221/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. júna 2003
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. septembra 2003;
b)
podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Hrušovský v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/2003 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. septembra 2003
Obec Volí sa Okres Kraj
Ďanová starosta Martin Žilinský kraj
Trstená primátor Tvrdošín
Podrečany starosta Lučenec Banskobystrický kraj
Padarovce starosta Rimavská Sobota
Sútor starosta
Chrťany starosta Veľký Krtíš
Svinice starosta Trebišov Košický kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/2003 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. septembra 2003
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce (mesta) ku dňu vyhlásenia volieb obec (mesto) 4. 7. 2003
65 dní 9 – 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 24.7.2003
55 dní 16 – 2
21 – 1,2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 3. 8. 2003
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 3. 8. 2003
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej (mestskej) volebnej komisie miestna (mestská) volebná komisia 8. 8. 2003
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce (primátora mesta) miestna (mestská) volebná komisia 13.8.2003
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce (primátor mesta) 18.8.2003
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna (mestská) volebná komisia 23.8.2003
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 28.8.2003
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec (mesto) 2. 9. 2003
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 7. 9. 2003
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 10.9.2003
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 12.9.2003
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 25.9.2003
26 – 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 27.9.2003