190/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.10.2020 do 17.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

190
ZÁKON
z 23. apríla 2003
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky,1) ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov iných štátov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky alebo počas ich preletu nad územím Slovenskej republiky,2)
b)
zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektmi uvedenými v písmene a), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
c)
zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou,3)
d)
zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami,4)
e)
zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi5) múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,
f)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektmi uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu,
g)
na zbrane a strelivo, ktoré nie sú vo výzbroji Policajného zboru, pri služobnej činnosti príslušníkov Policajného zboru.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b)
hlavnou časťou zbrane hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
c)
súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane,
d)
replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
e)
napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
f)
rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
g)
strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
h)
komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
i)
rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,
j)
maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného na výcvik alebo školenie,
k)
tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzenie úsťového tresku,
l)
noktovízorom prístroj na nočné videnie vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim na vytvorenie viditeľného svetla zo zvyškového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diódovým infražiaričom na zosilnenie svetla,
m)
termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu,
n)
držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
o)
nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
p)
manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
q)
prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
r)
miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu,
s)
zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)
Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel sú ustanovené v prílohe č. 6.
DRUHÁ ČASŤ
KATEGÓRIE ZBRANÍ A STRELIVA
§ 3
Rozdelenie zbraní a streliva
(1)
Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na
a)
zbraň kategórie A,
b)
zbraň kategórie B,
c)
zbraň kategórie C,
d)
zbraň kategórie D,
e)
strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.
(2)
V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 a ich určení v rámci jednotlivých kategórií rozhoduje ministerstvo.
§ 4
Zbraň kategórie A
(1)
Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.
(2)
Zakázanou zbraňou je
a)
vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b)
samočinná zbraň,
c)
zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d)
palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e)
zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f)
zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h)
zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i)
zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.
(3)
Zakázaným strelivom je
a)
strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b)
strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c)
strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d)
strela s elektrickým impulzom,
e)
špeciálna strela.
(4)
Zakázaným doplnkom zbrane je
a)
tlmič hluku výstrelu,
b)
zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.
§ 5
Zbraň kategórie B
(1)
Zbraňou kategórie B je
a)
krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b)
krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
d)
dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e)
dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
f)
samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
g)
signálna zbraň.
(2)
Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.
§ 6
Zbraň kategórie C
(1)
Zbraňou kategórie C je
a)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
b)
dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
c)
dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
e)
palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J,
f)
opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.
(2)
Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.
§ 7
Zbraň kategórie D
(1)
Zbraňou kategórie D je
a)
palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
b)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c)
expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),
d)
expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,
e)
mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
f)
historická zbraň,
g)
paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
h)
narkotizačná zbraň,
i)
znehodnotená zbraň,
j)
rez zbrane,
k)
neaktívne strelivo,
l)
iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
(2)
Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).
TRETIA ČASŤ
NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA ZBRANE, NADOBÚDANIE VLASTNÍCTVA STRELIVA
§ 8
(1)
Zbraň kategórie A je zakázané nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A držiteľovi
a)
skupiny F zbrojného preukazu alebo skupiny G zbrojnej licencie z dôvodu nadobúdania zbierkového predmetu5) alebo na zberateľské účely, ak ide o zbraň, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou4) alebo predmetom múzejnej hodnoty,10)
b)
skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,
c)
skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane a streliva.
(3)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti udeliť výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ktorý vykonáva prepravu alebo ochranu mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, ochranu objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.11)
(4)
Výnimku podľa odsekov 2 a 3 možno udeliť, len ak to neodporuje verejnému poriadku, pričom ju možno časovo obmedziť.
(5)
Udelenie výnimky podľa odsekov 2 a 3 zaznamená v preukaze zbrane (§ 37 ods. 2) okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“), ktoré vydalo zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.
§ 9
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 žiadateľ podáva na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.
(2)
Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b)
číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
c)
druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d)
počet zbraní, na ktoré sa udelí výnimka, okrem § 8 ods. 2 písm. b),
e)
spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane,
f)
odôvodnenie žiadosti.
(3)
Ak žiadosť o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
§ 10
(1)
Platnosť výnimky udelenej podľa § 8 ods. 2 a 3 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimka udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.
(2)
Ministerstvo výnimku podľa § 8 ods. 2 a 3 odníme, ak pominuli dôvody, na ktoré bola udelená.
(3)
V prípade zániku platnosti výnimky podľa odseku 1 alebo ak ministerstvo výnimku odníme podľa odseku 2, je držiteľ zbrane, na ktorú bola výnimka udelená, povinný túto zbraň odovzdať do úschovy policajnému útvaru (§ 39).
§ 11
(1)
Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu (§ 15 ods. 1), zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie (§ 29 ods. 1) alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane (§ 41 ods. 1) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
b)
číslo dokladu totožnosti12) žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c)
druh zbrane,
d)
skupinu zbrojného preukazu (§ 15 ods. 2) alebo zbrojnej licencie (§ 29 ods. 2), číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
e)
ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.
(3)
Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je
a)
nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
b)
uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
c)
ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
d)
výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku (§ 8 ods. 2 a 3).
(5)
Policajný útvar vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.
(6)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39); v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.
(7)
Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevedie vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B na inú osobu, je povinný vyplniť nákupné povolenie a do siedmich dní odo dňa prevodu vlastníctva zbrane zaslať diel C nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.
(8)
Prevod vlastníctva zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B medzi držiteľmi zbrojného preukazu sa uskutočňuje na policajnom útvare, kde je táto zbraň evidovaná po jej predložení; tento policajný útvar vyplní nákupné povolenie a diel C nákupného povolenia zašle policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie.
(9)
Ak je zbraň kategórie A alebo zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.
§ 12
(1)
Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.
(2)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37) alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru (§ 39). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.
(3)
Ten, kto previedol vlastníctvo zbrane kategórie C, je povinný písomne ohlásiť prevod vlastníctva zbrane do siedmich dní od jeho uskutočnenia policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nadobúdateľovi vlastníctva zbrane; písomné ohlásenie musí obsahovať údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. a) až c), výrobné číslo zbrane a dátum predaja.
§ 13
Ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.15)
§ 14
(1)
Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).
§ 14a
(1)
Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2)
Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZBROJNÝ PREUKAZ
§ 15
Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu
(1)
Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:
a)
A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
b)
B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
c)
C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
d)
D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e)
E - držanie zbrane a streliva na športové účely,
f)
F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.
Vydanie zbrojného preukazu
§ 16
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
a)
písomne požiadala o jeho vydanie,
b)
je plne spôsobilá na právne úkony,
c)
dosiahla predpísaný vek (§ 18),
d)
je bezúhonná a spoľahlivá (§ 19),
e)
je zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
f)
preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou (§ 21),
g)
má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
h)
v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
§ 17
(1)
V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie
a)
osobné údaje (§ 9 ods. 2),
b)
číslo dokladu totožnosti,12) cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
c)
skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada,
d)
odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
(2)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ pripojí
a)
dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,
b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
c)
potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu,14) ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,
d)
potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel (ďalej len „strelecká organizácia“) o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,
e)
úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,
f)
úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť, ak ide o žiadateľa podľa § 21 ods. 10 písm. b) až j).
(3)
Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).
(4)
Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.
(5)
Doklady uvedené v odseku 2 písm. b) až f) a odsekoch 3 a 4 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako tri mesiace.
(6)
Ak žiadosť o vydanie zbrojného preukazu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
§ 18
Vek žiadateľa
(1)
Zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek 18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny D, ak je držiteľom poľovného lístka.
(3)
Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d) až h) a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny E, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej zákonný zástupca.
§ 19
Bezúhonnosť a spoľahlivosť
(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona, okrem osoby, ktorej odsúdenie bolo zahladené, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za
a)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu podľa druhej časti prvej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu súlože medzi príbuznými podľa § 203 Trestného zákona, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný podľa druhej časti šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti republike podľa druhej časti siedmej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci podľa druhej časti ôsmej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin proti brannosti podľa druhej časti desiatej hlavy prvého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin proti službe v ozbrojených silách podľa druhej časti desiatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, trestný čin proti obrane vlasti podľa druhej časti desiatej hlavy štvrtého dielu Trestného zákona, úmyselný trestný čin vojenský podľa druhej časti jedenástej hlavy Trestného zákona, trestný čin proti mieru a ľudskosti alebo trestný čin terorizmu a extrémizmu podľa druhej časti dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, trestný čin vojnový podľa druhej časti dvanástej hlavy druhého dielu Trestného zákona, trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 a 5 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona, trestný čin násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 a 356 Trestného zákona, trestný čin vzbury väzňov podľa § 358 Trestného zákona, trestný čin násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 Trestného zákona, trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo
b)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou podľa Trestného zákona,19) spáchaný násilím,19a) hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo spáchaný s použitím nátlaku.19b)
(2)
Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil,
b)
kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,20)
c)
kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,21) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
d)
kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
e)
kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
2.
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3.
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo
4.
na úseku poľovníctva a rybárstva alebo
f)
kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.
§ 20
Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.
(2)
Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).
(3)
Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ (ďalej len „posudzujúci psychológ“).
(4)
Lekár alebo psychológ, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi posudzujúcemu lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, alebo posudzujúcemu psychológovi, ktorý je príslušný na vydanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti.
(5)
Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru.
(6)
V prípadoch uvedených v odseku 4 je držiteľ zbrojného preukazu povinný dostaviť sa na výzvu posudzujúceho lekára alebo posudzujúceho psychológa v určenej lehote k posudzujúcemu lekárovi alebo posudzujúcemu psychológovi a podrobiť sa potrebnému vyšetreniu. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu nemôže dostaviť zo závažných dôvodov na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody. Ak sa držiteľ zbrojného preukazu na vyšetrenie nedostaví, posudzujúci lekár alebo posudzujúci psychológ túto skutočnosť bezodkladne oznámi policajnému útvaru.
(7)
Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku; ak tak neurobí, má sa za to, že stratil zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť.
(8)
Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku a psychologického posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 21
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo je súhrn vedomostí a praktických schopností, ktoré preukazuje žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu pred skúšobnou komisiou.
(2)
Skúšobná komisia sa skladá z dvoch príslušníkov Policajného zboru, prokurátora a lekára.
(3)
Predsedu komisie a jedného člena komisie vymenúva a odvoláva z príslušníkov Policajného zboru riaditeľ policajného útvaru. Riaditeľ policajného útvaru vymenúva za člena skúšobnej komisie a odvoláva z nej prokurátora na návrh okresného prokurátora a lekára na návrh štátneho okresného lekára.
(4)
Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
(5)
Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.
(6)
Teoretická časť skúšky sa vykonáva formou ústnej skúšky, pri ktorej sa zisťuje znalosť
a)
tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b)
osobitných predpisov, ktoré upravujú oprávnené použitie zbrane,
c)
náuky o zbraniach a strelive a
d)
zdravotníckeho minima.
(7)
Praktická časť skúšky sa skladá zo zisťovania pripravenosti, zručnosti a schopnosti prakticky a bezpečne používať zbraň.
(8)
Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu preruší; žiadateľ sa môže písomne prihlásiť na opakovanú skúšku. Policajný útvar v konaní o vydanie zbrojného preukazu pokračuje prijatím žiadosti o vykonanie opakovanej skúšky. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky do 60 dní, policajný útvar konanie zastaví; proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.
(9)
Cudzinec, ktorý neovláda štátny jazyk,17) môže vykonať skúšku v inom jazyku za prítomnosti tlmočníka zapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov;9) trovy spojené s tlmočením znáša tento cudzinec. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, hradí žiadateľ.
(10)
Namiesto skúšky
a)
podľa odsekov 6 a 7 sa započíta na základe písomného potvrdenia nadriadeného získané odborné vzdelanie potrebné na výkon štátnej služby príslušníkovi
1.
Policajného zboru,
2.
Železničnej polície,
3.
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
4.
Slovenskej informačnej služby,
5.
ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcemu profesionálnu službu,
6.
colnej správy,
7.
Národného bezpečnostného úradu,
b)
podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny B a C zbrojného preukazu sa započíta zamestnancovi obecnej polície skúška pred odbornou komisiou Policajného zboru,22)
c)
podľa odseku 6 písm. a) až c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má vysokoškolské policajné vzdelanie alebo vysokoškolské vojenské vzdelanie,
d)
podľa odseku 6 písm. a) a b) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má magisterské vysokoškolské právnické vzdelanie,
e)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý má stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie,
f)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je znalcom z odboru zbraní a streliva alebo má minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár,
g)
podľa odseku 6 písm. c) a odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je lesníkom a absolvoval skúšku z poľovníctva,
h)
podľa odseku 6 písm. d) sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je absolventom vysokoškolského doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva, absolventom zdravotníckej vysokej školy alebo absolventom strednej zdravotníckej školy,
i)
podľa odsekov 6 a 7 na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu sa započíta skúška žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovníctva,
j)
podľa odseku 7 sa započíta časť skúšky žiadateľovi, ktorý je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy v športovej streľbe.
(11)
Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Ak z konania držiteľa zbrojného preukazu vyplýva, že nemá dostatok vedomostí a praktických schopností zistených pri jeho manipulácii so zbraňou uvedených v odsekoch 6 a 7, policajný útvar, ktorý zbrojný preukaz vydal, rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
§ 22
Rozšírenie zbrojného preukazu
Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.
§ 23
Platnosť zbrojného preukazu
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov; cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov. Platnosť zbrojného preukazu držiteľa, ktorý si podal v lehote podľa § 24 ods. 1 žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu a o ktorej nebolo rozhodnuté do uplynutia doby platnosti predchádzajúceho zbrojného preukazu, sa predlžuje až do právoplatného rozhodnutia o vydanie nového zbrojného preukazu.
§ 24
Nový zbrojný preukaz
(1)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.
(2)
Na konanie o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa preukázanie odbornej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nevyžaduje, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo. V konaní o vydanie nového zbrojného preukazu držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, policajný útvar hodnotí aj psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
§ 25
Zánik platnosti zbrojného preukazu
(1)
Platnosť zbrojného preukazu zaniká
a)
uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c)
rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu (§ 26),
d)
ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
f)
skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(2)
Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo e), vydá policajný útvar nový zbrojný preukaz po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a po zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.
§ 26
Odňatie zbrojného preukazu
(1)
Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý
a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,23)
b)
stratil odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť,
c)
prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods. 1) alebo spoľahlivosti (§ 19 ods. 2),
d)
je mladší ako 21 rokov a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu a prestal spĺňať podmienky uvedené v § 18 ods. 2 alebo 3,
e)
prestal byť držiteľom platného poľovného lístka, alebo ktorému bol poľovný lístok odňatý, ak ide o skupinu D zbrojného preukazu,
f)
prestal byť členom streleckej organizácie, ak ide o skupinu E zbrojného preukazu.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného preukazu nemá odkladný účinok.
§ 27
Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu
(1)
Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený
a)
nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c); držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave, pri ktorom je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani (ďalej len „stav umožňujúci okamžité použitie“), ak osobitný predpis neustanovuje inak,24)
b)
nadobudnúť do vlastníctva, držať a nosiť strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane (§ 37 ods. 2).
(2)
Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone
a)
zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka, a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A,
b)
oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods.1 písm. a) až f) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods.1 písm. a) až c), na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie,
c)
držať strelivo do zbrane, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane.
(3)
Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený
a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c),
b)
držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,24a)
c)
nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.
(4)
Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený
a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň určenú na športové účely kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,
b)
držať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,
c)
nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane, na ktorú má vydaný preukaz zbrane.
(5)
Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B; tiež je oprávnený nadobudnúť a držať strelivo do zbrane kategórie B a do zbrane kategórie C, najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia, a na základe výnimky (§ 8 ods. 2) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.
(6)
Držiteľ skupiny D alebo skupiny E zbrojného preukazu môže prebíjať strelivo alebo jeho jednotlivé časti do zbrane, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane.
§ 28
Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
(1)
Držiteľ zbrojného preukazu je povinný
a)
dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
b)
zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
c)
zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
d)
predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
e)
bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane,
f)
mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
g)
odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1, ihneď po doručení rozhodnutia o zaistení zbrane (§ 54 ods. 1),
h)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, do siedmich dní od tejto zmeny; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania,
i)
pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,
j)
bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
k)
viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
l)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik platnosti poľovného lístka alebo odňatie poľovného lístka pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
m)
prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
n)
strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,25) alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku,
o)
odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) až f),
p)
dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva.
(2)
Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely
a)
opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
b)
overenia zbrane autorizovanou osobou,3)
c)
výkonu zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
d)
cvičnej alebo športovej streľby,
e)
vystavovania zbrane alebo streliva,
f)
prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami určenými v preukaze zbrane,
g)
odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy alebo
h)
znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.
(3)
Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu policajného útvaru.
(4)
Držiteľ zbrojného preukazu nesmie
a)
previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
b)
mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov,20) omamných látok, psychotropných látok, prípravkov21) alebo v dôsledku choroby,
c)
mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane,
d)
držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
e)
viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
f)
ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle,26) ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.
(5)
Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať rokov podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.
Súčinnosť
§ 28a
Strelecká organizácia je povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.
§ 28b
Slovenská poľovnícka komora je povinná oznámiť policajnému útvaru, že jej člen prestal byť držiteľom platného poľovného lístka alebo mu bol poľovný lístok odňatý do siedmich dní odo dňa, keď nastala niektorá z uvedených skutočností.
PIATA ČASŤ
ZBROJNÁ LICENCIA
§ 29
Zbrojná licencia a skupiny zbrojnej licencie
(1)
Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie. Vzor zbrojnej licencie je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:
a)
A - vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
b)
B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
c)
C - nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
d)
D - vypožičiavanie,27) prenájom28) a úschova zbraní a streliva,
e)
E - uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
f)
F - výkon zamestnania13) alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,14)
g)
G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.
§ 30
Vydanie zbrojnej licencie
(1)
Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
a)
je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
b)
písomne požiada o jej vydanie,
c)
odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
d)
preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa tohto zákona,
e)
preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.
(2)
Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,
a)
majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19.
(3)
Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorým je právnická osoba, spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 a podmienku spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).
(4)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať
a)
osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
b)
dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
c)
miesto uloženia zbraní,
d)
skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
e)
osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.
(5)
Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.
(6)
Ak žiadosť o vydanie zbrojnej licencie neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 až 5, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(7)
Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v odseku 4 písm. c).
§ 31
Rozšírenie zbrojnej licencie
Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnej licencii na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojnej licencie.
§ 32
Zánik platnosti zbrojnej licencie
(1)
Platnosť zbrojnej licencie zaniká
a)
rozhodnutím o odňatí zbrojnej licencie (§ 33),
b)
oznámením jej straty alebo odcudzenia,
c)
ak je taká poškodená, že zápisy v nej sú nečitateľné alebo je porušená jej celistvosť,
d)
ak obsahuje nesprávne údaje,
e)
ak fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ukončila činnosť, na ktorú jej bola vydaná zbrojná licencia,
f)
zánikom právnickej osoby,
g)
ak držiteľ zbrojnej licencie zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h)
dňom vrátenia zbrojnej licencie policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.
(2)
Ak zanikne platnosť zbrojnej licencie podľa odseku 1 písm. b) až d), vydá policajný útvar novú zbrojnú licenciu na základe písomnej žiadosti po zaplatení správneho poplatku.
§ 33
Odňatie zbrojnej licencie
(1)
Policajný útvar, ktorý vydal zbrojnú licenciu, rozhodne o jej odňatí, ak
a)
pominuli dôvody, pre ktoré bola vydaná,
b)
jej držiteľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto zákona,
c)
fyzická osoba - podnikateľ alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti podľa § 19, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo
d)
zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie bol odňatý zbrojný preukaz podľa § 26 a držiteľ zbrojnej licencie do siedmich dní od začatia konania neustanovil novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie,
e)
právnická osoba prestala spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 alebo spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojnej licencie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
§ 34
Oprávnenia držiteľa zbrojnej licencie
(1)
Držiteľ skupiny A zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. b), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich vývoja alebo výroby.
(2)
Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je oprávnený
a)
nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka podľa § 8 ods. 2 písm. c), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich znehodnocovania, zničenia, alebo výroby rezu a následného predaja,
b)
preberať zbraň alebo strelivo na účely opravy, úpravy, znehodnocovania, zničenia alebo výroby rezu a spätne ich vydávať; prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) môže iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).
(3)
Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky.
(4)
Držiteľ skupiny D zbrojnej licencie je oprávnený
a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní,
b)
vypožičiavať alebo prenajímať zbraň, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
c)
prijímať do úschovy a uschovávať zbraň alebo strelivo, ktoré je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii.
(5)
Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je oprávnený
a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo,
b)
prenechať zbrane uvedené v písmene a) na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi skupiny A, B, C alebo E zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere,
c)
zveriť držanú zbraň za dohľadu zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie osobe bez zbrojného preukazu na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii.
(6)
Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie je oprávnený
a)
nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky podľa § 8 ods. 3 a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A,
b)
prenechať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere.
(7)
Držiteľ skupiny G zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky podľa § 8 ods. 2 písm. a) a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A.
§ 35
Povinnosti držiteľa zbrojnej licencie
(1)
Držiteľ zbrojnej licencie je povinný
a)
ustanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, a to pre každú prevádzku alebo miesto uloženia zbrane alebo streliva,
b)
zabezpečiť, aby zbraň alebo strelivo držala alebo nosila fyzická osoba, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere a bola držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
c)
kontrolovať, či zbraň alebo strelivo nie sú používané na iné účely, ako je uvedené v zbrojnej licencii,
d)
vydať vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane,
e)
zabezpečiť zbraň a strelivo proti zneužitiu, strate alebo odcudzeniu,
f)
neodkladne ohlásiť najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane,
g)
dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva,
h)
na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67, predložiť na kontrolu zbrojnú licenciu, preukaz zbrane, zbraň alebo strelivo,
i)
ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich dní po skončení činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote oznámiť túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal,
j)
požiadať policajný útvar o vydanie novej zbrojnej licencie, ak došlo ku zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo k zriadeniu prevádzkarne, a o vydanie nového preukazu zbrane, ak došlo k zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, osobných údajov fyzickej osoby - podnikateľa alebo zmene miesta uloženia zbrane; žiadosť musí byť podaná do siedmich dní odo dňa, keď zmena nastala, pričom žiadateľ priloží aj pôvodnú zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane,
k)
viesť
1.
záznamovú knihu, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva, ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek vrátane prehľadu o vydanom a prijatom množstve zbraní a streliva, meno a priezvisko, miesto pobytu alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo odberateľa, dodávateľa, vypožičiavateľa, nájomcu, zložiteľa zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu desať rokov i po skončení činnosti,
2.
evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu,29)
l)
zabezpečiť najmenej raz ročne vykonanie cvičnej streľby osobami používajúcimi zbraň pri výkone zamestnania alebo povolania; o uskutočnených cvičných streľbách viesť evidenciu,
m)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu člena štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu jeho osobných údajov do siedmich dní od tejto zmeny,
n)
odovzdať zbrojnú licenciu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, do siedmich dní odo dňa zániku jej platnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), c) až f),
o)
odovzdať zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku platnosti zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. a), e), f) a h); ak odovzdanie zbrane a streliva do úschovy z dôvodu podľa § 32 ods. 1 písm. a) neznesie odklad, ich držiteľ je povinný tieto odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, ktorý rozhodnutie o odňatí zbrojnej licencie doručil,
p)
oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane do siedmich dní od tejto zmeny alebo opravy; pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania.
(2)
Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je povinný pri výkone kultúrnej činnosti používať len nábojky.
(3)
Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinný
a)
dodržiavať predpísaný technický postup pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva a dodržiavať základné požiadavky na zbraň podľa osobitného predpisu29a) pri podstatnej úprave strelnej zbrane29b) na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),
b)
označiť znehodnotenú zbraň alebo zbraň, z ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou,
c)
označiť zbraň upravenú na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) kontrolnou expanznou značkou,
d)
vydať vlastníkovi zbrane alebo streliva potvrdenie o znehodnotení, zničení, vyrobení rezu zbrane alebo streliva alebo potvrdenie o úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), v ktorom uvedie obchodné meno podnikateľa, ktorý úkon vykonal, dátum a miesto úkonu, druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, výrobné číslo a kaliber zbrane; druhopis potvrdenia je povinný zaslať do siedmich dní od znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu alebo úpravy policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu.
(4)
Držiteľ zbrojnej licencie nesmie previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá na nadobudnutie vlastníctva zbrane alebo streliva nie je oprávnená.
(5)
Technický postup pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov zbrane alebo streliva a spôsob označovania znehodnotenej zbrane alebo zbrane, na ktorej bol vyrobený rez, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
(6)
Spôsob a rozsah vedenia evidencie podľa odseku 1 písm. k) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. a), c), i) a l) sa nevzťahujú na držiteľa zbrojnej licencie, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť sám a je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu; držiteľ zbrojnej licencie v takomto prípade zároveň plní povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie.
§ 36
Povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie
Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie je povinná
a)
vydať zbraň alebo strelivo iba fyzickej osobe, ktorá je u držiteľa zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, a to iba za predpokladu, že táto fyzická osoba je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a zbraň alebo strelivo používa iba na účel, ktorý je uvedený v zbrojnom preukaze,
b)
zabezpečiť zbrojnú licenciu, preukaz zbrane a ďalšie doklady vydané podľa tohto zákona pred zneužitím, stratou alebo odcudzením,
c)
zabezpečiť zbraň a strelivo pred zneužitím, stratou alebo odcudzením,
d)
dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva, strelného prachu alebo zápaliek stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
e)
plniť úlohy ustanovené vnútorným predpisom vydaným podľa § 35 ods. 1 písm. d).
ŠIESTA ČASŤ
ZAEVIDOVANIE ZBRANE, PREUKAZ ZBRANE, OVEROVANIE A ÚSCHOVA ZBRANE A STRELIVA
§ 37
(1)
Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo.
(2)
Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d). Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň
a)
ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo nie je označená výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,
b)
ktorá nie je opatrená výrobným číslom; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
c)
podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu,3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
d)
ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou,
e)
kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo
f)
ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.
(4)
Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba3) môže na základe požiadavky vlastníka zbrane a odporúčania ministerstva prideliť zbrani evidenčné číslo, ktoré na účely tohto zákona nahrádza výrobné číslo.
(5)
Zbraň, na ktorú nebol pre niektorý z dôvodov uvedených v odseku 3 vydaný preukaz zbrane, je jej držiteľ povinný odovzdať policajnému útvaru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby do úschovy (§ 39).
(6)
Povinnosť zaevidovať zbraň na policajnom útvare sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A, skupiny B a skupiny C zbrojnej licencie, ak ide o zbraň, ktorá je predmetom podnikania na úseku zbraní a streliva.
(7)
Zbrane, ktoré boli vo výzbroji ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu a ktoré majú byť uvedené na trh, musia byť pred ich zaevidovaním označené podľa osobitného predpisu.3)
§ 38
(1)
Držiteľ zbrane je povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej overenie autorizovanej osobe,3) ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu zbrane alebo na účel overenia technického stavu zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f).
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zbrane držané na zberateľské účely.
(3)
Autorizovaná osoba3) zasiela najneskôr do desiateho dňa v mesiaci zoznam overených zbraní za uplynulý mesiac ministerstvu; v oznámení uvedie druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane a výrobné číslo zbrane, výsledok overenia zbrane a osobné údaje držiteľa zbrane, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby jej názov, sídlo a identifikačné číslo.
§ 39
(1)
Policajný útvar zoberie do úschovy zbraň a strelivo predloženú podľa § 10 ods. 3, § 11 ods. 6, § 12 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. g), § 35 ods. 1 písm. o), § 37 ods. 5, § 42 ods. 3, § 54 ods. 3, § 59 a § 60 ods. 1, o čom vydá potvrdenie.
(2)
Orgány, ktoré v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodnú o tom, ako sa má so zbraňou a strelivom naložiť, zašlú do siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí kópiu týchto rozhodnutí policajnému útvaru.
(3)
Súd, ktorý vedie konanie o dedičstve, oznámi do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve policajnému útvaru, kto sa podľa výsledku dedičského konania stal vlastníkom zbrane alebo streliva.
(4)
Zbraň a strelivo, ktoré sa na základe právoplatného rozhodnutia orgánov podľa odsekov 2 až 4 stanú vlastníctvom štátu, spravuje ministerstvo.
(5)
Policajný útvar zoberie do úschovy aj zbraň a strelivo vo vlastníctve držiteľa zbrojného preukazu na základe jeho písomnej žiadosti, o čom vydá potvrdenie, ktorá obsahuje:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
číslo zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je,
c)
druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d)
číslo preukazu zbrane,
e)
druh streliva, značku streliva, kaliber streliva a množstvo streliva,
f)
odôvodnenie žiadosti o úschovu zbrane.
SIEDMA ČASŤ
VÝVOZ, DOVOZ A PREVOZ ZBRANE A STRELIVA
§ 40
Zbrojný sprievodný list
(1)
Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len „prevoz zbrane“). Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, miesta podnikania alebo sídla žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) prepravovať,
b)
osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) určená,
c)
miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) prevážaná, ak nie je zhodné s miestom pobytu alebo miestom podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlom právnickej osoby uvedenej v písmene b),
d)
údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C alebo o zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh zbrane,
e)
druh, značku, kaliber a množstvo streliva; ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh streliva,
f)
údaje o druhu a množstve strelného prachu,
g)
údaje o označení zbrane alebo streliva overovacou značkou,30)
h)
názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktoré zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) bude vyvezená z územia Slovenskej republiky alebo dovezená na územie Slovenskej republiky,
i)
druh prepravného prostriedku,
j)
dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C, streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d).
(3)
K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo trvalý vývoz streliva je žiadateľ povinný doložiť súhlas príslušných štátnych orgánov krajiny, do ktorej sa vývoz uskutoční, preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.9)
(4)
K žiadosti o dočasný dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C uvedenej v § 6 ods. 1 písm. a) až c) a streliva do nich na uskutočnenie podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba alebo na výkon práva poľovníctva, žiadateľ pripojí úradne osvedčené písomné pozvanie organizátora športového podujatia, osvedčené písomné pozvanie na poľovačku alebo osvedčenú zmluvu o poplatkovej poľovačke v štátnom jazyku.17)
(5)
Ak žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 až 4, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(6)
Zbrojný sprievodný list sa vydáva na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na dva mesiace. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti vrátiť do siedmich dní tomu orgánu, ktorý ho vydal.
§ 41
Trvalý vývoz zbrane a streliva
(1)
Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) možno trvalo vyviezť mimo územia Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15)
(2)
Ak žiadateľ nemá miesto pobytu, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, vydá zbrojný sprievodný list policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, od ktorej žiadateľ zbraň určenú na vývoz nadobudne do vlastníctva.
(3)
Každý, kto nadobudne do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) na základe zbrojného sprievodného listu, je povinný ich najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu vyviezť mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Ten, kto chce trvalo vyviezť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), ktorá bola alebo je zaevidovaná na držiteľa zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojnej licencie, je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru, kde je zbraň zaevidovaná, na vykonanie kriminalistickej expertízy.
§ 42
Trvalý dovoz zbrane a streliva
(1)
Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) možno doviezť na územie Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.15) Zbrojný sprievodný list zároveň slúži ako súhlas Slovenskej republiky s nadobudnutím vlastníctva zbrane kategórie B alebo streliva do tejto zbrane mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane alebo streliva držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie vydá policajný útvar a v zahraničí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti podanej podľa § 40 ods. 2. Údaje o zbrani uvedie len v prípade, ak sú mu známe.
(3)
Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).
§ 43
Prevoz zbrane a streliva
(1)
Prevoz zbrane možno uskutočniť len na základe zbrojného sprievodného listu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.15) Dočasne doviezť, držať a používať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno len na účel výkonu práva poľovníctva a účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba.
(2)
Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusí mať poľovník z členského štátu Európskej únie na loveckú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní alebo športový strelec na športovú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní, ak je držiteľom európskeho zbrojného pasu (§ 46 ods. 1), v ktorom má prevážanú zbraň zapísanú, a ak preukáže účel svojej cesty.
(3)
Zbrojný sprievodný list podľa odseku 1 nemusia mať ani ostatní držitelia európskeho zbrojného pasu, v ktorom majú zapísanú zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C v prípade ich prevozu cez územie Slovenskej republiky, a ak policajný útvar alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vopred udelil súhlas. Súhlas možno udeliť na dobu až jedného roku. Tento súhlas sa zaznamenáva do európskeho zbrojného pasu a možno ho predĺžiť, a to vždy o jeden ďalší rok.
(4)
Zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane môže na základe písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 2 vydať aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky; na vykonanie ozbrojeného sprievodu osôb, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv a dohôd poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana tiež ministerstvo a v prípade keď vydanie zbrojného sprievodného listu na prevoz zbrane neznesie odklad, policajný útvar vykonávajúci hraničnú kontrolu na hraničnom priechode na vonkajšej štátnej hranici.
(5)
Držiteľ zbrane alebo streliva z tretej krajiny, ktorý cestuje do členského štátu Európskej únie, musí pri kontrole na hranici Európskej únie predložiť povolenie každého členského štátu, do ktorého alebo cez ktorého územie chce so zbraňou alebo strelivom cestovať.
(6)
Pre držiteľa zbrojného sprievodného listu na prevoz zbrane alebo streliva alebo pre držiteľa európskeho zbrojného pasu platia ustanovenia tohto zákona o oprávneniach a povinnostiach držiteľa zbrojného preukazu. Zbraň uvedená v zbrojnom sprievodnom liste na prevoz zbrane alebo streliva alebo zbraň uvedená v európskom zbrojnom pase nepodlieha zaevidovaniu podľa § 37.
§ 43a
Povolenie na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1)
Povolenie na prevoz zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30a) (ďalej len „povolenie CIT“) je verejná listina, ktorá oprávňuje zamestnanca bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou (ďalej len „bezpečnostná služba CIT“) previezť pri výkone zamestnania v uzamknutej bezpečnostnej schránke30b) vozidla bezpečnostnej služby CIT cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a strelivo do týchto zbraní.
(2)
Povolenie CIT vydá ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
absolvoval úvodnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou,30c)
c)
spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 19 a
d)
písomne požiada o jeho vydanie.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia CIT obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto pobytu žiadateľa.
(4)
Žiadateľ o povolenie CIT k žiadosti priloží
a)
doklad preukazujúci, že je zamestnancom bezpečnostnej služby CIT,
b)
doklad o absolvovaní úvodnej odbornej prípravy podľa osobitného predpisu upravujúceho profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30c) a
c)
doklad obdobný odpisu registra trestov zo štátu, v ktorom má miesto pobytu, a jeho preklad do štátneho jazyka17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov;9) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 19).
(5)
Povolenie CIT sa vydáva na jeden rok.
(6)
Ak žiadosť o vydanie povolenia CIT neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
(7)
Zamestnanec bezpečnostnej služby CIT je pri prevoze zbraní cez územie Slovenskej republiky povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť povolenie CIT.
§ 44
Zánik platnosti zbrojného sprievodného listu
Na zánik platnosti zbrojného sprievodného listu vydaného podľa § 40 sa použije § 32.
§ 45
Odňatie zbrojného sprievodného listu
(1)
Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného sprievodného listu, ak jeho držiteľ závažným spôsobom alebo opakovane porušil ustanovenia tohto zákona.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného sprievodného listu nemá odkladný účinok.
§ 46
Európsky zbrojný pas
(1)
Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných členských štátov Európskej únie mať so sebou zbraň, ktorá je v ňom zapísaná, a strelivo do tejto zbrane v množstve zodpovedajúcom účelu použitia, ak členský štát Európskej únie, do ktorého alebo cez ktorý cestuje, udelil súhlas na dovoz alebo prevoz tejto zbrane. Vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) alebo dlhú samonabíjaciu palnú zbraň, ktorej zásobník a komora môže pojať najviac tri náboje a strelivo do tejto zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 a § 7 ods. 1 písm. a) až g) a l) a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie, ktorý zakázal nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade sa musí vykonať záznam v európskom zbrojnom pase.
(3)
Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a).
(4)
Ak žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(5)
Európsky zbrojný pas sa vydáva na päť rokov; jeho platnosť môže policajný útvar na základe písomnej žiadosti predĺžiť, najviac však o päť rokov. Na podanie písomnej žiadosti o predĺženie európskeho zbrojného pasu sa primerane použije ustanovenie § 24 ods. 1.
(6)
Platnosť európskeho zbrojného pasu zaniká
a)
uplynutím doby jeho platnosti,
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
c)
zánikom platnosti zbrojného preukazu,
d)
ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
e)
ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h)
dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal.
(7)
Ak zanikne platnosť európskeho zbrojného pasu podľa odseku 6 písm. b), d), e) a f), vydá policajný útvar nový európsky zbrojný pas po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa európskeho zbrojného pasu, za ktorý sa nový európsky zbrojný pas vydáva.
(8)
Držiteľ európskeho zbrojného pasu, ktorého platnosť zanikla podľa odseku 6 písm. a), c) až f), je povinný ho odovzdať policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti. V prípade smrti držiteľa európskeho zbrojného pasu sa postupuje ako pri smrti držiteľa zbrane alebo streliva (§ 60).
(9)
Policajný útvar, ktorý európsky zbrojný pas vydal, vyznačí každú zmenu držby zbrane, charakteristiky zbrane, stratu alebo krádež zbrane v európskom zbrojnom pase.
(10)
Policajný útvar európsky zbrojný pas zadrží, ak bol jeho držiteľovi odňatý alebo zaistený zbrojný preukaz.
§ 47
Preprava zbraní a streliva podnikateľom
(1)
Podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo podnikateľ na úseku zbraní a streliva so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky môže prepravovať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), ak sú určené na vývoz, dovoz alebo prevoz, na základe povolenia ministerstva.
(2)
Písomná žiadosť na vydanie povolenia musí obsahovať
a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ktorý uskutočňuje predaj; u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
osobné údaje žiadateľa, ktorý nadobúda zbraň alebo strelivo, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
c)
adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
d)
druh a počet prepravovaných zbraní, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, pri strelive druh a počet prevážaného streliva, jeho značku a kaliber,
e)
druh dopravy, dopravný prostriedok a údaje o dopravcovi; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi,
f)
predpokladaný dátum odoslania a predpokladaného prevzatia; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží úradne osvedčenú kópiu úradného povolenia podľa osobitného predpisu.31)
(4)
Ak žiadosť o vydanie povolenia neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(5)
Ministerstvo vydá povolenie na prepravu, ktoré obsahuje údaje uvedené v odseku 2, po preskúmaní bezpečnosti prepravy zbraní alebo streliva, pričom môže byť vydané najviac na dobu troch rokov. Povolenie musí mať prepravca pri preprave zbraní alebo streliva počas ich prepravy pri sebe a na požiadanie povolenie predložiť príslušníkovi Policajného zboru.
(6)
Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva podľa odseku 1, je povinný najneskôr sedem dní pred začatím prepravy písomne oznámiť ministerstvu presný dátum začatia a ukončenia prepravy, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku, spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky.
(7)
Prepravca zbraní alebo streliva je povinný ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu.
(8)
Ministerstvo poskytne tomu, komu bolo vydané povolenie podľa odseku 1, zoznam zbraní alebo streliva, ktoré nemôžu byť dovezené na územie jednotlivých členských štátov Európskej únie bez ich predchádzajúceho súhlasu.
§ 48
Spoločné ustanovenia na vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva
(1)
Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní cez vonkajšiu štátnu hranicu, je túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom priechode a colnému úradu na colnom priechode Slovenskej republiky; to neplatí, ak je vývoz alebo dovoz uskutočnený v zásielkach. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list, povolenie podľa § 47 alebo európsky zbrojný pas. Povolenie alebo európsky zbrojný pas musí mať vždy pri sebe, ak má pri sebe zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, a predložiť ho príslušnému orgánu na kontrolu.
(2)
Každý, kto vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a nie je držiteľom európskeho zbrojného pasu alebo vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný najmenej päť pracovných dní pred dátumom ich predpokladaného vývozu oznámiť policajnému útvaru príslušnému podľa § 40 ods. 2
a)
osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá prepravu vykoná,
b)
miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) vyvezená,
c)
údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C a zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) podľa § 9 ods. 2 písm. c) a údaje identifikujúce strelivo podľa § 40 ods. 2 písm. e),
d)
hraničný priechod na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktorý sa vývoz a opätovný dovoz vykoná,
e)
údaje o dopravnom prostriedku,
f)
dátum predpokladaného vývozu a opätovného dovozu.
(3)
Ustanovenia § 40 až 43 sa nevzťahujú na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane alebo streliva uskutočňovaný podnikateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.32)
ÔSMA ČASŤ
STRELNICA
§ 49
Prevádzkovanie strelnice
(1)
Strelnicou sa na účely tohto zákona rozumie súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže prevádzkovať strelnicu na základe povolenia vydaného policajným útvarom. Policajný útvar vydá povolenie na základe písomnej žiadosti, ak strelnica umožňuje bezpečné používanie zbraní a streliva na základe znaleckého posudku podľa odseku 3 písm. c).
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice musí obsahovať
a)
osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
miesto, kde má byť strelnica prevádzkovaná,
c)
osobné údaje fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku strelnice (ďalej len „správca strelnice“).
(3)
K žiadosti o povolenie na prevádzkovanie strelnice je žiadateľ povinný pripojiť
a)
kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iného úradu, ak je potrebné podľa osobitného predpisu,33)
b)
prevádzkový poriadok strelnice,
c)
znalecký posudok na strelnicu, ktorá je predmetom žiadosti, vypracovaný znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc, a
d)
úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak má byť strelnica používaná na podnikateľské účely.
(4)
Ak žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
§ 50
Správca strelnice
(1)
Správcom strelnice môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu.
(2)
Správca strelnice je povinný
a)
pri výkone funkcie nosiť viditeľne označenie „Správca strelnice“ ustanovené prevádzkovým poriadkom strelnice,
b)
zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,
c)
zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,
d)
zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,
e)
zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom návykovej látky,
f)
zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri prevádzkovaní strelnice,
h)
zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.
(3)
Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok.
§ 51
Povinnosti prevádzkovateľa strelnice
(1)
Prevádzkovateľ strelnice je povinný oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie strelnice
a)
zmenu prevádzkového poriadku strelnice,
b)
zmenu správcu strelnice,
c)
zmeny, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice overené znalcom,
d)
ukončenie prevádzkovania alebo zrušenie strelnice,
do siedmich dní odo dňa zmeny alebo ukončenia prevádzkovania alebo zrušenia strelnice.
(2)
Prevádzkovateľ strelnice je ďalej povinný vybaviť strelnicu lekárničkou prvej pomoci, ktorej obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Prevádzkovateľ strelnice je povinný v prípade zmeny podľa odseku 1 písm. c) predložiť nový znalecký posudok podľa § 49 ods. 3 písm. c).
§ 52
Pozastavenie prevádzkovania strelnice
(1)
Policajný útvar rozhodne o pozastavení prevádzkovania strelnice, ak
a)
prevádzkovanie strelnice preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie osôb, životné prostredie alebo majetok,
b)
správca strelnice ukončil svoju funkciu a prevádzkovateľ strelnice neustanoví nového správcu strelnice do 21 dní od ukončenia výkonu funkcie doterajšieho správcu strelnice.
(2)
Policajný útvar môže rozhodnúť o pozastavení prevádzkovania strelnice aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, za ktorých bolo vydané povolenie na jej prevádzkovanie.
(3)
Policajný útvar v rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania strelnice ustanoví primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov; túto lehotu možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť na písomnú žiadosť prevádzkovateľa strelnice.
(4)
Policajný útvar povolenie na prevádzkovanie strelnice rozhodnutím zruší, ak nebudú v ustanovenej lehote odstránené nedostatky, pre ktoré bolo prevádzkovanie strelnice pozastavené.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení alebo zrušení prevádzkovania strelnice podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O MANIPULÁCII SO ZBRAŇAMI A STRELIVOM
§ 53
Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu
(1)
Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby.
(2)
Príslušník Policajného zboru predbežne zaistenú vec podľa odseku 1 neodkladne odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne o jej zaistení podľa § 54, o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26 alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu podľa § 45; ak nie je dôvod na takýto postup alebo dôvod podľa odseku 3, policajný útvar držiteľovi predbežne zaistenú vec neodkladne vráti, pričom predbežné zaistenie veci môže trvať v takomto prípade najviac 15 dní, a ak ide o zaistenie veci podľa § 54, najviac 30 dní.
(3)
Príslušník Policajného zboru je tiež oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi zbrojného preukazu,
a)
ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku podľa § 20 ods. 7, a to až do jeho predloženia,
b)
ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 12 až do jej preskúšania,
c)
voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26.
(4)
Príslušník Policajného zboru vydá o predbežnom zaistení veci podľa odsekov 1 a 3 potvrdenie osobe, ktorej bola vec zaistená.
§ 54
Zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu
(1)
Policajný útvar rozhodne o zaistení zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu, ak proti držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojného sprievodného listu bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(3)
Kto prechováva zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, o ktorých zaistení bolo rozhodnuté podľa odseku 1, je povinný uvedené veci odovzdať bezodkladne do úschovy (§ 39) policajnému útvaru, ktorý o ich zaistení rozhodol. Policajný útvar vydá o prevzatí zaistených vecí potvrdenie.
(4)
Ak nie je povinnosť uvedená v odseku 3 splnená dobrovoľne, policajný útvar zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list odníme34) z dôvodu zaistenia.
(5)
Ak pominú dôvody, ktoré viedli k zaisteniu zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu, policajný útvar, v ktorom sú tieto veci v úschove, ich bez zbytočného odkladu vráti po predložení vydaného potvrdenia o zaistení veci tomu, komu boli zaistené; ak nie je ten, komu bola vec zaistená, jej vlastníkom, musí sa vrátiť vlastníkovi zaistenej veci.
§ 55
Zabezpečenie zbraní a streliva
(1)
Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.
(2)
Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov, sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.
(3)
Ručná zbraň kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore.
(4)
Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.
(5)
Vystavovaná zbraň alebo strelivo vo výkladoch musia mať v prevádzkovej dobe zabezpečenú uzamykateľnú otvárateľnú stenu výkladu; mimo prevádzkovú dobu sa pri ich zabezpečení postupuje podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, nábojovej schránke, nábojovej komore hlavne alebo v nábojových komorách valca revolvera.
(7)
Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť uzamknutý samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník môže byť uložený so zbraňou len vtedy, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom.
(8)
Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.
(9)
Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(10)
Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3)
(11)
Streľba zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.
§ 56
Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva
(1)
Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c), odseku 6 alebo odseku 8.
(2)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas
a)
športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
b)
praktického streleckého výcviku,
c)
prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva,
d)
výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo
e)
filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami alebo cvičnými nábojmi.
(3)
Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c) osobe, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je táto osoba držiteľom platného poľovného lístka.
(4)
Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zverí zbraň alebo strelivo do používania fyzickej osobe podľa odsekov 1 a 2, je povinný
a)
poučiť túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom,
b)
dbať o nutnú opatrnosť,
c)
zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá zaistí bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.
(5)
Zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno zveriť fyzickej osobe len na dobu nevyhnutne potrebnú, a to iba na vykonanie streľby na strelnici, ak nejde o streľbu zo zbrane uvedenej v odseku 2 písm. e) a v odseku 3.
(6)
Pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu najmenej tri roky; tá je povinná zaistiť bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.
(7)
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C inému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje; túto zbraň je možné vypožičať alebo prenajať len na účely výkonu práva poľovníctva alebo na športovú streľbu. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva. Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému je zbraň vypožičaná alebo prenajatá, je povinný mať pri manipulácii so zbraňou okrem zbrojného preukazu aj preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie na policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.
(8)
Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.
§ 57
Verejné vystavovanie zbrane a streliva
(1)
Zbraň alebo strelivo možno verejne vystavovať len na základe povolenia vydaného ministerstvom.
(2)
Povolenie na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva sa vydáva na základe písomnej žiadosti usporiadateľa výstavy, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje usporiadateľa výstavy; u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
miesto a čas trvania výstavy,
c)
údaje o zbraniach podľa § 9 ods. 2 písm. c), údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e) alebo druh, značku, typ a výrobné číslo zakázaných doplnkov zbraní, ktoré majú byť vystavované,
d)
množstvo vystavovaných zbraní a streliva,
e)
údaje o vlastníkoch vystavovaných zbraní, streliva alebo zakázaných doplnkov zbraní v rozsahu podľa písmena a),
f)
spôsob vystavovania a zabezpečenia zbrane a streliva pred zneužitím, stratou alebo odcudzením.
(3)
Ak žiadosť o vydanie povolenia na vystavovanie zbrane neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo konanie zastaví.
(4)
Ministerstvo pred vydaním povolenia na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva posúdi najmä podmienky zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. V povolení na verejné vystavovanie zbrane alebo streliva môže stanoviť ďalšie podmienky na ich zabezpečenie. Ak nebudú podmienky zabezpečenia splnené, žiadosť o povolenie zamietne.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť o povolenie vystavovať zbrane a strelivo zamietne, nemá odkladný účinok.
(6)
Ak dôjde k porušeniu podmienok zabezpečenia zbrane a streliva pri ich verejnom vystavovaní, ministerstvo vyzve držiteľa povolenia, aby odstránil zistené nedostatky. V prípade neuposlúchnutia výzvy alebo pri opakovanom porušení podmienok zabezpečenia zbrane a streliva ministerstvo povolenie na verejné vystavovanie zruší rozhodnutím. O zrušení povolenia okamžite vyrozumie vystavovateľa. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie o zrušení povolenia na verejné vystavovanie oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia ministerstvo doručí bez zbytočného odkladu. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia nemá odkladný účinok.
§ 58
Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úprava zbrane
(1)
Znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a streliva do týchto zbraní možno na základe povolenia vydaného policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná, na základe písomnej žiadosti; povolenie sa vyžaduje aj na úpravu týchto zbraní na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d).
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
dôvod znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu zbrane a streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),
c)
údaje o zbrani podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e).
(3)
Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(4)
Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo pred jej úpravou na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) predložiť zbraň policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Na skúmanie vlastník zbrane predloží zbraň, preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň, a písomný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou; o ich prevzatí vydá policajný útvar na predpísanom tlačive potvrdenie, ktorého náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 rozhodnutím zamietne, ak sa kriminalistickou expertízou zistí, že s touto zbraňou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok alebo nebol daný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d). Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.
(6)
Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe žiadosti vlastníka zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, v lehote 30 dní od vydania povolenia zbraň alebo strelivo prevziať na policajnom útvare, ktorý zbraň eviduje, na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d); o prevzatí zbrane alebo streliva je držiteľ skupiny B zbrojnej licencie povinný vydať žiadateľovi potvrdenie. Ak držiteľ skupiny B zbrojnej licencie v uvedenej lehote zbraň neprevezme, platnosť povolenia vydaného žiadateľovi podľa odseku 1 zanikne.
(7)
Vlastník zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý povolenie vydal, predložiť do siedmich dní po znehodnotení, zničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo úprave na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) potvrdenie podľa § 35 ods. 3 písm. d).
(8)
Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať; pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.
§ 59
Postup držiteľa zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu po zániku ich platnosti
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie je povinný do siedmich dní odo dňa zániku ich platnosti odovzdať policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní do úschovy (§ 39).
§ 60
Úmrtie držiteľa zbrane alebo streliva
(1)
V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho35) držiteľa zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) je ten, kto s ním žil v čase jeho smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru; to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa.
(2)
Policajný útvar oznámi súdu, ktorý vykonáva konanie o dedičstve, informáciu o zomrelom vlastníkovi zbrane a o jeho zbrani alebo strelive.
§ 61
Dedenie zbrane alebo streliva
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla dedením do vlastníctva zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní a nie je držiteľom príslušných oprávnení na jej držanie, je oprávnená požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 2 a 3, prípadne o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo streliva.
(2)
Ak nadobudne vlastníctvo zbrane uvedenej v odseku 1 dedením fyzická osoba, ktorá má zákonného zástupcu, platí pre tohto zástupcu odsek 1 primerane.
§ 62
Oznámenie o prepadnutí zbrane alebo streliva, oznámenie o zhabaní zbrane alebo streliva
Orgán, ktorý v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku rozhodol o prepadnutí zbrane alebo streliva, zhabaní zbrane alebo streliva, zašle kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti policajnému útvaru.
§ 63
Nálezy dokladov, zbrane alebo streliva
(1)
Každý, kto nájde zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu, zbrojný sprievodný list, európsky zbrojný pas alebo preukaz zbrane, je povinný to neodkladne oznámiť a odovzdať tieto doklady príslušníkovi Policajného zboru. O prevzatí dokladov vydá policajný útvar nálezcovi potvrdenie.
(2)
Každý, kto nájde zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, alebo strelivo do týchto zbraní, je povinný neodkladne oznámiť ich nález príslušníkovi Policajného zboru. O oznámení vydá ten, kto ho prijal, potvrdenie.
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÉ SYSTÉMY O ZBRANIACH, STRELIVE A STRELNICIACH
§ 64
Informačné systémy
(1)
Policajný zbor pri plnení úloh podľa tohto zákona vedie informačný systém, ktorý obsahuje údaje o
a)
vydaných zbrojných preukazoch a ich držiteľoch,
b)
lekárskych posudkoch o zdravotnej spôsobilosti (§ 20 ods. 2) a psychologických posudkoch o psychickej spôsobilosti (§ 20 ods. 3) držiteľov zbrojného preukazu,
c)
vydaných európskych zbrojných pasoch,
d)
vydaných zbrojných licenciách a ich držiteľoch,
e)
vydaných nákupných povoleniach,
f)
evidovaných zbraniach a vydaných preukazoch zbraní,
g)
vyvezených alebo prevezených zbraniach,
h)
vydaných zbrojných sprievodných listoch,
i)
povoleniach prepravovať zbrane alebo strelivo,
j)
stratených alebo odcudzených zbraniach, zbrojných preukazoch, zbrojných licenciách, preukazoch zbraní a o zbrojných sprievodných listoch,
k)
zaistených, zadržaných, odobratých, odovzdaných, prepadnutých alebo o zhabaných zbraniach,
l)
zbraniach zničených, znehodnotených alebo z ktorých bol vyrobený rez,
m)
strelniciach.
(2)
Informačný systém vedený podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných na žiadostiach alebo v rozsahu údajov uvádzaných na ostatných tlačivách podľa tohto zákona, alebo údajov získaných v konaniach podľa tohto zákona.
(3)
Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu,36) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 65
Uschovávanie údajov a dokumentácie
(1)
Údaje v informačnom systéme vedenom podľa § 64 možno uschovávať v písomnej forme, na technických nosičoch dát alebo spôsobom kombinujúcim uvedené formy a v rovnakej forme aj prenášané.
(2)
Údaje evidované technickými nosičmi dát sa uschovávajú po dobu 20 rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých boli údaje použité.
(3)
Údaje evidované v písomnej podobe sa uschovávajú po dobu 20 rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých boli údaje použité.
(4)
Pri uschovávaní dokumentácie súvisiacej s vedením informačného systému sa postupuje podľa osobitného predpisu.29)
§ 66
Poskytovanie údajov
Ministerstvo poskytuje informácie
a)
o preprave zbraní alebo streliva členskému štátu Európskej únie, na jeho územie alebo cez jeho územie; o preprave zbraní alebo streliva podnikateľmi, ktorí nemajú miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, informujú najneskôr v priebehu prepravy,
b)
o vydaní povolenia na nadobudnutie vlastníctva alebo držania zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B príslušnému členskému štátu Európskej únie, ak má osoba, ktorej bolo toto potvrdenie vydané, miesto pobytu v tomto členskom štáte,
c)
o nadobudnutí vlastníctva zbrane kategórie C príslušnému členskému štátu Európskej únie, ak má osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo tejto zbrane, miesto pobytu v tomto členskom štáte.
JEDENÁSTA ČASŤ
DOZOR
§ 67
(1)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predpisov na jeho vykonávanie v rámci svojej pôsobnosti u držiteľa zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, európskeho zbrojného pasu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
policajný útvar.
(2)
Výkon dozoru sa riadi základnými pravidlami kontrolnej činnosti v štátnej správe podľa osobitného predpisu.37) Pri výkone dozoru sú orgány dozoru uvedené v odseku 1 oprávnené
a)
požadovať predloženie zbrane a streliva a príslušných dokladov na kontrolu,
b)
vykonávať kontrolu bezpečného používania a bezpečného uloženia zbrane a streliva.
(3)
Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategórie A a držiteľa zbrojnej licencie aspoň raz za dva roky.
DVANÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 68
Správne delikty
(1)
Policajný útvar môže uložiť držiteľovi zbrojnej licencie alebo prevádzkovateľovi strelnice pokutu až do
a)
33 193 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. b), c), e), g), k), o) alebo p), § 35 ods. 3 a 4 alebo § 51 ods. 1 písm. c),
b)
16 596 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. a), f), i) alebo m) alebo § 51 ods. 1) písm. a) alebo d),
c)
8298 eur, ak poruší povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. d), h) alebo j) alebo § 51 ods. 1 písm. b),
d)
3319 eur, ak poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom, než ako je uvedené v písmenách a) až c).
(2)
Policajný útvar pri ukladaní pokút prihliada na povahu protiprávneho konania, charakter a rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na to, či bolo porušených viac povinností.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa policajný útvar oprávnený na uloženie pokuty o porušení dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 69
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto
a)
bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
b)
poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7, § 12 ods. 2 alebo ods. 3, § 28 ods. 1 písm. b), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b) alebo písm. f),
c)
urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
d)
poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1659 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 663 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 70
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie vo veciach upravených týmto zákonom všeobecný predpis o správnom konaní.39)
(2)
Ak sa žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie, zbrojného sprievodného listu alebo európskeho zbrojného pasu v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá nákupné povolenie, zbrojný preukaz, zbrojná licencia, zbrojný sprievodný list alebo európsky zbrojný pas.
§ 71
Fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná v zoznamoch znalcov9) v odbore zbraní a streliva môže držať bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zbrane a strelivo, ak ide o zbrane a strelivo, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania.
§ 71a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 72
Prechodné ustanovenia
(1)
Zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona s tým, že držiteľ zbrojného preukazu vydaného pred 1. januárom 2004, preukazujúceho oprávnenie na
a)
nosenie zbrane a streliva sa považuje za držiteľa skupiny A zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
b)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny B zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
c)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu sa považuje za držiteľa skupiny C zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
d)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny D zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
e)
držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
f)
držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
g)
držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
pričom jeho platnosť sa skončí dňom, ktorý je vyznačený v zbrojnom preukaze. Jeho držiteľ je povinný písomne požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu najneskôr 60 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu.
(2)
Hromadný zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona s tým, že držiteľ hromadného zbrojného preukazu vydaného pred 1. januárom 2004, preukazujúceho oprávnenie na
a)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
b)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
c)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely sa považuje za držiteľa skupiny F zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
d)
držanie zbrane a streliva na športové účely sa považuje za držiteľa skupiny E zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
e)
držanie zbrane na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojnej licencie podľa tohto zákona,
f)
na držanie streliva na zberateľské účely sa považuje za držiteľa skupiny G zbrojného preukazu podľa tohto zákona,
pričom jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2004, ak sa jeho platnosť neskončí skôr. Jeho držiteľ je povinný najneskôr 60 dní pred skončením jeho platnosti písomne požiadať o vydanie príslušnej skupiny zbrojnej licencie.
(3)
Každý, kto k 1. januáru 2004 má v držbe zbraň, na ktorej držanie alebo nosenie nebolo podľa doposiaľ platných predpisov potrebné mať zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz a podľa tohto zákona sa zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2004; do rozhodnutia policajného útvaru je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, najdlhšie však do 31. júla 2004.
(4)
Každý, komu bol vydaný zbrojný preukaz pred 1. septembrom 2002, je povinný predložiť do 1. apríla 2004 odpis z registra trestov policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.
(5)
Zbrojný sprievodný list vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona.
(6)
Vyjadrenie policajného útvaru na zriadenie strelnice vydané pred 1. januárom 2004 sa považuje za povolenie vydané policajným útvarom podľa tohto zákona.
(7)
Každý, kto k 1. januáru 2004 prevádzkuje strelnicu, je povinný do 31. marca 2004 ustanoviť správcu strelnice a vybaviť strelnicu lekárničkou; zároveň je povinný oznámiť do siedmich dní od ustanovenia správcu strelnice jeho osobné údaje policajnému útvaru príslušnému na vydanie povolenia.
(8)
Každý, kto k 1. januáru 2004 drží alebo nosí zbraň kategórie A, je oprávnený za podmienok ustanovených týmto zákonom požiadať do 30. júna 2004 o udelenie výnimky podľa § 8; ak tak neurobí alebo sa mu výnimka neudelí, je povinný postupovať podľa § 59 písm. b) alebo c).
§ 72a
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania
(1)
Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ak v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona túto zbraň dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37, s tým, že sa nepožaduje predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada v ustanovenej lehote, zbraň pripadne do vlastníctva štátu a spravuje ju ministerstvo.
§ 72b
Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010
(1)
Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37; predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane sa nepožaduje. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú osobu podľa odseku 4 v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktoré spravuje ministerstvo.
(3)
Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky podľa § 12. Strelivo posúdi a zaradí do príslušnej kategórie svojím odborným vyjadrením útvar ministerstva špecializovaný na znaleckú činnosť.40)
(4)
Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 a 37.
§ 72c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 28. júla 2010
Súčasť zbrane, na držanie ktorej je potrebné mať od 28. júla 2010 zbrojný preukaz, možno do 30. júna 2011 držať bez zbrojného preukazu príslušnej skupiny.
§ 72d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1)
Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3 do 30. apríla 2012; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.
(2)
Držiteľ skupiny B, D, E alebo F zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu, ktorý sa do 30. apríla 2011 nepodrobil psychologickému vyšetreniu v súvislosti s vydaním zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu alebo v súvislosti s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný pri vydaní nového zbrojného preukazu podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3; to neplatí pre osobu, ktorá v čase podania žiadosti dosiahla 62 rokov.
§ 72e
Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015
(1)
Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37; predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane sa nepožaduje. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú osobu podľa odseku 4 v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktorého správcom je ministerstvo.
(3)
Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky podľa § 12. Strelivo posúdi a zaradí do príslušnej kategórie svojím odborným vyjadrením útvar ministerstva špecializovaný na znaleckú činnosť.40)
(4)
Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 a 37.
§ 72f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa § 37 do 31. decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol zbraň.
(2)
Konanie o udelenie skupiny D zbrojného preukazu začaté pred 1. júlom 2015 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
§ 72g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 72h
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A; počas krízovej situácie môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie zbrojného sprievodného listu aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.
(2)
Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie
a)
od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
b)
od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c)
od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d)
od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia piatich mesiacov od jej odvolania.
(3)
Platnosť zbrojného preukazu, ktorá uplynie do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o dva mesiace.
(4)
Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak lehota podľa § 24 ods. 1 uplynula pred vyhlásením krízovej situácie. Ustanovenia odsekov 2 a 3 neplatia, ak ide o platnosť zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je cudzinec, a ktorému uplynul čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky.
(5)
Platnosť zbrojného sprievodného listu, nákupného povolenia a európskeho zbrojného pasu , ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje o čas trvania krízovej situácie.
(6)
Do lehoty podľa § 17 ods. 5 pri dokladoch uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) až f) a ods. 3 a 4 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
(7)
Ak od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania uplynie desať rokov od vydania dokladu o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo na účely podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f), považuje sa tento doklad do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie za doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
(8)
Počas krízovej situácie lehota na vydanie zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu, nákupného povolenia, zbrojného sprievodného listu, európskeho zbrojného pasu, zbrojnej licencie, povolenia na prevádzkovanie strelnice, potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane alebo výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A neplynie.
(9)
§ 72i
Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021
(1)
Trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37; predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane sa nepožaduje. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú osobu podľa odseku 4 v ustanovenej lehote, zbraň sa stáva vlastníctvom štátu, ktorého správcom je ministerstvo.
(3)
Ten, kto odovzdal strelivo podľa odseku 1, ho môže nadobudnúť do vlastníctva, ak sú splnené podmienky podľa § 12. Strelivo posúdi a zaradí do príslušnej kategórie svojím odborným vyjadrením útvar ministerstva špecializovaný na znaleckú činnosť.40)
(4)
Ten, kto odovzdal zbraň alebo strelivo, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 a 37.
§ 73
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 209/1998 Z. z., zákona č. 79/2000 Z. z. a čl. IV zákona č. 418/2002 Z. z.
§ 74
Zrušovacie ustanovenie účinné od 17. januára 2020
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú zachované.“.
2.
V prílohe č. 2 v skupine 214 - Ostatné sa vypúšťa živnosť „Znehodnocovanie streliva“ uvedená v položke č. 31 vrátane textu uvedeného v stĺpcoch „Preukaz spôsobilosti“ a „Poznámka“.
3.
V prílohe č. 3 skupina 302 vrátane nadpisu znie:
„SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1.
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore
2.
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore
3.
Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva vek 21 rokov a preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C
4.
Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
5.
Preprava zbraní a streliva
6.
Prevádzkovanie strelnice“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 písmená a) až g) znejú:
„a)
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
500 Sk
b)
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
1.
prvá skúška
1 500 Sk
2.
opakovaná skúška
800 Sk
c)
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
500 Sk
d)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu
100 Sk
e)
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu
500 Sk
f)
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu
100 Sk
g)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie
5 000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 30 sa za písmenom g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice
5 000 Sk.“.
3.
Doterajší text poznámky k položke 30 sadzobníka správnych poplatkov sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 100 Sk.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov položke 31 písmená a) až e) znejú:
„a)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
500 Sk
b)
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo
500 Sk
c)
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane
200 Sk
d)
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom
1 000 Sk
e)
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A
3 000 Sk“.
5.
V texte oslobodenia k položke 31 bodu 4 sadzobníka správnych poplatkov sa slová „podľa písmena c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena b)“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 31 sa vypúšťa poznámka 6.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 32 písmená a) až c) znejú:
„a)
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
500 Sk
b)
Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej
300 Sk
c)
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva
5 000 Sk“.
8.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 260 písmená a) a b) znejú:
„a)
každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo špeciálneho expanzného prístroja
450 Sk
b)
streliva
100 Sk“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 43 ods. 2, 3 a 5, § 46, § 47 ods. 8 a § 66, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel
A.
Druhy zbrane
a)
palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,
b)
plynová zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
c)
mechanická zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,
d)
expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,
e)
expanzný prístroj je pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov, s výnimkou ručných upevňovacích zariadení s výbušnou náplňou a iných nárazových strojových zariadení podľa osobitného predpisu,41)
f)
guľová zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane,
g)
broková zbraň je palná zbraň umožňujúca streľbu brokovými nábojmi s hromadnou alebo jednotnou strelou, prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane,
h)
kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu s guľovými nábojmi (strelami) a s hlavňou (hlavňami) na streľbu s brokovými nábojmi (strelami),
i)
krátka zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,
j)
dlhá zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,
k)
samočinná zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
l)
samonabíjacia zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
m)
opakovacia zbraň je jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver),
n)
jednovýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia, pri ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením náboja do nábojovej komory, hlavne alebo nábojiska,
o)
viacvýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia s dvoma alebo viacerými hlavňami, pri ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením nábojov do nábojových komôr, hlavní alebo nábojísk,
p)
historická zbraň je zbraň, ktorá bola vyrobená do 31. decembra 1890,
q)
vojenská zbraň je palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,
r)
odpaľovacie zariadenie je zariadenie na odpaľovanie striel s reaktívnym pohonom alebo streliva s reaktívnym účinkom nábojky,
s)
zbraň na športové účely je zbraň určená pravidlami športovej streľby pre národné a medzinárodné disciplíny,
t)
zbraň na poľovné účely je zbraň určená na lov zveri odstrelom podľa osobitného predpisu,24a)
u)
narkotizačná zbraň je zbraň určená na vystreľovanie špeciálnych striel obsahujúcich látky v tekutom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
v)
paintbalová zbraň je plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou,
w)
signálna zbraň je palná zbraň určená výhradne na používanie signálnych nábojov kalibru väčšieho ako 19 mm,
x)
znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,
y)
airsoftová zbraň je replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel.
B.
Hlavné časti zbrane
a)
hlaveň je časť zbrane, v ktorej sa energia premieňa na pohybovú energiu strely a ktorej súčasťou je nábojová komora; vodiaca časť vývrtu hlavne vedie strelu požadovaným smerom a spôsobom,
b)
nábojová komora je priestor v zadnej časti hlavne tvarovo zodpovedajúci danému náboju; pri revolveroch je nábojovou komorou každý otvor valca,
c)
vložná hlaveň je hlaveň menšieho kalibru vkladaná do hlavne väčšieho kalibru,
d)
valec revolvera je otočná časť revolveru, v ktorej sú uložené náboje v nábojových komorách,
e)
záver je zariadenie uzavierajúce alebo uzamykajúce nábojovú komoru.
C.
Súčasti zbrane, iné ako hlavné časti zbrane
a)
rám zbrane je súčasť revolvera, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane,
b)
telo zbrane je súčasť zbrane inej ako revolver, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane,
c)
puzdro záveru je súčasť zbrane, v ktorej je uložený záver,
d)
závorník je súčasť záveru, ktorá bezprostredne uzatvára nábojovú komoru.
D.
Druhy streliva
a)
náboj je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely, alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
b)
nábojka je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,
c)
prebíjané strelivo je laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,
d)
skúšobné strelivo je strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu,3)
e)
vojenské strelivo je strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) mimo streliva označeného na civilné použitie,
f)
neaktívne strelivo je strelivo, ktoré neobsahuje výbušninu a iné aktívne náplne vrátane delaborovaného streliva, znehodnoteného streliva, rezu streliva a makety streliva,
g)
delaborované strelivo je strelivo bez výbušnín a iných aktívnych náplní,
h)
znehodnotené strelivo je strelivo, ktoré bolo znehodnotené ustanoveným postupom,
i)
signálny náboj je náboj, ktorý vo svojej zostave okrem iného obsahuje pyrotechnickú zlož alebo puzdro touto zložou.
E.
Komponenty streliva
a)
zápalka je súčasť náboja alebo nábojky obsahujúca zápalkovú zlož alebo jednostranné uzatvorené valcové puzdro obsahujúce zápalkovú zlož (zápalka určená pre perkusné zbrane), ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň,
b)
výmetová náplň je strelivina (strelný prach) určenej hmotnosti, schopná horieť v uzavretom priestore, zabezpečujúca požadované balistické charakteristiky,
c)
strela je nevystrelené teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu.
F.
Druhy striel
a)
jednotná strela je teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,
b)
hromadná strela je teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,
c)
priebojná strela je strela, ktorej jadro, časť alebo celá strela je vyrobená z tvrdého materiálu, ktorého tvrdosť je rovnaká alebo vyššia ako 43 HRC,
d)
výbušná strela je strela, ktorá obsahuje výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,
e)
zápalná strela je strela, ktorá obsahuje zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so vzduchom vznieti,
f)
expanzná strela je strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer, a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely,
g)
špeciálna strela je strela s vlastným pohonom a podkaliberná strela, určená pre guľové zbrane,
h)
strela s elektrickým impulzom je strela, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa.
Príloha č. 7 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 256, 13. 9. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 179, 8. 7. 2008).
1)
§ 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.
3)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
4)
§ 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
5)
§ 2 ods. 2 zákona č.115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
7)
§ 4 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
8)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
10)
11)
§ 17 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 379/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
15)
Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
21)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.
21a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21aa)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru.
24)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24a)
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
29)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
29a)
Príloha č. 1 časť A tretí bod zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.
29b)
30)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.
30a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).
30b)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
30c)
Čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
31)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 179/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
34)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
37)
38)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
40)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
42)
§ 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.