dosiahne splnenie požiadaviek povolenia, alebo na zastavenie činnosti v prevádzke.
(4)
V povolení sa určia aj časové alebo prevádzkové obmedzenia činnosti v jestvujúcej prevádzke, ak nemožno dosiahnuť požadovaný stav v rámci noriem kvality životného prostredia ani s použitím najlepšej dostupnej techniky.
(5)
Ak je norma kvality životného prostredia miernejšia, ako sú požiadavky zvyčajne dosahované použitím najlepšej dostupnej techniky, v povolení sa určia také podmienky prevádzky, aby zodpovedali použitiu najlepšej dostupnej techniky.
§ 19
Oznamovanie povolenia
(1)
Povolenie sa oznamuje prevádzkovateľovi, ostatným účastníkom konania, dotknutým orgánom, zúčastneným osobám a cudziemu dotknutému orgánu doručením jeho písomného vyhotovenia do vlastných rúk.
(2)
Písomné vyhotovenie povolenia sa zverejňuje na internetovej stránke správneho orgánu a na jeho úradnej tabuli najmenej 60 dní, počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Správny orgán požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby písomné vyhotovenie povolenia zverejnila na svojej úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom.
(3)
Písomné vyhotovenie povolenia musí byť po celý čas platnosti prístupné na nahliadnutie na správnom orgáne, v obci, ktorá bola účastníkom konania, a u prevádzkovateľa.
TRETIA ČASŤ
KONTROLA ZNEČISŤOVANIA
§ 20
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
(2)
Prevádzkovateľ je v rámci vnútornej kontroly prevádzky povinný
a)
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
b)
vykonávať v prevádzke opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä používať najlepšiu dostupnú techniku,
c)
znemožňovať významnejšie znečisťovanie z prevádzky,
d)
zamedzovať vzniku odpadu v prevádzke, a ak v nej odpad vznikne, zhodnotiť ho, a ak ani to nie je z technických dôvodov alebo z ekonomických dôvodov možné, zneškodniť ho tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie,
e)
efektívne využívať energie v prevádzke,
f)
vykonávať opatrenia na prevenciu havárie a v prípade havárie vykonať opatrenia obmedzujúce jej následky,
g)
vykonať po úplnom odstavení prevádzky opatrenia na obmedzenie znečistenia a na uvedenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.
(3)
Prevádzkovateľ je povinný na účely vonkajšej kontroly plnenia povinností podľa odseku 2
a)
umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia,
b)
ohlasovať orgánu štátneho dozoru plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom,
c)
ohlasovať bezodkladne orgánu štátneho dozoru vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií,
d)
odstrániť v určenej lehote nedostatky zistené kontrolou prevádzky a vykonať nápravné opatrenia v prevádzke uložené orgánom štátneho dozoru,
e)
nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,
f)
viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov,
g)
zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.
(4)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
§ 21
Rozsah štátneho dozoru
(1)
Kontrolu prevádzky vykonáva orgán štátneho dozoru podľa potreby. Predmetom kontroly prevádzky sú podmienky určené v povolení a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.
(2)
Orgán štátneho dozoru preskúma podmienky povolenia prevádzky aspoň raz za osem rokov; ak je prevádzka začlenená do systému environmentálneho manažérstva alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu,21) orgán štátneho dozoru tak urobí raz za desať rokov.
(3)
Orgán štátneho dozoru preskúma podmienky určené v povolení vždy, ak
a)
došlo k závažnému porušeniu podmienok určených v povolení,
b)
sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom,
c)
znečistenie spôsobované prevádzkou významne presiahlo normu kvality životného prostredia a je nevyhnutné prehodnotiť emisné limity určené v povolení alebo doplniť do povolenia nové emisné limity,
d)
je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia alebo zmeny právnych predpisov,
e)
prevádzková bezpečnosť výrobného procesu alebo činnosti technického zariadenia v prevádzke vyžaduje použitie inej techniky,
f)
došlo od právoplatnosti povolenia k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významne znížiť emisie, pričom jej zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovateľa ekonomicky únosné.
(4)
Orgán štátneho dozoru prerokuje s prevádzkovateľom výsledky vykonanej kontroly prevádzky do 15 dní od jej ukončenia.
(5)
Na výkon štátneho dozoru sa vzťahujú všeobecné predpisy o kontrole v štátnej správe.22)
§ 22
Opatrenia
(1)
Podľa záverov z vykonanej kontroly prevádzky orgán štátneho dozoru urobí niektoré z týchto opatrení:
a)
potvrdí súlad prevádzky s podmienkami povolenia,
b)
nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
c)
uloží pokutu za zistený správny delikt,
d)
vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia,
e)
rozhodne o obmedzení prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti, ak prevádzkou nastalo alebo hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody.
(2)
Orgán štátneho dozoru môže rozhodnúť o obmedzení prevádzky alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, keď prevádzkovateľ v určenej lehote nevykonal nariadené opatrenia na nápravu alebo nepodal v určenej lehote žiadosť o zmenu povolenia.
(3)
Ak je to potrebné, konanie podľa odseku 1 písm. b) sa spojí s konaním
a)
o určenie opatrení na odstránenie poškodenia prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy,23)
b)
o uloženie opatrení na odstránenie poškodenia lesného fondu.24)
(4)
Dotknutými orgánmi v konaniach podľa odseku 3 sú správne orgány podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a predpisov o ochrane lesného fondu.
(5)
Orgán štátneho dozoru vo výzve podľa odseku 1 písm. d) uvedie, ktoré náležitosti žiadosti sa nevyžadujú na konanie o zmene povolenia. Správny orgán môže v konaní o zmene povolenia upustiť od niektorých úkonov; to neplatí pre konanie o zmene povolenia pri podstatnej zmene činnosti prevádzky.
§ 23
Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich štátny dozor
(1)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie a vysvetlenia. Môže prevádzkovateľovi nariadiť alebo sama vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov a iných prevádzkových parametrov.
(2)
Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná
a)
preukázať sa preukazom alebo poverením oprávňujúcim na výkon kontroly,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone štátneho dozoru,
c)
dodržiavať bezpečnostné predpisy upravujúce činnosť v prevádzke.
(3)
Orgán vykonávajúci štátny dozor môže uložiť prevádzkovateľovi poriadkovú pokutu do 10 000 Sk, ak osobe vykonávajúcej štátny dozor neumožnil kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, ak neposkytol pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia alebo ak nevykonal uložený odber vzoriek alebo nevykonal prevádzkovú skúšku.
§ 24
Iné správne delikty
(1)
Orgán štátneho dozoru uloží prevádzkovateľovi pokutu do 500 000 Sk, ak
a)
neoznámil údaje a informácie do informačného systému [§ 20 ods. 3 písm. g)],
b)
nevedie predpísanú evidenciu a neuchováva údaje po určený čas [§ 20 ods. 3 písm. f)],
c)
nepodal v určenej lehote (§ 29 ods. 1, 3 a 4) žiadosť o integrované povoľovanie alebo na výzvu orgánu štátneho dozoru žiadosť o zmenu povolenia [§ 22 ods. 1 písm. d)],
d)
nevykonal opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru [§ 20 ods. 3 písm. d)],
e)
neohlásil v ustanovenej lehote (§ 20 ods. 4) zmenu prevádzkovateľa.
(2)
Orgán štátneho dozoru uloží prevádzkovateľovi pokutu do 1 000 000 Sk, ak
a)
neohlásil vykonanú zmenu v prevádzke [§ 20 ods. 3 písm. b)],
b)
uviedol v žiadosti podľa § 11 alebo v konaní podľa § 8 ods. 1 nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré môžu mať vplyv na integrované povoľovanie,
c)
neoznámil bezodkladne vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť, alebo nadmerný únik látok do okolitého prostredia [§ 20 ods. 3 písm. c)].
(3)
Orgán štátneho dozoru uloží prevádzkovateľovi pokutu do 10 000 000 Sk, ak
a)
vykonáva činnosť v prevádzke bez povolenia alebo v rozpore s ním,
b)
neobmedzil prevádzku alebo nezastavil činnosť v prevádzke alebo v jej časti na základe rozhodnutia orgánu štátneho dozoru podľa § 22 ods. 1 písm. e) a § 22 ods. 2,
c)
nevykonal opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru týkajúce sa vykonávania činností v prevádzke podľa podmienok povolenia.
§ 25
Ukladanie pokút
(1)
Pri rozhodovaní o výške pokuty orgán štátneho dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu, na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
(2)
Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená pokuta, orgán štátneho dozoru môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(3)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa orgán štátneho dozoru dozvedel, že prevádzkovateľ porušil povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Uloženie pokuty podľa tohto zákona vylučuje uloženie pokuty za ten istý skutok podľa osobitných predpisov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 26
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
§ 27
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
b)
prevádzkuje informačný systém a sprístupňuje jeho obsah,
c)
overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania,
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník,
e)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník.
(2)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskym spoločenstvám je notifikačným orgánom vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a oznamuje najmä
a)
údaje o emisných limitoch pre jednotlivé kategórie prevádzok a o najlepších dostupných technikách, od ktorých sú tieto limity odvodené,
b)
údaje o najlepších dostupných technikách, ich vývoji a monitorovaní,
c)
ktorú organizáciu poveril plnením úlohy sledovať najlepšie dostupné techniky a zberom a spracovaním údajov podľa písmen a) a b).
(3)
Ministerstvo je povinné
a)
zverejňovať na svojej internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom, najmenej raz ročne údaje o emisných limitoch určených v povolení a o ich dodržiavaní, o vykonaných zmenách v používanej technike a ich vplyve na množstvá unikajúcich emisií z prevádzky a vybrané údaje a informácie každoročne oznamované do informačného systému,
b)
poskytovať na požiadanie orgánom verejnej správy údaje a informácie podľa písmena a), ako aj ďalšie údaje a informácie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh,
c)
sprístupňovať verejnosti informácie o vykonanej kontrole v prevádzke, jej záveroch a opatreniach na nápravu (§ 22 ods. 1).
(4)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
spôsobe overovania odbornej spôsobilosti a o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti, o čase jeho platnosti a o zániku osvedčenia,
c)
rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému [§ 6 ods. 2 písm. a) a c)],
d)
spôsobe zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov do integrovaného registra informačného systému.
(5)
Ministerstvo môže plnením úloh podľa odseku 1 písm. b) a odsekov 2 a 3 poveriť organizáciu, ktorej je zriaďovateľom.25)
§ 28
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia
a)
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní, v konzultácii a v predbežnom prerokúvaní žiadosti,
b)
zabezpečuje vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu a jeho účasť v konaní,
c)
vykonáva štátny dozor,
d)
ukladá pokuty za iné správne delikty.
(2)
Inšpekcia v oblasti najlepších dostupných techník
a)
sleduje výskum a vývoj technického rozvoja v oblasti najlepších dostupných techník pre jednotlivé priemyselné odvetvia, určuje najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a zverejňuje podstatné údaje o nich,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje ministerstvu a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ jestvujúcej prevádzky, v ktorej má v úmysle vykonávať činnosť aj po 30. októbri 2007, je povinný podať žiadosť v lehote určenej vo výzve správneho orgánu, inak najneskôr do 31. decembra 2005.
(2)
Ak ide o prevádzku podľa odseku 1, správny orgán rozhodne o žiadosti najneskôr do 30. októbra 2007. Pre niektoré vybrané prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou môže správny orgán v povolení časovo rozdeliť plnenie jednotlivých podmienok povolenia a ich celkové splnenie posunúť na neskorší termín.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý podal žiadosť o stavebné povolenie
a)
do 30. októbra 1999 a skolaudovanú stavbu uviedol do užívania v čase od 30. októbra 2000 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona alebo
b)
po 30. októbri 1999 a skolaudovanú stavbu uviedol do užívania pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
a ak má v úmysle vykonávať v nej činnosť aj po 30. apríli 2004, je povinný podať žiadosť v lehote určenej vo výzve správneho orgánu, inak najneskôr do 31. októbra 2003.
(4)
Prevádzkovateľ, ktorý pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona
a)
podal žiadosť o stavebné povolenie, ale stavebné povolenie do tohto dňa nenadobudlo právoplatnosť alebo
b)
stavebné povolenie do tohto dňa nadobudlo právoplatnosť, ale stavba nebola uvedená do užívania,
a ak má v úmysle vykonávať v nej činnosť aj po 30. apríli 2004, je povinný podať žiadosť v lehotách ustanovených v odseku 3.
(5)
Správny orgán rozhodne o žiadostiach podaných podľa odsekov 3 a 4 do 30. apríla 2004.
(6)
Prevádzky podľa odsekov 3 a 4 môžu byť v činnosti bez povolenia podľa tohto zákona do 30. apríla 2004 a jestvujúce prevádzky podľa odseku 1 do 30. októbra 2007. Do dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.
(7)
Správny orgán môže v povolení pre jestvujúce prevádzky odložiť splnenie ukladaných podmienok najviac do 30. októbra 2007.
(8)
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 27 ods. 2 zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát v roku 2007 a následne každé tri roky.
(9)
Prvé oznámenie podľa § 20 ods. 3 písm. g) sa vykoná v roku 2005.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,“.
2.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ktorý
a)
vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b)
vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
(2)
Inšpekcia je služobný úrad.
(3)
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektoráty").
(4)
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(5)
Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.“.
3.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:
㤠7a
(1)
Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
(2)
Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú pôsobnosť podľa § 7 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(3)
Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a územným obvodom inšpektorátu je okres.
(4)
Ministerstvo môže rozhodnúť o vykonávaní pôsobnosti inšpekcie jedným inšpektorátom v dvoch alebo vo viacerých okresoch.
(5)
Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6)
Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister.
§ 7b
(1)
Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(2)
Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(3)
Ústredie inšpekcie a inšpektoráty na plnenie svojich úloh užívajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 65 sa nad slovo „konania“ umiestňuje odkaz 4c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 120 ods. 1 sa za slová „vodohospodárskych dielach“ vkladajú slová „a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ma znie:
„10ma)
Zákon č. 245/2003 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa dopĺňa takto: § 33 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Správny orgán príslušný rozhodovať podľa § 20 ods. 6 a podľa osobitného predpisu20a) je v integrovanom povoľovaní20b) dotknutým orgánom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a)
§ 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
20b)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa V SKUPINE 214 – Ostatné dopĺňa živnosť s poradovým číslom 57, ktorá znie:
„57.
Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu príslušný rozhodovať podľa § 6 je v integrovanom povoľovaní11a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 písmeno n) znie:
„n)
vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2, ktoré majú celoštátny význam, a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré majú celoštátny význam,“.
2.
V § 20 písmeno c) znie:
„c)
vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6,“.
3.
V § 21 písmeno c) znie:
„c)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu, a vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu,“.
4.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Orgán ochrany zdravia príslušný na vydanie záväzného posudku podľa § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) je v integrovanom povoľovaní10aa) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
„10aa)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171 vkladajú položky 171a a 171b, ktoré znejú:
„Položka 171a
a)
Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní nových prevádzok ...................... 40 000 Sk
b)
Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcich prevádzok a nových prevádzok, ktoré už boli povolené........ 20 000 Sk
c)
Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.................. 20 000 Sk
d)
Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky................................... 10 000 Sk
e)
Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní alebo o zmenu povolenia, ak ide o prevádzku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov........... 7 000 Sk
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
2.
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Položka 171b
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov................ 3 000 Sk“.
Čl. IX
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z. a zákona č. 529/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 45 ods. 1 znie:
„(1)
Výrobca a dovozca elektrických a elektronických zariadení sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Elektrickými a elektronickými zariadeniami sa na účel tohto zákona rozumejú veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebiteľské zariadenia, osvetľovacie zariadenia, hračky a športové náčinie, zdravotnícke zariadenia, monitorovacie a kontrolné prístroje a automaty.“.
2.
V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie:
„5.
výrobu a dovoz elektrických a elektronických zariadení (§ 45 ods. 1),“.
3.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a vyjadrenia podľa § 16 písm. a) až c) je v integrovanom povoľovaní83a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
„83a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) sa dopĺňa takto:
§ 69 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1, súhlasu podľa § 23 a vyjadrenia podľa § 24 je v integrovanom povoľovaní48a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 29 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
schvaľuje poskytovanie emisných kvót do zahraničia.“.
2.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní21) okrem konaní podľa § 29 písm. d), i), m), n) a o), § 30 písm. c) a d), § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) a § 33 ods. 3 písm. r).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“.
3.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Okresný úrad príslušný na konanie podľa § 22 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ods. 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) je v integrovanom povoľovaní20a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XII
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Orgán štátnej veterinárnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 2 písm. i) štvrtého bodu a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) je v integrovanom povoľovaní22a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa za slová „týmto zákonom“ vkladajú slová „okrem označovania obalov podľa § 6“.
2.
V čl. V sa slová „1. januára 2006“ nahrádzajú slovami „1. januára 2004“.
Čl. XIV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ
KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ
1.
Energetika
1.1.
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.
1.2.
Rafinérie minerálnych olejov a plynov.
1.3.
Koksovacie pece.
1.4.
Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia.
2.
Výroba a spracovanie kovov
2.1.
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy).
2.2.
Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu.
2.3.
Prevádzky na spracovanie železných kovov:
a)
valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu,
b)
kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20 MW,
c)
nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
2.4.
Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
2.5.
Prevádzky
a)
na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi,
b)
na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy.
2.6.
Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.
3.
Spracovanie nerastov
3.1.
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.2.
Prevádzky na výrobu azbestu a výrobu výrobkov s obsahom azbestu.
3.3.
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.
3.4.
Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby nerastných vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.
3.5.
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3.
4.
Chemický priemysel
Pri kategórii prevádzok uvedených v tomto bode sa výrobou rozumie výroba v priemyselnom meradle pomocou chemických reakcií a fyzikálno-chemických procesov (body 4.1. až 4.6.).
4.1.
Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú
a)
jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),
b)
organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,
c)
organické zlúčeniny síry,
d)
organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany,
e)
organické zlúčeniny fosforu,
f)
halogénderiváty uhľovodíkov,
g)
organokovové zlúčeniny,
h)
základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov),
i)
syntetické kaučuky,
j)
farbivá a pigmenty,
k)
povrchovo aktívne látky.
4.2.
Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú
a)
plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,
b)
kyseliny, ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siričitá,
c)
zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,
d)
soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný,
e)
nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
4.3.
Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných).
4.4.
Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov.
4.5.
Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov.
4.6.
Chemické prevádzky na výrobu výbušnín.
5.
Nakladanie s odpadmi
5.1.
Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
5.2.
Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
5.3.
Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
5.4.
Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
6.
Ostatné prevádzky
6.1.
Priemyselné podniky zamerané na výrobu
a)
buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov,
b)
papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t za deň.
6.2.
Prevádzky na predprípravu (činnosti, ako sú pranie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či textílií, ktorých spracovateľská kapacita je väčšia ako 10 t za deň.
6.3.
Prevádzky na výrobu koží a kožušín, ktorých výrobná kapacita je väčšia ako 12 t hotových výrobkov za deň.
6.4.
a) bitúnky s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň,
b)
prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív
1.
zo živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t hotových výrobkov za deň,
2.
rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrťrok),
c)
prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň (v priemere za rok).
6.5.
Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
6.6.
Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako
a)
40 000 ks hydiny,
b)
2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) alebo
c)
750 ks prasníc.
6.7.
Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.
6.8.
Prevádzky na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.
Poznámka: Uvádzané prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo iný ukazovateľ prevádzky. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje viac prevádzok v rovnakom mieste, ktoré patria do kategórie prevádzok s rovnakým označením, kapacity výstupov z týchto prevádzok sa sčítajú.
Príloha č. 2 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
ZOZNAM ZÁKLADNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA URČUJÚ EMISNÉ LIMITY, AK SÚ EMISIE VÝZNAMNÉ
A.
OVZDUŠIE
1.
oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry
2.
oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka
3.
oxid uhoľnatý
4.
prchavé organické zlúčeniny
5.
kovy a ich zlúčeniny
6.
prach
7.
azbest (suspendované častice, vlákna)
8.
chlór a jeho zlúčeniny
9.
fluór a jeho zlúčeniny
10.
arzén a jeho zlúčeniny
11.
kyanidy
12.
látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu
13.
polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány
B.
VODA
1.
organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať
2.
organické zlúčeniny fosforu
3.
organické zlúčeniny cínu
4.
látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu
5.
perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky
6.
kyanidy
7.
kovy a ich zlúčeniny
8.
arzén a jeho zlúčeniny
9.
biocídy a výrobky na ochranu rastlín
10.
rozptýlené materiály (t. j. materiály v suspenzii)
11.
látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosforečnany)
12.
látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu [a možno ich merať pomocou BSK (biologická spotreba kyslíka), CHSK (chemická spotreba kyslíka) atď.].
Príloha č. 3 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
HĽADISKÁ PRI URČOVANÍ NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK
Hľadiská, ktoré musí inšpekcia pri určovaní najlepších dostupných techník všeobecne alebo v určitých prípadoch s ohľadom na očakávané náklady a prínosy plánovaného opatrenia a s ohľadom na princípy prevencie a predbežnej opatrnosti zohľadniť, sú
1.
používanie nízkoodpadovej technológie,
2.
používanie menej nebezpečných látok,
3.
podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese, prípadne zhodnocovanie a recyklácia odpadov,
4.
porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom meradle,
5.
technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia,
6.
charakter, účinky a množstvo príslušných emisií,
7.
dátumy uvedenia nových alebo jestvujúcich zariadení do prevádzky,
8.
čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky,
9.
spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická náročnosť,
10.
požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie,
11.
požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie,
12.
informácie o stave a vývoji najlepších dostupných techník a ich monitorovanie zverejňované Európskou komisiou alebo medzinárodnými organizáciami.
1)
§ 2 ods. 15 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
2)
§ 17 až 20 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
3)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
5)
§ 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 17 ods. 1 písm. g) a k), § 22 ods. 1 a § 23 a 24 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
8)
§ 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
10)
§ 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
11)
§ 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.
12)
§ 6 ods. 2 písm. i) štvrtý bod a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
13)
§ 9 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
14)
§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
19)
20)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.
21)
§ 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.
24)
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.