2/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.
opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 20831/2002-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.