234/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. júna 2003 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
2.
Dodatok č. 1 z 1. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2007 z 15. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 2 z 23. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 4 z 30. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 1 zo 16. mája 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.