191/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 30. mája 2003 č. 120.100/2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 115.541/2002, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 168/2002 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.