243/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
ZÁKON
z 27. júna 2003,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 449/2002 Z. z. a zákona č. 641/2002 Z. z. sa mení takto:
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzby dane
Sadzby dane z tabakových výrobkov sa ustanovujú takto:
Číselný znak colného sadzobníka Opis tovaru Sadzba dane
2401 30 00 tabakový zvyšok 1 350,00 Sk/kg
2402 a 2403 cigary, cigarky 1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou nad 70 mm 1,40 Sk/kus
2403 cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet 1 350,00 Sk/kg
2403 ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku 1 350,00 Sk/kg
2403 žuvací tabak a šnupací tabak 1 350,00 Sk/kg.".“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.