223/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 17. júna 2003 č. 03/Z/2003, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určuje rozsah regulácie cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.