208/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
výnos z 29. mája 2003 č. 30/2003 o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Výnos podrobnejšie upravuje organizáciu a úlohy na úseku ochrany zdravia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorých rámcová úprava je obsiahnutá v § 38 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 30/2003 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na sekciách a úradoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, krajských riaditeľstvách Policajného zboru a okresných riaditeľstvách Policajného zboru.