203/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2003 sa na základe vzájomnej dohody skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou podpísanej v Pekingu 27. marca 1957 (vyhláška č. 27/1958 Zb.).