206/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 8. augusta 2002 a 28. októbra 2002 bola odsúhlasená oprava slovenského znenia článku 8 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 28/1997 Z. z.).
V slovenskom znení dohody článok 8 ods. 2 znie:
„2.
Ak do šiestich mesiacov odo dňa podania písomnej žiadosti nebola dosiahnutá vzájomná dohoda strán, môže byť spor na základe žiadosti jednej zo strán predložený na rozhodnutie buď
a)
miestne príslušnému súdu zmluvnej strany ktoréhokoľvek stupňa, alebo
b)
Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov týkajúcich sa investícií (ICSID) na použitie rozhodcovského konania upraveného Dohovorom o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, otvoreným na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, ak sa obe zmluvné strany stanú členmi tohto dohovoru, alebo
c)
Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo.“.