242/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
ZÁKON
z 27. júna 2003,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 340/1999 Z. z., zákona č. 250/2000 Z. z. a zákona č. 391/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzby dane sa ustanovujú takto:
a)
základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,
b)
znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.