213/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. mája 2003
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. sa sumy životného minima upravujú takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „3 930 Sk“ upravuje na sumu „4 210 Sk“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „2 750 Sk“ upravuje na sumu „2 940 Sk“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „1 780 Sk“ upravuje na sumu „1 910 Sk“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Ľudovít Kaník v. r.