219/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
z 21. mája 2003
o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky na výrobu, uvádzanie na trh, používanie chemických látok, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „určené látky“), vrátane ich dovozu, vývozu, tranzitu a prepravy tak, aby sa zabránilo ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov 1) obsahujúcich tieto látky (ďalej len „návykové látky“). Zákon ďalej upravuje povinnosti subjektov zaobchádzajúcich s určenými látkami, sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach určených látok.
§ 2
Určené látky a ich rozdelenie
(1)
Určené látky sú chemické látky, ktoré možno zneužiť na výrobu návykových látok, vrátane zmesí obsahujúcich tieto chemické látky alebo prírodných produktov obsahujúcich tieto látky; nepatria sem lieky a farmaceutické prípravky, zmesi alebo prírodné produkty, ktoré obsahujú jednu alebo viac určených látok, ak majú také zloženie, že určené látky nemožno použiť alebo získať ľahko aplikovateľným spôsobom alebo ekonomicky výhodným spôsobom.
(2)
Určené látky sú uvedené v zozname, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis (ďalej len „zoznam“), ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
(3)
Určené látky uvedené v zozname sa delia na
a)
skupinu I,
b)
skupinu II,
c)
skupinu III.
§ 3
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobou získavanie, syntéza, spracovanie, čistenie, úprava, dávkovanie, príprava a plnenie určených látok do spotrebiteľského balenia,
b)
používaním spotreba určených látok na účely výskumu, výučby, expertíznej činnosti, zneškodňovania alebo inej činnosti, ktorá nesúvisí s nezákonným získavaním návykových látok,
c)
uvedením na trh odplatná alebo bezodplatná dodávka, distribúcia a sprostredkovanie predaja určených látok,
d)
vývozom premiestnenie určených látok cez colnú hranicu z colného územia2) Slovenskej republiky do zahraničia,
e)
dovozom premiestnenie určených látok zo zahraničia cez colnú hranicu na colné územie2) Slovenskej republiky,
f)
tranzitom premiestnenie určených látok z územia jedného štátu cez colné územie Slovenskej republiky na územie tretieho štátu,
g)
zaobchádzaním s určenými látkami výroba, uvádzanie na trh, prechovávanie, skladovanie, používanie, vývoz a dovoz určených látok; za zaobchádzanie s určenými látkami sa nepovažuje držba liekov, ktoré obsahujú určené látky, ak sú tieto lieky určené na terapeutické účely v množstve potrebnom na tento účel,
h)
prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaobchádza s určenými látkami alebo vykonáva tranzit určených látok,
i)
konečným odberateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa dodávajú určené látky v krajine určenia; môže to byť iná osoba ako konečný užívateľ.
DRUHÁ ČASŤ
ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI
Podmienky na zaobchádzanie s určenými látkami
§ 4
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s určenými látkami
a)
skupiny I na základe povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami (ďalej len „povolenie“), ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
b)
skupiny II a vyvážať určené látky skupiny III na základe rozhodnutia o zaregistrovaní (ďalej len „registrácia“), ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Povolenie alebo registrácia podľa odseku 1 sa nevyžaduje od
a)
určených príslušníkov policajného zboru,3) určených colníkov colných úradov4) a od zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy podľa § 30,
b)
zástupcov colných deklarantov,5) skladových deponentov a dopravcov, ktorí vykonávajú len tieto činnosti vo vzťahu k dovozu, vývozu, tranzitu alebo k preprave určených látok,
c)
fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vyvážajú určené látky skupiny III v ročných množstvách nižších, ako sú limity, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 5
(1)
Fyzická osoba môže zaobchádzať s určenými látkami, ak dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 3 písm. a).
(2)
Podmienkou na zaobchádzanie s určenými látkami fyzickou osobou, ktorá nemá odbornú spôsobilosť podľa § 6 ods. 3 písm. a), je ustanovenie odborného zástupcu (§ 7).
(3)
Podmienkou na zaobchádzanie s určenými látkami právnickou osobou je ustanovenie odborného zástupcu (§ 7).
(4)
Ďalšie podmienky na zaobchádzanie s určenými látkami fyzickou osobou alebo právnickou osobou sú:
a)
zabezpečenie primeraného materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,
b)
zabezpečenie administratívno-technických opatrení na zabránenie zneužitia určených látok.
(5)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,6) alebo za trestný čin spáchaný úmyselne, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené.7)
(6)
Zdravotná spôsobilosť pre žiadateľa a v prípade právnickej osoby pre jeho odborného zástupcu sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom, ktorým sa vylúči závislosť žiadateľa o vydanie povolenia alebo registrácie od návykových látok.
(7)
Podmienky uvedené v odsekoch 1 až 6 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s určenými látkami.
§ 6
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je zodpovedajúci rozsah teoretických poznatkov a praktických skúseností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na bezpečné zaobchádzanie s určenými látkami, ktorými sa zamedzí ich zneužitie na výrobu návykových látok.
(2)
Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s určenými látkami musí spĺňať, ak ide o
a)
fyzickú osobu, žiadateľ o vydanie povolenia alebo registrácie alebo ním ustanovený odborný zástupca a zamestnanci fyzickej osoby, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo registrácia,
b)
právnickú osobu, ustanovený odborný zástupca a zamestnanci právnickej osoby, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo registrácia.
(3)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
pri fyzickej osobe alebo odbornom zástupcovi diplomom o skončení magisterského štúdia na vysokej škole v jednom zo študijných odborov chémia, chemická technológia, farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo a piatimi rokmi praxe v odbore, alebo
b)
pri zamestnancoch fyzickej osoby a zamestnancoch právnickej osoby, ktorí riadia činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo registrácia, diplomom o skončení magisterského štúdia na vysokej škole v jednom zo študijných odborov chémia, chemická technológia, farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo a dvoma rokmi praxe v odbore, alebo vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole chemického zamerania, alebo na strednej zdravotníckej škole a piatimi rokmi praxe v odbore.
(4)
Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení alebo v registrácii, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s určenými látkami, musia byť pred začatím práce oboznámení s ich vlastnosťami, účinkami a zaškolení na prácu s nimi. Vstupné školenie sa skončí preskúšaním zamestnancov, ktorého vykonanie zabezpečuje prevádzkovateľ.
(5)
Preškoľovanie, dopĺňanie a preskúšavanie vedomostí zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, zabezpečuje a vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom odborného zástupcu alebo prizvaných odborníkov z organizácie poverenej ministerstvom zdravotníctva podľa odseku 6.
(6)
Preškoľovanie, dopĺňanie a preskúšavanie vedomostí prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, odborného zástupcu a zamestnancov podľa odseku 3 písm. b) vykonáva na základe žiadosti a na náklady prevádzkovateľa organizácia, ktorú určí ministerstvo zdravotníctva výberovým konaním. O úspešnom vykonaní skúšky vydá určená organizácia osvedčenie, ktoré doručí v dvoch vyhotoveniach prevádzkovateľovi. Určená organizácia a prevádzkovateľ vedú o odbornej spôsobilosti zamestnancov evidenciu.
§ 7
Odborný zástupca
(1)
Odborný zástupca zodpovedá za dodržiavanie ustanovení tohto zákona a za odborné vykonávanie činností, na ktoré bolo povolenie alebo registrácia vydané.
(2)
Odborný zástupca s výnimkou manžela prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, musí byť v pracovnom pomere alebo v inom právnom vzťahu k prevádzkovateľovi tak, aby bol oprávnený konať v jeho mene.
(3)
Ak odborný zástupca prestane vykonávať činnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, je povinný neodkladne zastaviť vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie alebo registrácia vydané, a ministerstvo zdravotníctva požiadať o rozhodnutie o dočasnom pozastavení činnosti, zrušenie povolenia alebo vydanie nového povolenia, alebo o novú registráciu.
(4)
Ustanovením odborného zástupcu nie sú dotknuté práva a povinnosti štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov konajúcich v mene právnickej osoby podľa osobitného predpisu.8)
TRETIA ČASŤ
POVOLENIE NA ZAOBCHÁDZANIE S URČENÝMI LÁTKAMI SKUPINY I
§ 8
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) podáva žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje,
a)
ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, rodné meno a priezvisko, bydlisko,9) rodné číslo, obchodné meno a identifikačné číslo; ak bol ustanovený odborný zástupca, jeho meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
b)
ak je žiadateľom právnická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo organizácie, právnu formu, ako aj meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo odborného zástupcu,
c)
druh činnosti a rozsah zaobchádzania s určenými látkami, účel ich použitia a deň začatia činnosti,
d)
miesto výkonu činnosti.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ priloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu
a)
výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
b)
dokladu o svojej
1.
odbornej spôsobilosti, alebo ak bol ustanovený odborný zástupca, doklad o jeho odbornej spôsobilosti a
2.
zdravotnej spôsobilosti, a ak bol ustanovený odborný zástupca, aj doklad o jeho zdravotnej spôsobilosti, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní,
c)
dokladu o vlastníctve, nájme, podnájme alebo výpožičke pozemkov, budov alebo nebytových priestorov a zariadení, v ktorých sa bude zaobchádzať s určenými látkami,
d)
dokumentácie o opatreniach na zabránenie zneužitia určených látok, ktorá obsahuje doklady o primeranom materiálno-technickom vybavení prevádzkarne, a opatrenia na zamedzenie odcudzenia a zneužitia určených látok pri príjme, skladovaní, výrobnom procese, kontrole a distribúcii, najmä o zabezpečení skladovacích priestorov proti vniknutiu nepovolaných osôb a zabezpečení presného merania a presnej evidencie spotreby určených látok vo výrobe a v distribúcii,
e)
stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 4,
f)
kladného posudku príslušného orgánu na ochranu zdravia na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,10)
g)
vyjadrenia obce o podnikateľskej a inej činnosti a o umiestnení prevádzky na území obce,
h)
výpisu z registra trestov žiadateľa, odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace predo dňom podania žiadosti.
(4)
Žiadateľ, ktorý chce len sprostredkovať obchod s určenými látkami, k žiadosti o vydanie povolenia doloží doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) a h).
(5)
Ak žiadosť o vydanie povolenia alebo predložené doklady neobsahujú potrebné náležitosti, ministerstvo zdravotníctva vyzve písomne žiadateľa, aby ich v určenom termíne doplnil.
(6)
Počas dopĺňania žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 5 ministerstvo zdravotníctva konanie vo veci vydania povolenia preruší.
(7)
Ak je žiadateľ registrovaný podľa § 16, k žiadosti o vydanie povolenia doloží iba doklady podľa odseku 3 písm. d) až h).
(8)
Ak je žiadateľom
a)
právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,11) namiesto výpisu z obchodného registra priloží osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny,
b)
fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri a chce si rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť o zaobchádzanie s určenými látkami, je povinná zapísať sa v obchodnom registri,
c)
výrobca liekov, veľkodistribútor liečiv a liekov a nemocničná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť, k žiadosti o vydanie povolenia priloží aj povolenie vydané ministerstvom zdravotníctva podľa osobitného predpisu,12)
d)
verejná lekáreň alebo pobočka verejnej lekárne poskytujúca lekárenskú starostlivosť, k žiadosti o vydanie povolenia priloží aj povolenie vydané príslušným samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu.12)
(9)
Na ochranu osobných údajov podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahuje osobitný predpis.13)
§ 9
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia
Ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosť o vydanie povolenia, ak žiadateľ
a)
uviedol nepravdivé údaje alebo
b)
nespĺňa podmienky podľa § 5.
§ 10
Povolenie
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) na činnosti podľa § 3 písm. g). Povolenie sa vydáva na neurčitý čas.
(2)
Povolenie vydané podľa odseku 1 nenahrádza jednorazové povolenie na vývoz určených látok (ďalej len „jednorazové povolenie“) podľa § 18 alebo všeobecné povolenie na vývoz určených látok (ďalej len „všeobecné povolenie“) podľa § 19.
(3)
Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje evidenčné číslo, meno, rodné meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, dátum začatia činnosti, obchodné meno, druh, rozsah a miesto výkonu činnosti; ak bol ustanovený odborný zástupca, jeho meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo.
(4)
Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje evidenčné číslo, obchodné meno, sídlo a právnu formu spoločnosti, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dátum začatia činnosti, druh činnosti a rozsah zaobchádzania s určenými látkami, miesto výkonu činnosti, ako aj meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo odborného zástupcu.
(5)
Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.14)
(6)
Ministerstvo zdravotníctva súčasne s doručením originálu rozhodnutia o vydaní povolenia žiadateľovi doručí kópiu tohto rozhodnutia ministerstvu hospodárstva, spoločnému pracovisku na sledovanie určených látok zriadenému podľa § 34 ods. 2 (ďalej len „spoločné pracovisko“) a štátnemu ústavu.
§ 11
Zmeny údajov uvedených v povolení
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, ak ide o zmenu mena a priezviska, bydliska prevádzkovateľa alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; právnickej osobe vyznačí aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnymi zástupcami. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o vyznačenie zmeny údajov uvedených v povolení neodkladne odo dňa, keď k zmene došlo.
(2)
Oznámenie nového druhu činnosti, rozsahu zaobchádzania s určenými látkami, zmeny miesta činnosti a zmeny osoby odborného zástupcu a zmeny bezúhonnosti nie je zmenou údajov uvedených v povolení; v týchto prípadoch ministerstvo zdravotníctva pôvodné povolenie zruší a na základe podania novej žiadosti o vydanie povolenia podľa § 8 rozhodne o vydaní nového povolenia.
(3)
Za zmenu údajov uvedených v povolení sa nepovažuje ani preradenie určenej látky do inej skupiny.
§ 12
Dočasné pozastavenie činnosti
(1)
Ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané (ďalej len „pozastavenie činnosti“), do času prijatia nevyhnutných opatrení, ak
a)
boli porušené opatrenia na zabránenie úniku určených látok do nezákonnej výroby návykových látok,
b)
to navrhne orgán štátnej správy vo veciach určených látok vykonávajúci kontrolnú činnosť (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“) podľa § 37 ods. 4 na základe dôvodného podozrenia a predloženia dôkazov o porušovaní tohto zákona alebo podmienok, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
c)
o to písomne požiada prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1.
(2)
Ak bol prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, člen jeho štatutárneho orgánu alebo odborný zástupca obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,6) alebo z iného trestného činu spáchaného úmyselne, ministerstvo zdravotníctva môže pozastaviť činnosť až do právoplatného rozhodnutia súdu, prípadne do právoplatného rozhodnutia iného orgánu činného v trestnom konaní a určí, akým spôsobom sa má naložiť s určenými látkami, najmä zapečatiť určené látky na sklade alebo ich predať prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia, alebo zneškodniť určené látky.
(3)
V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 je prevádzkovateľ povinný v určenej lehote odovzdať ministerstvu zdravotníctva vydané povolenie a overenú dokumentáciu podľa § 23 a 24, ktorá slúžila na evidenciu o zaobchádzaní s určenými látkami.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva zároveň s doručením originálu rozhodnutia o pozastavení činnosti prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, doručí kópiu tohto rozhodnutia ministerstvu hospodárstva, spoločnému pracovisku a štátnemu ústavu.
§ 13
Zrušenie povolenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva povolenie zruší, ak prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1,
a)
písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti,6)
c)
opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona,
d)
zistí, že prevádzkovateľ nie je ďalej schopný plniť podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže zrušiť povolenie, ak
a)
zistí, že prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, neplní povinnosti podľa § 28 a 29,
b)
dodatočne sa zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé alebo neúplné údaje,
c)
návrh na zrušenie podá ministerstvo hospodárstva podľa § 27 ods. 3.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí o zrušení povolenia určí lehotu na vykonanie úkonov spojených s ukončením činnosti a spôsob, akým sa má naložiť s určenými látkami, napríklad predať určené látky prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia, alebo zneškodniť určené látky. V tomto prípade je prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, povinný postupovať podľa § 12 ods. 3. Ak bolo povolenie zrušené podľa odseku 1 písm. b) až d) alebo odseku 2, ministerstvo zdravotníctva v rozhodnutí o zrušení povolenia určí lehotu, počas ktorej nesmie prevádzkovateľ opätovne požiadať o vydanie povolenia.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva doručí rozhodnutie o zrušení povolenia prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, a kópiu tohto rozhodnutia doručí ministerstvu hospodárstva, spoločnému pracovisku a štátnemu ústavu.
§ 14
Zánik povolenia
(1)
Povolenie je viazané na prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, je neprenosné a neprevoditeľné. Povolenie zaniká smrťou prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, vyhlásením za mŕtveho, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo zánikom právnickej osoby.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva v prípadoch podľa odseku 1 zabezpečí, aby nedošlo k zneužitiu určených látok. V prípade smrti prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, môže povoliť na obdobie najviac 60 dní vykonávanie činnosti inej osobe, ktorá spĺňa podmienky na zaobchádzanie s určenými látkami; táto osoba je povinná plniť podmienky podľa tohto zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA
§ 15
Žiadosť o registráciu
(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 písm. b) podáva žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.
(2)
Žiadosť o registráciu podľa odseku 1 musí obsahovať údaje podľa § 8 ods. 2 a doklady podľa § 8 ods. 3 písm. a) až c) a h) a ods. 8.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosť o registráciu, ak žiadateľ uviedol nepravdivé údaje.
(4)
Ak žiadateľ uviedol neúplné údaje, ministerstvo zdravotníctva vyzve písomne žiadateľa, aby ich v určenom termíne doplnil, a do doplnenia údajov konanie o registráciu preruší.
(5)
Ak je žiadateľ držiteľom povolenia podľa § 10, nemusí k žiadosti o registráciu priložiť doklady podľa § 8 ods. 3.
(6)
Ak pri vývoze určených látok skupiny III vývozca prekročí v priebehu roka limity podľa § 4 ods. 2 písm. c), je povinný okamžite požiadať o registráciu podľa odsekov 1, 2 a 5.
§ 16
Náležitosti registrácie, zmena údajov, pozastavenie činnosti, zrušenie alebo zánik registrácie
(1)
Ministerstvo zdravotníctva zaregistruje žiadateľa na základe žiadosti o registráciu podľa § 15 ods. 1 a 2 na činnosti uvedené v § 3 písm. g).
(2)
Na registráciu, jej náležitosti, zmeny údajov, pozastavenie činnosti, zrušenie a zánik registrácie sa vzťahujú primerane ustanovenia § 10 ods. 3 až 6 a § 11 až 14.
PIATA ČASŤ
VÝVOZ, DOVOZ, TRANZIT A PREPRAVA URČENÝCH LÁTOK
§ 17
Vývoz určených látok
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, môže uskutočniť vývoz určených látok skupiny I, II alebo III na základe jednorazového povolenia vydaného podľa § 18, všeobecného povolenia vydaného podľa § 19 alebo bez povolenia podľa § 19 ods. 5.
(2)
Jednorazové povolenie alebo všeobecné povolenie môže ministerstvo hospodárstva okrem prípadov podľa § 4 ods. 2 písm. c) vydať len na základe platného povolenia podľa § 10 alebo platnej registrácie podľa § 16 vykonanej ministerstvom zdravotníctva.
(3)
Predkladanie žiadosti o vydanie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia nie je časovo obmedzené.
(4)
Na vydanie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia nemá žiadateľ právny nárok a vydanie týchto povolení nevylučuje administratívnu zodpovednosť alebo inú právnu zodpovednosť držiteľa povolenia v súvislosti s určenými látkami.
(5)
Držiteľ jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia
a)
zodpovedá za dodržanie podmienok v nich uvedených a nemôže preniesť vydané povolenie na iné osoby,
b)
je povinný do 15 dní od ukončenia platnosti alebo do 15 dní od vyčerpania povoleného množstva vrátiť jednorazové povolenie alebo všeobecné povolenie ministerstvu hospodárstva.
(6)
Colný úrad prepustí určené látky do colného režimu vývoz,15) ak
a)
deklarant alebo jeho zástupca5) predloží súčasne s colným vyhlásením originál jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia vystavených na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby, ktoré je platné v deň prijatia colného vyhlásenia,
b)
množstvo určených látok nepresiahne množstvo uvedené v jednorazovom povolení alebo vo všeobecnom povolení, pričom prihliada na množstvá určených látok zaznamenané pri predchádzajúcich colných konaniach podľa § 19 ods. 3.
(7)
Colný úrad pri prepúšťaní určených látok do colného režimu vývoz15) podľa potreby doplní údaje podľa § 18 ods. 7 alebo iné potrebné údaje a odtlačkom pečiatky potvrdí na rubovej strane originálu jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia, alebo na osobitnom tlačive.
(8)
Povolenie na vývoz sa vydáva v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno ostáva na ministerstve hospodárstva, druhé sprevádza tovar a predkladá sa colnému úradu, kde deklarant predložením colného vyhlásenia navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, a nadväzne aj colnému úradu v mieste výstupu určenej látky z colného územia Slovenskej republiky a tretie si ukladá prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na vývoz; ministerstvo hospodárstva môže na požiadanie prevádzkovateľa vydať ďalšie kópie povolenia na vývoz.
(9)
Vývoz určených látok adresovaných úschovnému miestu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v jednorazovom povolení alebo vo všeobecnom povolení, je zakázaný.
(10)
Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov colným úradom podľa odseku 7 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 18
Jednorazové povolenie
(1)
Jednorazové povolenie vydá prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti o vydanie jednorazového povolenia, ktorá obsahuje
a)
názov a adresu prevádzkovateľa, ktorý žiada o vydanie jednorazového povolenia, každého ďalšieho prevádzkovateľa zapojeného do vývozu alebo do prepravy, dovozcu v krajine dovozu a tiež konečného odberateľa,
b)
číslo povolenia alebo registrácie vydaných ministerstvom zdravotníctva,
c)
názvy určených látok, ako sú uvedené v zozname,
d)
množstvo, hmotnosť a koncentráciu každej určenej látky, v prípade zmesi jej množstvo aj hmotnosť, rovnako aj množstvo, hmotnosť alebo percentuálny podiel každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi,
e)
údaje týkajúce sa zabezpečenia dopravy, najmä predpokladaný dátum expedície, spôsob dopravy, názov colného úradu, ktorému sa má predložiť colné vyhlásenie na vývoz, označenie spôsobu dopravy (dopravný prostriedok), číslo faktúry, predpokladané miesto výstupu z colného územia Slovenskej republiky, trasu a predpokladané miesto vstupu do štátu, do ktorého je určený vývoz.
(2)
K žiadosti o vydanie jednorazového povolenia podľa odseku 1 prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, pripojí povolenie na dovoz určených látok vydané príslušným orgánom v krajine dovozu, ak táto krajina také povolenie vydáva.
(3)
Ministerstvo hospodárstva preverí úplnosť údajov v predloženej žiadosti o vydanie jednorazového povolenia a v priložených dokladoch; v prípade potreby môže od prevádzkovateľa, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, požadovať ďalšie doklady a informácie súvisiace s požadovaným vývozom určených látok, a ak štát, do ktorého je určený vývoz, dovozné povolenia nevydáva, ministerstvo hospodárstva pred každým vývozom oznámi príslušnému orgánu štátnej správy štátu, do ktorého je určený vývoz, údaje podľa odseku 1 a požiada príslušný orgán štátnej správy štátu, do ktorého je určený vývoz, o zaslanie údajov o dovozcovi, o ďalších osobách zapojených do vývozu, o konečnom užívateľovi a o účele použitia určenej látky; zároveň požiada orgán štátnej správy štátu, do ktorého je určený vývoz, aby informácie o trhu a obchode považoval za obchodné tajomstvo.
(4)
Vzory žiadosti o vydanie jednorazových povolení a vzory jednorazových povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
(5)
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie jednorazového povolenia, ak
a)
je dôvodné podozrenie, že údaje poskytnuté žiadateľom sú nepravdivé alebo nesprávne,
b)
dovoz určených látok nebol povolený príslušnými orgánmi v krajine určenia, ak táto krajina vydáva povolenie na dovoz alebo ak povolenie bolo udelené nesprávne,
c)
to vyžadujú bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
je dôvodné podozrenie, že určené látky budú zneužité na nezákonnú výrobu návykových látok.
(6)
Rozhodnutie o vydaní jednorazového povolenia vydá ministerstvo hospodárstva do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Ak si preverovanie pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a v predložených dokladoch vyžaduje dlhší čas, predlžuje sa táto lehota o ďalších 15 dní; ministerstvo hospodárstva je povinné neodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť žiadateľovi. Jednorazové povolenie platí po čas, ktorý je v ňom uvedený.
(7)
Ak označenie spôsobu dopravy (dopravného prostriedku), číslo faktúry, miesto výstupu z colného územia Slovenskej republiky, trasa a miesto vstupu na colné územie štátu, do ktorého je určený vývoz podľa odseku 1 písm. e), neboli uvedené v žiadosti, ministerstvo hospodárstva v jednorazovom povolení vyznačí, že jeho držiteľ je povinný ich oznámiť príslušnému colnému úradu v mieste colného konania pred uskutočnením vývozu určených látok z colného územia Slovenskej republiky.
(8)
Ministerstvo hospodárstva môže platnosť vydaného jednorazového povolenia dočasne pozastaviť alebo zrušiť, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
sú dôkazy alebo dôvodné podozrenie, že určené látky môžu byť zneužité na nezákonnú výrobu návykových látok.
(9)
Vydanie jednorazového povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.14)
(10)
Jednorazové povolenie sa pri vývoze predkladá colnému úradu spolu s colným vyhlásením.
(11)
Na základe jednorazového povolenia môže prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, uskutočniť
a)
vývoz určených látok skupiny I,
b)
vývoz určených látok skupiny II, ak je určený priamo alebo sprostredkovane do krajín, ktoré boli na základe žiadostí orgánov štátnej správy týchto krajín označené za krajiny, v ktorých dochádza k nezákonnej výrobe návykových látok; zoznam týchto krajín ministerstvo hospodárstva zverejní a podľa potreby aktualizuje a zverejňuje vo svojich oznamovacích prostriedkoch,
c)
vývoz určených látok skupiny III, ak je určený priamo alebo sprostredkovane do krajín, ktoré na základe osobitných dojednaní vyžadujú, aby vývoz bol uskutočnený na základe jednorazového povolenia a predexportného oznamu podľa odseku 3; zoznam týchto krajín ministerstvo hospodárstva zverejní a podľa potreby aktualizuje a zverejňuje vo svojich oznamovacích prostriedkoch.
(12)
Držiteľ jednorazového povolenia do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať vývoz určených látok, oznámi túto skutočnosť ministerstvu hospodárstva a vydané jednorazové povolenie vráti.
§ 19
Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecným povolením sa prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, umožňuje uskutočniť viacnásobný vývoz určených látok skupiny II alebo skupiny III.
(2)
Všeobecné povolenie vydáva prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti o vydanie všeobecného povolenia, ktorá musí obsahovať
a)
názov a adresu prevádzkovateľa, ktorý žiada o vydanie všeobecného povolenia, a údaje podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c),
b)
množstvo, hmotnosť a koncentráciu každej určenej látky skupiny II alebo skupiny III a v prípade zmesi množstvo a hmotnosť zmesi, rovnako aj množstvo, hmotnosť alebo percentuálny podiel každej určenej látky skupiny II alebo skupiny III nachádzajúcej sa v zmesi,
c)
údaje o vývozných operáciách s určenými látkami, ktoré uskutočnil žiadateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov, s uvedením názvu a sídla odberateľa, a ak je známy, aj konečného príjemcu a množstvá vyvezených určených látok,
d)
povolenie na dovoz určených látok vydané príslušným orgánom v krajine dovozu, ak táto krajina také povolenie vydáva.
(3)
Množstvo vyvážanej určenej látky podľa odseku 2 colný úrad potvrdí prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, na osobitnom tlačive podľa § 17 ods. 10, ktoré bude tvoriť súčasť dokumentácie podľa § 23.
(4)
Na základe všeobecného povolenia môže prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, uskutočniť vývoz určených látok skupiny II okrem prípadov uvedených v § 18 ods. 11 písm. b).
(5)
Vývoz určených látok skupiny III okrem prípadov uvedených v § 18 ods. 11 písm. c) možno uskutočniť aj bez povolenia na vývoz.
(6)
Vývozca určených látok skupiny III, ktorý nie je registrovaný podľa § 4 ods. 2 písm. c), je povinný zaregistrovať sa na ministerstve zdravotníctva, ak počas kalendárneho roku vyvezie určenú látku skupiny III v množstve vyššom, ako je limit určený ministerstvom hospodárstva podľa § 4 ods. 2 písm. c).
(7)
V prípadoch podľa § 18 ods. 5 a 8 môže ministerstvo hospodárstva zamietnuť žiadosť o vydanie všeobecného povolenia, dočasne pozastaviť platnosť alebo zrušiť všeobecné povolenie.
(8)
Na vydanie všeobecného povolenia sa primerane vzťahuje § 18 ods. 3.
(9)
Vydanie všeobecného povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.14)
(10)
Vzory žiadosti o vydanie všeobecného povolenia a vzory všeobecných povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 20
Dovoz určených látok
(1)
Určené látky skupiny I dovážané na colné územie Slovenskej republiky môžu byť prepustené do colného režimu tranzit.16) Prevádzkovateľ, ktorý dovážané určené látky skupiny I navrhuje na prepustenie do colného režimu voľný obeh,17) je povinný vyznačiť v colnom vyhlásení číslo povolenia vydaného ministerstvom zdravotníctva podľa § 10 a pri určených látkach skupiny II číslo registrácie podľa § 16.
(2)
Colné úrady sú oprávnené kontrolovať, či je číslo povolenia alebo registrácie podľa odseku 1 uvedené v colnom vyhlásení.
(3)
Ak existuje dôvodné podozrenie, že dovezené určené látky budú zneužité na nezákonnú výrobu návykových látok, colné orgány môžu odmietnuť prepustenie týchto látok do colného režimu voľný obeh.
§ 21
Tranzit
(1)
Tranzit určených látok cez colné územie Slovenskej republiky je možný, len ak je v prepravnom doklade uvedené
a)
číslo povolenia na vývoz z krajiny vývozu, ak také povolenie táto krajina vydáva,
b)
začiatok a koniec tranzitu,
c)
meno a adresa vývozcu, dovozcu a tiež konečného príjemcu, ak je známy,
d)
názov určenej látky, množstvo, hmotnosť a koncentrácia každej určenej látky; v prípade zmesi množstvo a hmotnosť zmesi, ako aj množstvo, hmotnosť alebo percentuálny podiel každej určenej látky nachádzajúcej sa v zmesi.
(2)
V prípade tranzitu určených látok skupiny I a určených látok skupiny II podľa § 18 ods. 11 písm. b) musí byť povolenie podľa odseku 1 písm. a) súčasťou príloh k dokladom, ktoré zásielku sprevádzajú počas prepravy.
(3)
Pri tranzite určených látok nemožno do takej zásielky vykonávať zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu, okrem mimoriadnych udalostí.18)
(4)
Za tranzit na účely tohto zákona sa nepovažuje preprava určených látok letecky bez medzipristátia na území Slovenskej republiky.
§ 22
Preprava určených látok
(1)
Určené látky sa prepravujú tak, aby sa zamedzilo ich strate a poškodeniu obalu a označenia.
(2)
Určené látky skupiny I je prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou, označených menom a adresou odosielateľa a príjemcu.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu určených látok sa vzťahujú požiadavky podľa osobitných predpisov.19)
ŠIESTA ČASŤ
DOKUMENTÁCIA, VEDENIE ZÁZNAMOV, BALENIE, OZNAČOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE URČENÝCH LÁTOK
§ 23
Dokumentácia a obchodné doklady
(1)
Prevádzkovateľ je povinný pri zaobchádzaní s určenými látkami zdokumentovať všetky obchodné operácie a uschovať všetky doklady o určených látkach.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný v obchodných dokladoch, ako sú faktúry, zoznamy tovaru, administratívne dokumenty, prepravné a iné zasielacie dokumenty, uviesť
a)
názov určenej látky tak, ako je uvedený v zozname a v prepravných dokumentoch, a opis určenej látky deklarovaný spôsobom podľa osobitného predpisu,20)
b)
množstvo, hmotnosť a koncentráciu každej určenej látky, a ak pozostáva zo zmesi, potom množstvo a hmotnosť zmesi, rovnako aj množstvo a hmotnosť alebo percentuálny podiel každej určenej látky, ktorá sa nachádza v zmesi,
c)
meno a adresu dodávateľa, distribútora, sprostredkovateľa, odberateľa, vývozcu, dovozcu a konečného príjemcu,
d)
číslo povolenia alebo registrácie vydaných ministerstvom zdravotníctva, ak zaobchádza s určenými látkami podľa
§ 4 ods. 1.
(3)
Prevádzkovateľ môže dodávať určené látky skupiny I len prevádzkovateľom, ktorí sú držiteľmi povolenia, a určené látky skupiny II len registrovaným prevádzkovateľom iba vtedy, ak od nich prevzal vyhlásenie odberateľa o použití určených látok.
(4)
Prevádzkovateľ môže dodávať určené látky podľa odseku 3 alebo vyvážať určené látky do členských štátov Európskej únie len vtedy, ak
a)
pre určené látky skupiny I prevzal vyhlásenie odberateľa o použití určenej látky skupiny I na jednorazový odber,
b)
pre určené látky skupiny II prevzal vyhlásenie odberateľa o použití určenej látky skupiny II na jednorazový odber alebo vyhlásenie odberateľa o použití určenej látky skupiny II na viacnásobný odber, ktoré môže platiť najdlhšie jeden rok, za predpokladu, že
1.
nemá podozrenie, že určená látka bude zneužitá na nezákonné účely,
2.
objednané množstvo určenej látky zodpovedá obvyklej spotrebe odberateľa,
3.
odberateľ odobral príslušnú určenú látku najmenej trikrát za obdobie predchádzajúceho roka.
(5)
Vyhlásenie odberateľa o použití určených látok skupiny I alebo vyhlásenie odberateľa o použití určených látok skupiny II na viacnásobný odber (ďalej len „vyhlásenie odberateľa“) musia obsahovať meno a adresu odberateľa a dodávateľa, číslo povolenia alebo registrácie vydanej ministerstvom zdravotníctva odberateľovi, alebo v prípade odberateľa z členského štátu Európskej únie číslo povolenia alebo registrácie udelenej národným orgánom tohto členského štátu, názov určenej látky, ako je uvedený v zozname, vrátane čísla kombinovanej nomenklatúry, odobraté množstvo určenej látky a účel jej použitia. Údaje uvedené vo vyhlásení odberateľa potvrdí odberateľ svojím podpisom a odtlačkom pečiatky organizácie. Vyhlásenie odberateľa, ktorý je právnickou osobou, musí byť podané na hlavičkovom papieri tejto právnickej osoby.
(6)
Dokumentácia o zaobchádzaní s určenými látkami sa uchováva najmenej tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočnila posledná obchodná operácia, a predkladá sa kontrolným orgánom uvedeným v § 30 na ich požiadanie.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný každú stratu, zničenie alebo odcudzenie dokumentácie o určených látkach bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, spoločnému pracovisku a ministerstvu hospodárstva.
(8)
Povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4 a v odseku 6 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa, ktorý vyrába a uvádza na trh určené látky skupiny II v ročných množstvách nižších, ako sú limity.
(9)
Vzory vyhlásení odberateľa podľa odseku 5 a limity podľa odseku 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 24
Vedenie záznamov
(1)
Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o svojej činnosti v súlade s dodržiavaním povinností podľa § 23.
(2)
Záznamy podľa odseku 1 uchováva prevádzkovateľ spolu s obchodnými dokladmi podľa § 23 ods. 2 až 4 po čas ustanovený v § 23 ods. 6.
§ 25
Označovanie a balenie určených látok
(1)
Obaly určených látok uvádzaných na trh musia byť označené tak, aby názvy určených látok boli v súlade s názvami uvedenými v zozname; označenie musí byť trvalé (nezmazateľné).
(2)
Na balenie určených látok sa vzťahujú požiadavky na balenie nebezpečných chemických látok upravené osobitným predpisom.21) Určené látky možno uvádzať na trh len v dostatočne pevných a odolných obaloch.
(3)
Prepravné obaly určených látok a ich označovanie pri vývoze, dovoze a tranzite musia zodpovedať osobitným predpisom22) platným pre medzinárodnú prepravu.
§ 26
Predaj prepadnutých alebo zhabaných určených látok a ich zneškodňovanie
(1)
Určenú látku, ktorá bola zhabaná alebo prepadla v prospech štátu,23) možno predať prevádzkovateľovi alebo zneškodniť pod dohľadom colných úradov na náklady prevádzkovateľa.
(2)
Colný úrad je oprávnený predať určenú látku skupiny I len prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia podľa § 10, a určenú látku skupiny II len prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom registrácie podľa § 16.
(3)
Určenú látku skupiny I môže zneškodniť len prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia podľa § 10.
(4)
Určenú látku skupiny II môže zneškodniť len prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom registrácie podľa § 16.
(5)
Určené látky sa zneškodňujú ako odpad podľa osobitných predpisov.24)
SIEDMA ČASŤ
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV
§ 27
Ohlasovacie povinnosti
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami skupiny I alebo skupiny II, je povinný ministerstvu hospodárstva nahlásiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení prvého polroku
1.
vyrobené, nakúpené alebo iným spôsobom zadovážené a skladované množstvo a hmotnosť každej určenej látky, ak sa nachádza v zmesi, množstvo a hmotnosť zmesi, ako aj množstvo a hmotnosť každej určenej látky, ktorá sa nachádza v zmesi,
2.
spotrebované množstvo každej určenej látky a účel jej použitia,
3.
každé uvedenie určených látok na trh s udaním množstva a hmotnosti každej určenej látky, a ak sa nachádza v zmesi, so súčasným uvedením množstva a percentuálneho obsahu každej určenej látky, ktorá je v nej obsiahnutá, adresy odberateľa alebo dodávateľa; aj adresu konečného užívateľa, ak je známy, s uvedením dátumu uskutočnenia každej obchodnej operácie,
b)
najneskôr do 15. februára každého roka súhrnné údaje za predchádzajúci rok podľa písmena a), ako aj množstvo zneškodnených určených látok a ich zmesí s udaním množstva alebo percentuálneho obsahu každej určenej látky obsiahnutej v zmesi, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý uskutočnil vývoz určených látok na základe všeobecného povolenia, a prevádzkovateľ, ktorý uskutočnil vývoz podľa § 19 ods. 5, je povinný ministerstvu hospodárstva nahlásiť
a)
najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka vyvezené množstvo každej určenej látky alebo zmesi s udaním percentuálneho obsahu každej určenej látky obsiahnutej v tejto zmesi, s uvedením krajiny vývozu, názvu a sídla odberateľa a názvu a adresu konečného užívateľa, ak je známy,
b)
najneskôr do 15. februára každého roka súhrnné údaje za predchádzajúci rok podľa písmena a).
(3)
Ak prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, neposkytol hlásenie podľa odseku 1 v určených termínoch, ministerstvo zdravotníctva môže na návrh ministerstva hospodárstva podľa § 13 ods. 2 písm. c) platnosť ním vydaného povolenia zrušiť. V prípadoch neposkytnutia hlásenia podľa odseku 2 môže ministerstvo hospodárstva všeobecné povolenie dočasne pozastaviť alebo zrušiť.
(4)
Vzory hlásení podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 28
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, je povinný
a)
vykonávať len činnosti, na ktoré bolo vydané povolenie alebo registrácia,
b)
určiť zamestnancov podľa § 6 ods. 3,
c)
neodkladne zastaviť vykonávanie činnosti v prípadoch podľa § 7 ods. 3,
d)
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s určenými látkami a pravidelné dopĺňanie a preverovanie ich vedomostí,
e)
odovzdať ministerstvu zdravotníctva povolenie alebo registráciu s celou dokumentáciou a evidenciou o zaobchádzaní s určenými látkami v prípadoch podľa § 12 a 13,
f)
požiadať ministerstvo zdravotníctva o vyznačenie zmeny údajov podľa § 11 ods. 1 a 2,
g)
plniť si voči ministerstvu hospodárstva ohlasovacie povinnosti podľa § 27 ods. 1,
h)
pri dovoze určených látok uviesť číslo povolenia podľa § 10 alebo číslo registrácie podľa § 16 v colnom vyhlásení na dovoz.
(2)
Prevádzkovateľ je ďalej povinný
a)
viesť záznamy a uchovávať dokumentáciu o zaobchádzaní s určenými látkami podľa § 23 a 24 a uvádzať v nej správne a presné údaje,
b)
skladovať a uchovávať určené látky vo vhodných priestoroch, v predpísaných obaloch s viditeľným a predpísaným označením s cieľom zabrániť ich možnému odcudzeniu alebo zneužitiu tak, aby bolo kedykoľvek možné vykonať ich kontrolu,
c)
vykonávať prepravu určených látok podľa § 22,
d)
umožniť zamestnancom kontrolných orgánov vykonávanie kontrolných činností podľa § 37 a spolupracovať s nimi,
e)
neodkladne oznámiť každé odcudzenie, zneužitie alebo podozrenie z nedovoleného zaobchádzania s určenými látkami orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku,
f)
neodkladne oznámiť spoločnému pracovisku neobvyklé objednávky určených látok a neobvyklé obchodné prípady s určenými látkami, pri ktorých je podozrenie, že môžu byť zneužité na nezákonnú výrobu návykových látok,
g)
oznámiť orgánom štátnej správy podľa § 30 na ich výzvu všetky potrebné informácie súvisiace s určenými látkami.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. g) vo vzťahu k hláseniu o uvádzaní do obehu liekov obsahujúcich určené látky na terapeutické účely sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí sú poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti.
§ 29
Povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia, je povinný
a)
zapísať jeho číslo do príslušného colného vyhlásenia na vývoz,
b)
vykonávať zápisy do dokladov podľa § 24 najneskôr vtedy, keď určenú látku vyváža,
c)
uviesť do zápisu podľa písmena b) miesto a dátum udelenia povolenia na dovoz vydaného krajinou dovozu, ak táto krajina také povolenie vydáva,
d)
uschovať zápisy podľa písmen b) a c) najmenej počas troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vývoz uskutočnil,
e)
neodkladne oznámiť ministerstvu hospodárstva všetky zmeny, ku ktorým došlo v súvislosti s informáciami uvedenými v žiadosti o udelenie jednorazového povolenia alebo všeobecného povolenia,
f)
plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu hospodárstva podľa § 27 ods. 2,
g)
neodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku každé odcudzenie, zneužitie alebo podozrenie z nedovoleného zaobchádzania s určenými látkami.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až d) a písmen f) a g) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľov, ktorí vyvážajú určené látky skupiny III podľa § 19 ods. 5, alebo na vývozcov určených látok skupiny III, ktorí nie sú registrovaní v súlade s § 4 ods. 2 písm. c).
ÔSMA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH URČENÝCH LÁTOK
§ 30
Orgány štátnej správy vo veciach určených látok
Úlohy štátnej správy vo veciach určených látok vykonávajú
a)
ministerstvo zdravotníctva,
b)
ministerstvo hospodárstva,
c)
štátny ústav,
d)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“) a colné úrady.
§ 31
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
(1)
Ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona
a)
vydáva povolenia a registrácie,
b)
vyznačuje zmeny údajov v povolení alebo v registrácii, dočasne pozastavuje činnosť, zrušuje povolenia alebo registrácie a rozhoduje o zániku povolenia alebo registrácie,
c)
vedie evidenciu držiteľov povolení a držiteľov registrácie,
d)
ukladá pokuty podľa § 38 ods. 2,
e)
v medziach svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy,
f)
na základe žiadosti bezodkladne poskytuje spoločnému pracovisku požadované informácie súvisiace s vykonávaním tohto zákona,
g)
oznamuje každé podozrenie zo zneužitia určených látok orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.
(2)
Na kontrolu podľa odseku 1 písm. e) môže ministerstvo zdravotníctva prizvať odborníkov štátnej správy podľa osobitného predpisu,25) ktorí môžu v nadväznosti na zistené nedostatky podať ministerstvu zdravotníctva návrh na uloženie pokuty podľa § 38 ods. 2, alebo podať ministerstvu zdravotníctva návrh na pozastavenie činnosti, zrušenie povolenia alebo registrácie.
§ 32
Pôsobnosť ministerstva hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva podľa tohto zákona
a)
vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje jednorazové povolenia alebo všeobecné povolenia,
b)
v medziach svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona,
c)
ukladá pokuty podľa § 38 ods. 3,
d)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia od prevádzkovateľov podľa § 27 a informuje príslušné orgány štátnej správy v oblasti určených látok,
e)
vedie evidenciu
1.
držiteľov jednorazových a všeobecných povolení,
2.
vývozov a dovozov určených látok,
3.
prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, na základe kópií rozhodnutí vydaných ministerstvom zdravotníctva podľa § 10 ods. 6, § 12 ods. 4, § 13 ods. 4 a § 16 ods. 2,
4.
štátov, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať určené látky len na základe povolenia na vývoz alebo dovoz vydaného príslušným orgánom štátu vývozu alebo dovozu,
f)
spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh a poskytuje ich ministerstvu zdravotníctva a Medzinárodnému úradu pre kontrolu drog,
g)
zhromažďuje a poskytuje príslušným orgánom štátnej správy odborné informácie o určených látkach,
h)
odborne usmerňuje činnosti súvisiace s vydávaním jednorazových povolení a všeobecných povolení,
i)
oznamuje každé podozrenie zo zneužitia určených látok orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku,
j)
podáva ministerstvu zdravotníctva návrhy na zrušenie povolenia v prípadoch podľa § 27 ods. 3,
k)
na požiadanie poskytuje spoločnému pracovisku požadované informácie súvisiace s vykonávaním tohto zákona.
(2)
Ak ministerstvo hospodárstva zistí, že vývozca podľa § 4 ods. 2 písm. c) prekročil určený limit na vývoz určených látok skupiny III, oznámi túto skutočnosť spoločnému pracovisku.
(3)
Ministerstvo hospodárstva zasiela každoročne súhrnné správy podľa odseku 1 písm. f) Európskej komisii.
§ 33
Pôsobnosť štátneho ústavu
Štátny ústav
a)
vydáva stanoviská na splnenie podmienok na zaobchádzanie s určenými látkami pre fyzické osoby a pre právnické osoby na zabezpečenie
1.
primeraného materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia pre požadovaný druh a rozsah činnosti,
2.
administratívno-technických opatrení na zabránenie zneužitia určených látok na nezákonnú výrobu návykových látok,
b)
vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami skupiny I a registrovaných prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami skupiny II a prevádzkovateľov, ktorí vyvážajú určené látky skupiny III,
c)
ukladá pokuty podľa § 38 ods. 1.
§ 34
Pôsobnosť ministerstva vnútra a colného riaditeľstva
(1)
Ministerstvo vnútra a colné riaditeľstvo
a)
zhromažďujú a vyhodnocujú všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch a o skutočnostiach súvisiacich s určenými látkami,
b)
preverujú a dokumentujú činnosť prevádzkovateľov vyplývajúcu z porušenia ustanovení tohto zákona,
c)
preverujú oznámenia od prevádzkovateľov a orgánov štátnej správy uvedených v § 30 písm. a) až c) a ostatných orgánov štátnej správy uvedených v § 35; v prípadoch podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu postupujú ich na vyšetrenie miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní,
d)
kontrolujú dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
e)
vypracúvajú usmernenia, ktoré obsahujú najmä
1.
pravidelne aktualizovaný zoznam iných než určených látok, použiteľných pri nezákonnej výrobe návykových látok, pri ktorých sa odporúča, aby prevádzkovatelia oznamovali neobvyklé obchodné operácie,
2.
informácie o tom, ako sledovať a oznamovať neobvyklé obchodné operácie, a
3.
iné informácie potrebné na to, aby prevádzkovatelia mohli dobrovoľne spolupracovať s ministerstvom vnútra a colným riaditeľstvom s cieľom obmedziť nezákonnú výrobu návykových látok.
(2)
Koordináciu a zabezpečenie úloh podľa odseku 1 vykonáva spoločné pracovisko na sledovanie určených látok zriadené ministerstvom vnútra a colným riaditeľstvom po vzájomnej dohode.
§ 35
Pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy
(1)
Ak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti zistia nedostatky pri zaobchádzaní s určenými látkami, neodkladne oznamujú tieto nedostatky ministerstvu hospodárstva, ministerstvu zdravotníctva a spoločnému pracovisku. Tým nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedené v § 37.
(2)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť
a)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa osobitného predpisu,26)
b)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,27)
c)
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru.28)
(3)
Pri plnení úloh orgánov uvedených v odseku 2 sa nevyžaduje povolenie alebo registrácia podľa § 4 ods. 1.
§ 36
Výmena informácií
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť vrátane ostatných orgánov štátnej správy uvedených v § 35 sa navzájom informujú o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona a zabezpečia ochranu údajov pred zneužitím.
§ 37
Kontrolná činnosť
(1)
Orgány pre oblasť určených látok uvedené v § 30 kontrolujú dodržiavanie tohto zákona, ako aj plnenie nimi vydaných rozhodnutí a opatrení a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty podľa § 38.
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak, podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.29)
(3)
Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť majú povinnosť preukázať sa poverením na vykonávanie kontroly a sú oprávnení od prevádzkovateľov a držiteľov jednorazových povolení alebo všeobecných povolení
a)
požadovať všetky informácie, údaje, vysvetlenia a podklady potrebné na výkon kontrolnej činnosti,
b)
nahliadať do záznamov a dokumentácie súvisiacej s určenými látkami, vyhotovovať z nej kópie alebo požadovať počiatočný výpis z nosičov dát,
c)
vstupovať za účasti povereného zamestnanca kontrolovaného subjektu na pozemky, do zariadení, objektov, priestorov a dopravných prostriedkov, kde sa zaobchádza s určenými látkami, a vykonať ich kontrolu, používať technické prostriedky umožňujúce zdokumentovanie kontrolovaných objektov, napríklad videokamery a fotoaparáty; do týchto priestorov možno vstúpiť aj mimo pracovného času,
d)
na náklady prevádzkovateľa odoberať na účely rozboru vzorky určených látok, zmesí alebo prípravkov obsahujúcich určené látky
1.
jednu časť vzorky, ktorú nemožno deliť bez toho, aby bol ohrozený účel, na aký bola odobratá, zoberie si zamestnanec orgánu vykonávajúceho kontrolnú činnosť a druhá časť rovnakého druhu ako odobratá vzorka sa ponechá u prevádzkovateľa, kde bude zabezpečená proti znehodnoteniu, tretiu časť, ktorá slúži ako vzorka v prípade rozhodovania sporu, zabezpečí s prítomným zamestnancom prevádzkovateľa proti znehodnoteniu tak, aby mohla slúžiť ako dôkazový materiál pri preskúmaní súdom podľa § 39 ods. 2,
2.
zamestnanec orgánu vykonávajúceho kontrolnú činnosť je povinný o odobratí vzorky vydať písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dôvod odobratia vzorky a jej množstvo,
3.
rozbor odobratých vzoriek vykonávajú špecializované pracoviská ministerstva vnútra.
(4)
Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť môže v prípadoch podľa § 12 ods. 1 písm. b) podať ministerstvu zdravotníctva návrh na pozastavenie činností uvedených v povolení alebo v registrácii.
(5)
Pozastavenie činnosti podľa odseku 4 môže byť v odôvodnených prípadoch nariadené až na jeden rok; podané opravné prostriedky proti takému rozhodnutiu nemajú odkladný účinok.
(6)
Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť je povinný bezodkladne oznámiť každé podozrenie zo spáchania trestného činu orgánom činným v trestnom konaní a spoločnému pracovisku.
(7)
Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona je orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť oprávnený uložiť pokutu alebo podať návrh na uloženie pokuty príslušnému orgánu podľa § 38 ods. 1 až 3.
(8)
Colné úrady kontrolujú dodržiavanie tohto zákona pri vývoze a dovoze určených látok; na tieto účely môžu požadovať informácie od osôb, ktoré zaobchádzajú s určenými látkami.
(9)
Do objektov ministerstva vnútra, ministerstva obrany, Slovenskej informačnej služby a do objektov, v ktorých sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, môžu orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase ich štatutárneho orgánu.
§ 38
Sankcie
(1)
Štátny ústav môže uložiť prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, pokutu do 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 28 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a), b), c) a g).
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže uložiť prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1, pokutu do 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 28 ods.1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a), b), c) a g) a do 1 000 000 Sk za
a)
porušenie povinností uvedených v § 28 ods.1 písm. c) a d) a ods. 2 písm. d), e) a f),
b)
opakované porušenie povinností uvedených v § 28 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. b).
(3)
Ministerstvo hospodárstva môže uložiť pokutu prevádzkovateľovi, ktorý zaobchádza s určenými látkami podľa § 4 ods. 1 do
a)
200 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. a), b), c) a d),
b)
500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. e),
c)
1 000 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 písm. f) a za opakované porušenie povinností uvedených v § 28 ods. 2 písm. b).
(4)
Pri ukladaní pokút prihliadajú orgány uvedené v odsekoch 1 až 3 na závažnosť porušenia povinností a na rozsah ich škodlivých následkov.
(5)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť môžu určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v určenej lehote nedostatky neodstránia, uložia ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 39
Konanie
(1)
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,30) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.31)
DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
(1)
Rozhodnutia o povolení alebo rozhodnutia o registrácii vydané podľa doterajších predpisov ostávajú platné najviac do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Povolenia na dovoz a vývoz podľa doterajších predpisov ostávajú platné, najviac však po dobu vyznačenú na týchto povoleniach.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zaobchádzali s určenými látkami podľa doterajších predpisov, sú povinné upraviť svoju činnosť v súlade s týmto zákonom najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch32) v súvislosti s omamnými látkami a psychotropnými látkami používa pojem prekurzory, rozumejú sa tým určené látky podľa tohto zákona.
§ 41
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa
1.
zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 465/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. j) sa slová „prekurzormi a určenými látkami skupiny I,22a)“ nahrádzajú slovami „určenými látkami skupiny I, určenými látkami skupiny II a vývoz určených látok skupiny III,22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Zákon č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003 s výnimkou § 32 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a § 18 a 19 a § 23 ods. 4 až 6 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
2)
§ 3 Colného zákona v znení neskorších predpisov.
3)
§ 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
6)
§ 186 a 187 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
7)
§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
8)
§ 13 až 16 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
10)
§ 27 ods. 1 a ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
12)
§ 8 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z. a oznámenia č. 15/2001 Z. z.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
20)
Kapitola 5.4 vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.
21)
§ 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
22)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.
24)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 58 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
28)
§ 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
32)
Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok a zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.