226/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 28. apríla 2003 na základe článku 13.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky podpísanej v Prahe 11. marca 1975 (vyhláška č. 21/1976 Zb.) vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.