207/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
z 22. mája 2003,
ktorým sa mení zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z. a zákona č. 447/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 56 odsek 1 znie:
„(1)
Ďalší plat podľa § 37 v kalendárnych rokoch 2002 a 2003 zamestnancovi nepatrí.“.
2.
V § 56 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.