215/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou svojím uznesením č. 1480 z 13. júna 2002 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. apríla 2003.
Zmluva nadobudla platnosť 13. mája 2003 na základe článku 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 215/2003 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom
Pretože vlády Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky uzavreli Dohodu o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu podpísanú 9. júna 2000 v Štiříne (ďalej len „fond“) na podporu rozvoja užšej spolupráce, posilnenia vzájomných väzieb a integrácie svojich krajín do Európskej únie a
pretože vláda Slovenskej republiky súhlasila s umiestnením sídla fondu na území Slovenskej republiky a želá si všestranne podporovať jeho aktivity na prospech občanov vyšehradských krajín,
uzatvára v duchu priateľskej spolupráce Slovenská republika a fond (ďalej len „zmluvné strany“) túto zmluvu.
Článok 1
Fond, ktorý je zriadený ako medzinárodná organizácia, má úplnú právnu subjektivitu podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 2
Priestory fondu sú nedotknuteľné. Majetok a aktíva fondu nepodliehajú právnemu konaniu a požívajú imunitu vo vzťahu k trestnej, občianskej a správnej právomoci Slovenskej republiky, ak sa fond vyslovene nevzdá tejto imunity. Vzdanie sa imunity sa nevzťahuje na exekučné konanie.
Článok 3
Archívy fondu a všetky dokumenty patriace fondu sú nedotknuteľné bez ohľadu na čas a miesto, kde sa nachádzajú.
Článok 4
Fond, jeho aktíva a všetky príjmy vrátane príspevkov sú oslobodené od akýchkoľvek daní.
Článok 5
Ak fond nadobúda akýkoľvek hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo ak fond vykonáva práce väčšieho rozsahu potrebné na plnenie svojich povinností podľa svojho štatútu, prijmú sa opatrenia potrebné na redukciu alebo vrátenie nákladov, ktoré zahŕňajú poplatky a nepriame dane.
Článok 6
Fond nebude obmedzovaný finančnými kontrolami, reguláciami alebo akýmikoľvek moratóriami a
a)
môže držať akúkoľvek menu a mať bežný účet v akejkoľvek mene,
b)
môže voľne vykonávať prevody svojich finančných prostriedkov v rámci Slovenskej republiky, ako aj mimo nej a vymieňať akúkoľvek menu, ktorú má v držbe, za akúkoľvek inú menu za tých istých podmienok, aké sa poskytujú diplomatickým zastúpeniam.
Článok 7
Fond je oslobodený od ciel a ostatných poplatkov, ktoré sa vyberajú za tovar dovážaný alebo vyvážaný fondom alebo v mene fondu, na účely činností v zmysle jeho štatútu.
Článok 8
Na individuálne príspevky tretích osôb do fondu sa nevzťahuje diplomatická imunita alebo výnimky.
Článok 9
1.
Výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa sa pri výkone ich funkcie priznávajú tieto výsady a imunity:
a)
vyňatie z právomoci Slovenskej republiky týkajúce sa vykonaných úkonov v rámci ich oficiálnej činnosti vrátane hovoreného a písaného slova,
b)
nedotknuteľnosť všetkých oficiálnych spisov a dokumentov,
c)
nedotknuteľnosť ich osobnej a oficiálnej batožiny,
d)
oslobodenie od všetkých priamych daní (a tie isté výsady vo vzťahu k výmene meny, aké sú priznané diplomatickému personálu),
e)
oslobodenie od imigračných obmedzení a od registračných formalít vrátane členov ich rodiny tvoriacich súčasť ich domácností,
f)
právo dovážať bez cla svoj nábytok a zvršky pri prvom nástupe do funkcie a po ukončení funkcie bez cla vyviezť takýto nábytok a zvršky,
g)
právo doviezť bez cla svoje súkromné vozidlo na vlastné použitie a následne ho bez cla vyviezť.
2.
Ustanovenia odseku 1 písm. e), f) a g) sa nepoužijú v prípade, že výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
3.
Výsady a imunity sa poskytujú výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa nie na účely ich osobného prospechu, ale na účely zabezpečenia nezávislého výkonu ich funkcie.
Vzhľadom na túto skutočnosť má Konferencia ministrov zahraničných vecí právo a povinnosť vzdať sa imunity pre výkonného riaditeľa alebo pre zástupcu výkonného riaditeľa vždy, keď podľa jej názoru je výkon imunity v rozpore so spravodlivosťou a možno sa jej vzdať bez ujmy na dôvodoch, prečo je táto imunita garantovaná.
Článok 10
Zmluvné strany budú v prípade sporu pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy hľadať riešenia prostredníctvom konzultácií, rokovaní, zmierovacieho konania alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.
Článok 11
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom oznámenia Slovenskej republiky fondu, že v Slovenskej republike boli splnené všetky vnútroštátne právne podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.
Článok 12
Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Dané v Bratislave 23. júna 2000 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Medzinárodný vyšehradský fond:

Urban Rusnák v. r.