241/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
z 19. júna 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1996 Z. z. a zákona č. 188/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Osoba, ktorá má povinnosť platiť poplatok podľa § 4a ods. 3, preukáže túto skutočnosť vyberateľovi poplatkov čestným vyhlásením.“.
2.
V § 4a ods. 1 a 2 sa suma „30 Sk“ nahrádza sumou „40 Sk“ a suma „75 Sk“ sa nahrádza sumou „100 Sk“.
3.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Mesačná výška poplatku pre fyzickú osobu, ktorá je poberateľom dôchodku,1c) ak nežije v domácnosti1d) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, je za používanie rozhlasových prijímačov 20 Sk a za používanie televíznych prijímačov 50 Sk.“.
4.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Vyberateľ poplatkov na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je platiteľ poplatkov fyzická osoba,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je platiteľ poplatkov právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
deň, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stala platiteľom poplatkov,
d)
počet prijímačov a adresu miesta, kde sú umiestnené, ak ide o platiteľa poplatkov podľa § 3 ods. 4,
e)
počet a adresu prevádzkarní, ak ide o platiteľa poplatkov podľa § 3 ods. 4.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Právnické osoby, ktoré spravujú údaje Evidencie mesačných záloh na odber elektrickej energie, sú povinné bezplatne poskytnúť vyberateľovi poplatkov na účely utvárania a pravidelnej mesačnej aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov tieto údaje: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu platiteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu.
(5)
Osobné údaje získané podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10a podliehajú ochrane osobných údajov;1e) využívať ich môžu iba príjemcovia poplatkov na účely tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
6.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
občania s ťažkým zdravotným postihnutím.1d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov1b)“.
9.
V § 10 sa slová „prednostne pokryť všetky náklady súvisiace“ nahrádzajú slovami „použiť tieto príjmy len na pokrytie nákladov súvisiacich“.
10.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie
Sociálna poisťovňa3) je povinná vyberateľovi poplatkov podľa § 4a ods. 3 na účely aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov bezplatne poskytnúť do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zoznam poberateľov dôchodku, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu poberateľa dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.