188/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
ZÁKON
z 23. apríla 2003
o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat,
b)
povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
c)
výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
d)
sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
(2)
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 1.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
čistiarenským kalom kal z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody,
b)
upraveným čistiarenským kalom kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
c)
dnovými sedimentmi sedimenty vodných stavieb a vodných tokov vznikajúce eróznym zmyvom z pôdy,
d)
lesnou pôdou pôda v lesných škôlkach, v plantážach s vianočnými stromčekmi, rýchlorastúcimi drevinami, energetickými alebo intenzívnymi porastmi,
e)
hĺbkou poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy mocnosť pôdneho profilu nad pevným pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silno štrkovitým prípadne kamenitým rozpadom,
f)
producentom čistiarenského kalu právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá ako pôvodca odpadu čistiarenský kal pri čistení odpadových vôd produkuje,
g)
producentom dnových sedimentov právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonávajúca ťažbu dnových sedimentov,
h)
aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimentov riadené využitie ich úžitkových vlastností zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
i)
rizikovými látkami prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných zdrojov alebo antropických zdrojov v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny na zložkách životného prostredia a na zdraví obyvateľstva.
§ 3
Aplikácia a zákaz aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy možno aplikovať len
a)
upravený čistiarenský kal, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 2 a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy,
b)
dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli medzné hodnoty určené v prílohe č. 3.
(2)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako je uvedené v § 2 písm. a).
§ 4
Podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty možno aplikovať len do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako medzné hodnoty určené v prílohe č. 4 a v ktorej sa medzné hodnoty neprevýšia ani po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, ktorá tieto podmienky nespĺňa, je aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov zakázaná.
(2)
Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok určené v prílohách č. 2 až 5 sú záväzné len na účely tohto zákona.
(3)
Maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa pri dodržaní medzných hodnôt môže ročne dostať do poľnohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich rokov, je určené v prílohe č. 5. Dávka čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ako aj ich celkové množstvo aplikované do poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov vyššie ako 15 ton sušiny na hektár, za čo zodpovedá užívateľ pôdy ako odberateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(4)
Do lesnej pôdy možno aplikovať čistiarenský kal a dnové sedimenty len zapracovaním a pri zalesňovaní na pôdach, kde je potrebné doplniť živiny.
(5)
Pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov nesmie celkové množstvo dusíka v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch prevýšiť 75 % dávky potrebnej na vyhnojenie pestovanej poľnohospodárskej plodiny.
§ 5
Obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy je povolené aplikovať len upravený čistiarenský kal s minimálnym 18-percentným obsahom sušiny alebo dnové sedimenty s minimálnym 18-percentným obsahom organických látok v sušine. Upravený čistiarenský kal s nižším obsahom sušiny možno aplikovať len z čistiarní odpadových vôd s ekvivalentným počtom obyvateľov1) pod 5 000.
(2)
Aplikácia dnových sedimentov je zakázaná, ak obsahujú skelet väčší ako 0,05 m a iné cudzorodé predmety narušujúce rovnorodosť dnových sedimentov.
(3)
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
a)
ktorej hodnota pH je nižšia ako 5,0,
b)
v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
c)
so svahovitosťou nad 12o,
d)
ak hladina podzemnej vody je menej ako 0,5 m od povrchu pôdy,
e)
ak hĺbka poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 0,6 m,
f)
ak hĺbka lesnej pôdy je menšia ako 0,4 m,
g)
ak je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac.
(4)
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná na
a)
trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,
b)
poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina okrem ovocných stromov,
c)
poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové, a to desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.
§ 6
Analytické parametre a odber vzoriek
(1)
Čistiarenský kal, dnové sedimenty a poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú aplikovať, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4. Analýzu vzoriek vykoná príslušná akreditovaná osoba.2)
(2)
Producent čistiarenského kalu je povinný pred prvou aplikáciou čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek čistiarenského kalu a vzoriek pôdy, do ktorej sa bude aplikovať, a ich analýzu. Čistiarenský kal sa po prvej aplikácii analyzuje v šesťmesačných intervaloch; ak sa výsledky analýz v priebehu roka významne nemenia, analýza čistiarenského kalu sa vykoná raz ročne. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda sa musia analyzovať pred každou aplikáciou čistiarenského kalu.
(3)
Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových vôd, organizácia poverená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí producentovi čistiarenského kalu odber vzoriek čistiarenského kalu a ich analýzu v kratších časových intervaloch, ako je určené v odseku 2. Na výkon tejto činnosti a činností uvedených v § 11 ods. 3 môže ministerstvo poveriť len organizáciu, ku ktorej plní zriaďovateľskú funkciu (ďalej len „poverená organizácia“).
(4)
Analýza čistiarenského kalu musí obsahovať stanovenie najmä
a)
obsahu sušiny, organického podielu,
b)
hodnoty pH,
c)
celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,
d)
obsahu ťažkých kovov,
e)
mikrobiologických parametrov.
(5)
Producent dnových sedimentov je povinný pred každou aplikáciou dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek dnových sedimentov a vzoriek pôdy, do ktorej sa budú aplikovať, a ich analýzu.
(6)
Analýza dnových sedimentov musí obsahovať ukazovatele uvedené v odseku 4 písm. a) až d) a naviac stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX), polychlórovaných bifenylov (PCB ) a polyaromatických uhľovodíkov (PAU).
(7)
Analyticky sledované ukazovatele v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú najmä:
a)
stanovenie hodnoty pH,
b)
obsah ťažkých kovov.
(8)
Vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov sa musia odobrať po ich úprave pred dodaním odberateľovi. Odobraté vzorky musia predstavovať vlastnosti celkového expedovaného množstva čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(9)
Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po mineralizácii vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov referenčnou metódou analýzy ťažkých kovov, ktorou je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Na stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) je mikrocoulometria, na stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU) je vysokotlaková kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom, na stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu. Detekčný limit pre každý z týchto ukazovateľov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a dnových sedimentoch sú uvedené v prílohe č. 6.
(10)
Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy na analýzu rizikových látok sa vytvorí zmiešaním 25-tich stredných vzoriek pôdy odobratých na území nie väčšom ako 5 ha, ktoré sa využívajú na rovnaký účel. Vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m, najmenej však z hĺbky 0,1 m.
(11)
Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po rozklade vzorky pôdy silnou kyselinou. Referenčná metóda analýzy je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 7
Povolenie na aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy možno len na základe osobitného schválenia orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu3) a do lesnej pôdy na základe súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,4) v ktorého obvode sa nachádza miesto aplikácie.
(2)
O osobitné schválenie alebo súhlas podľa odseku 1 požiada producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov. K žiadosti potreba doložiť
a)
písomnú zmluvu medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a vlastníkom, správcom, prípadne nájomcom pôdy (ďalej len „užívateľ pôdy“),
b)
projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy (ďalej len „projekt“) s odborným posúdením,
c)
stanovisko obce.
(3)
Projekt odborne posúdený poverenou organizáciou schvaľuje príslušný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy môže vykonať podľa schváleného projektu fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúcu aplikačnú techniku a zabezpečí pre jej výkon fyzickú osobu, ktorá má skončené stredné odborné vzdelanie, prax najmenej tri roky poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo prírodovedeckého smeru.
§ 8
Povinnosti producenta čistiarenského kalu a producenta dnových sedimentov
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov je povinný
a)
viesť evidenciu o množstve a zložení vyprodukovaného a do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy aplikovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a spôsobe ich úpravy; ustanovenia osobitného predpisu5) nie sú týmto dotknuté,
b)
viesť register odberateľov,
c)
evidovať dodané množstvo a obsah rizikových látok a miesto aplikácie,
d)
poskytnúť užívateľovi pôdy údaje o výsledkoch analýzy čistiarenského kalu alebo analýzy dnových sedimentov,
e)
vystaviť potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov podľa prílohy č. 8,
f)
zaslať užívateľom pôdy vyplnené a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov povereným organizáciám a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“), v prípade lesnej pôdy aj Lesníckemu výskumnému ústavu vo Zvolene,
g)
zasielať evidované údaje uvedené v písmene a) do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
h)
uschovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom (§ 10).
§ 9
Povinnosti užívateľa pôdy
Užívateľ pôdy ako odberateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov je povinný
a)
zabezpečiť, aby sa aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu schváleného projektu na vybranom pozemku,
b)
zaslať producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vyplnené a podpísané potvrdenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov podľa prílohy č. 8,
c)
viesť evidenciu o mieste a množstve celkových dávok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov za kalendárny rok, uschovávať ju najmenej desať rokov a sprístupniť kontrolným orgánom,
d)
započítať pri hnojení6) množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín.
§ 10
Kontrolné orgány
Štátnu kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
§ 11
Ministerstvo a poverená organizácia
(1)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej kontroly nad aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
b)
vykonáva kontrolu činností poverených organizácií,
c)
ukladá pokuty (§ 14),
e)
poskytuje informácie o používaní čistiarenského kalu v poľnohospodárstve medzinárodným inštitúciám, ktorých členom je Slovenská republika, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
obsahu projektu (§ 7 ods. 3),
b)
vyhotovovaní potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov [§ 8 písm. e) a f) a § 9 písm. c)].
(3)
Poverená organizácia
a)
vedie evidenciu o kvalite a celkovom množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
b)
vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
c)
ukladá údaje o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy do Geografického informačného systému o pôdach Slovenskej republiky,
d)
vypracúva odborné posúdenia projektov z pôdohospodárskeho, lesníckeho a vodohospodárskeho hľadiska,
e)
eviduje projekty,
f)
zasiela ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka prehľad o množstve aplikovaného čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy a mieste ich aplikácie za uplynulý kalendárny rok.
§ 12
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav vykonáva štátnu kontrolu
a)
poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy, do ktorej sa aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedimenty podľa schváleného projektu,
b)
poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy v prípade, ak je odôvodnené podozrenie, že čistiarenský kal alebo dnové sedimenty sa aplikovali v rozpore s týmto zákonom,
c)
u užívateľa pôdy, ktorý odobral a aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
d)
u producenta čistiarenského kalu alebo producenta dnových sedimentov, ak sa preukáže kontaminácia poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.
§ 13
Výkon štátnej kontroly
(1)
Kontrolné orgány v prípade zistenia nedostatkov vypracujú protokol, v ktorom nariadia vykonanie opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov na poľnohospodársku pôdu alebo na lesnú pôdu a určia lehotu na ich vykonanie.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o kontrole.7)
(3)
Kontrolu podľa § 12 písm. a) až c) môžu vykonať aj poverení zamestnanci ministerstva.
§ 14
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo môže na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov, ak
a)
aplikuje čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy bez osobitného schválenia orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu3) alebo lesnej pôdy bez súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva4) (§ 7 ods. 1),
b)
poskytuje na aplikáciu neanalyzovaný čistiarenský kal alebo dnové sedimenty (§ 6 ods. 1),
c)
aplikuje čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy bez písomnej zmluvy uzatvorenej s užívateľom pôdy [§ 7 ods. 2 písm. a)],
d)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 8,
e)
dodáva čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na poľnohospodárske alebo lesnícke účely v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1.
(2)
Ministerstvo môže na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 100 000 Sk užívateľovi pôdy, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ak
a)
umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy bez osobitného schválenia orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu3) alebo lesnej pôdy bez súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva4) (§ 7 ods. 1),
b)
nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 1, 3 a 5,
c)
nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do lesnej pôdy podľa § 4 ods. 4,
d)
nedodrží podmienky obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy podľa § 5,
e)
nedodrží pri aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy podmienky ustanovené v § 7 ods. 4,
f)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 9.
§ 15
Ukladanie pokút
(1)
Pri určení výšky pokuty ministerstvo prihliada najmä na závažnosť, spôsob a následky protiprávneho konania.
(2)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Ministerstvo môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ opakovane poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak ministerstvo neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(6)
Výnosy z uložených pokút za iné správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 16
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy bez osobitného schválenia orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu3) alebo do lesnej pôdy bez súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva4) (§ 7 ods. 1),
b)
nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 1, 3 a 5,
c)
nedodrží podmienky aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do lesnej pôdy podľa § 4 ods. 4,
d)
nedodrží podmienky obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy podľa § 5,
e)
nedodrží pri aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy podmienky ustanovené v § 7 ods. 4,
f)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 9.
(2)
Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) až f) môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do 50 000 Sk.
(3)
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o priestupkoch,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9)
(2)
Ak pôvodca čistiarenského kalu a dnových sedimentov nezabezpečí zhodnotenie týchto odpadov podľa tohto zákona alebo ak čistiarenský kal a dnové sedimenty nespĺňajú podmienky na takéto zhodnotenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z. a zákona č. 529/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zneškodniť odpad úpravou pôdnymi procesmi podľa položky D2 uvedenej v prílohe č. 3.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d), ktoré nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:
1.
Smernica Rady č. 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 181, uverejnená 12. júna 1986, str. 0006.
2.
Smernica Rady č. 91/692/EHS z 23. decembra 1991, štandardizácia a racionalizácia správ o zavádzaní niektorých smerníc o životnom prostredí.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 377, uverejnená 31. decembra 1991, str. 0048 - 0054.
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale
Ukazovateľ Medzné hodnoty koncentrácie
mg/ kg sušiny
Arzén1) 20
Kadmium1) 10
Chróm1) 1 000
Meď1) 1 000
Ortuť1) 10
Nikel1) 300
Olovo1) 750
Zinok1) 2 500
Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal
Ukazovateľ Medzné hodnoty
KTJ/g sušiny
Termotolerantné koliformné baktérie 2.106)
Fekálne streptokoky 2.106)
Príloha č. 3 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch
Parameter Medzné hodnoty koncentrácie
mg/ kg sušiny
Arzén1) 20
Kadmium1) 10
Chróm1) 1 000
Meď1) 1 000
Ortuť1) 10
Nikel1) 300
Olovo1) 750
Zinok1) 2 500
PAU2) 6,0
PCB3) 0,8
AOX4) 500
1) Ťažké kovy
2) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d) pyrén
3) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
4) Adsorbovateľné organicky viazané halogény
Príloha č. 4 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
Ukazovateľ Medzné hodnoty pre pôdu mg/kg sušiny
pH 5-6 pH viac ako 6
Arzén1) 15 20
Kadmium1) 0,5 1
Chróm1) 30 60
Meď1) 20 50
Ortuť1) 0,1 0,5
Nikel1) 15 50
Olovo1) 70 70
Zinok1) 60 150
1)
Ťažké kovy
Príloha č. 5 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok
Ukazovateľ Maximálne množstvo g/ ha/r
Arzén1) 60
Kadmium1) 30
Chróm1) 3 000
Meď1) 3 000
Ortuť1) 30
Nikel1) 900
Olovo1) 2 250
Zinok1) 7 500
1)
Ťažké kovy
Príloha č. 6 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12:
Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov
STN-ISO 5667-12
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber
vzoriek kalov z čistenia odpadových vôd
STN-ISO 5667-13
Charakterizácia kalov.
Stanovenie hodnoty pH
STN-EN 12 176
Charakterizácia kalov.
Stanovenie sušiny a obsahu vody
STN-EN 12 880
Charakterizácia kalov. Stanovenie straty pri spaľova-
ní sušiny
STN-EN 12 879
Charakterizácia kalov.
Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla
STN-EN 13 342
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie fosforu
STN 75 7923
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie draslíka
STN 75 7925
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie horčíka
STN 75 7928
Charakterizácia kalov.
Stanovenie stopových prvkov a fosforu.
Extrakcia lúčavkou kráľovskou
STN-EN 13 346
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie zinku
STN 75 7931
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie medi
STN 75 7932
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie niklu
STN 75 7933
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie olova
STN 75 7936
Kvalita vody.
Stanovenie chrómu
STN-EN 1233
Kvalita vody.
Stanovenie ortuti
STN-EN 1483
Kvalita vody.
Stanovenie arzénu
STN-EN ISO 11 969
Kvalita vody.
Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia
a olova
STN-ISO 8288
Priemyselné komposty.
Stanovenie celkového obsahu ortuti
STN 46 5735
Kvalita vody.
Stanovenie fluóranténu (PAU)1)
STN 75 7554
Kvalita vody.
Stanovenie PCB2)
DIN 38 414-20
Kvalita vody.
Stanovenie AOX3)
STN-EN 1485
STN-ISO 9562
Kvalita vody.
Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných
koliformných baktérií
STN-ISO 9308-2
Kvalita vody.
Stanovenie črevných enterokokov
STN-EN ISO 7899-2
1) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén
2) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
3) Adsorbovateľné organicky viazané halogény
Príloha č. 7 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
Odber pôdnych vzoriek ISO/DIS 10 381-5
Úprava pôdnych vzoriek ISO 11 464
Stanovenie pôdnej reakcie ISO 10 390
Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody STN-ISO 11 465
Stanovenie obsahu uhličitanov STN-ISO 10 693
Extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou STN-ISO 11 466
Stanovenie celkového obsahu ťažkých kovov ISO/DIS 14 869
Stanovenie kadmia, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu,
zinku
ISO 11 047
Stanovenie arzénu a selénu ISO N 373
Stanovenie celkového obsahu ortuti STN 46 5735
Stanovenie obsahu sušiny gravimetrický STN-ISO 11 465
Stanovenie fosforu STN-ISO 11 263
Stanovenie obsahu organického uhlíka (Cox) STN-ISO 10 694
Stanovenie celkového dusíka podľa Kjeldahla STN-ISO 11 261
Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC),
Stanovenie draslíka, horčíka, vápnika, sodíka
STN-ISO 13 536
Stanovenie minerálneho dusíka N-NH4 a N-N03 ISO/DIS 14 256-1
Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Potvrdenie o dodávke a aplikácií čistiarenského kalu a dnových sedimentov
1)
§ 2 ods. 23 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
2)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
4)
§ 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
5)
§ 6 a § 19 ods.1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 10 ods.1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.