188/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
ZÁKON
z 23. apríla 2003
o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat,
b)
povinnosti producenta a odberateľa čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
c)
výkon štátnej kontroly pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
d)
sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
(2)
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 1.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
čistiarenským kalom kal z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody,
b)
upraveným čistiarenským kalom kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy,
c)
dnovými sedimentmi sedimenty vodných stavieb a vodných tokov vznikajúce eróznym zmyvom z pôdy,
d)
lesnou pôdou pôda v lesných škôlkach, v plantážach s vianočnými stromčekmi, rýchlorastúcimi drevinami, energetickými alebo intenzívnymi porastmi,
e)
hĺbkou poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy mocnosť pôdneho profilu nad pevným pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silno štrkovitým prípadne kamenitým rozpadom,
f)
producentom čistiarenského kalu právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá ako pôvodca odpadu čistiarenský kal pri čistení odpadových vôd produkuje,
g)
producentom dnových sedimentov právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonávajúca ťažbu dnových sedimentov,
h)
aplikáciou čistiarenského kalu a dnových sedimentov riadené využitie ich úžitkových vlastností zapracovaním do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
i)
rizikovými látkami prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných zdrojov alebo antropických zdrojov v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny na zložkách životného prostredia a na zdraví obyvateľstva,
j)
odberateľom čistiarenského kalu alebo odberateľom dnových sedimentov užívateľ poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „užívateľ pôdy“) alebo spracovateľ čistiarenského kalu a dnových sedimentov do kompostu, pestovateľského substrátu alebo inej látky aplikovateľnej do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy ako sekundárneho zdroja živín.1)
§ 3
Aplikácia a zákaz aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy možno aplikovať len
a)
upravený čistiarenský kal, v ktorom koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 2 a ktoré vyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy,
b)
dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia rizikových látok neprevýši ani v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 3.
(2)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy sa zakazuje aplikovať kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov a kal z iných čistiarní odpadových vôd, ako je uvedené v § 2 písm. a).
§ 4
Podmienky aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Čistiarenský kal alebo dnové sedimenty možno aplikovať len do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok nižšia ako limitné hodnoty určené v prílohe č. 4 a v ktorej sa limitné hodnoty neprevýšia ani po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov. Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy, ktorá tieto podmienky nespĺňa, je aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov zakázaná.
(2)
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok určené v prílohách č. 2 až 5 sú záväzné len na účely tohto zákona.
(3)
Maximálne množstvo rizikových látok, ktoré sa pri dodržaní limitných hodnôt môže ročne dostať do poľnohospodárskej pôdy v priebehu desiatich po sebe nasledujúcich rokov, je určené v prílohe č. 5. Dávka čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, ako aj ich celkové množstvo aplikované do poľnohospodárskej pôdy nesmie byť v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov vyššie ako 15 ton sušiny na hektár, za čo zodpovedá užívateľ pôdy ako odberateľ čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(4)
Do lesnej pôdy možno aplikovať čistiarenský kal a dnové sedimenty len zapracovaním a pri zalesňovaní na pôdach, kde je potrebné doplniť živiny.
(5)
Pri aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov nesmie celkové množstvo dusíka v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch prevýšiť 75 % dávky potrebnej na vyhnojenie pestovanej poľnohospodárskej plodiny.
§ 5
Obmedzenia aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy je povolené aplikovať len upravený čistiarenský kal s minimálnym 18-percentným obsahom sušiny alebo dnové sedimenty s minimálnym 18-percentným obsahom organických látok v sušine. Upravený čistiarenský kal s nižším obsahom sušiny možno aplikovať len z čistiarní odpadových vôd s ekvivalentným počtom obyvateľov1) pod 5 000.
(2)
Aplikácia dnových sedimentov je zakázaná, ak obsahujú skelet väčší ako 0,05 m a iné cudzorodé predmety narušujúce rovnorodosť dnových sedimentov.
(3)
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy,
a)
ktorej hodnota pH je nižšia ako 5,0,
b)
v ochrannom pásme vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
c)
so svahovitosťou nad 12o,
d)
ak hladina podzemnej vody je menej ako 0,5 m od povrchu pôdy,
e)
ak hĺbka poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 0,6 m,
f)
ak hĺbka lesnej pôdy je menšia ako 0,4 m,
g)
ak je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05 m alebo zamrznutá do hĺbky 0,1 m a viac.
(4)
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov je zakázaná na
a)
trvalé trávne porasty alebo krmoviny na ornej pôde, ak by sa mala tráva spásať alebo krmoviny zberať skôr, ako uplynie päť týždňov od aplikácie,
b)
poľnohospodársku pôdu, na ktorej sa práve pestuje ovocie a zelenina okrem ovocných stromov,
c)
poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú v priamom kontakte s pôdou a konzumujú sa surové, a to desať mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.
§ 6
Analytické parametre a odber vzoriek
(1)
Čistiarenský kal, dnové sedimenty a poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú aplikovať, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4. Analýzu vzoriek vykoná príslušná akreditovaná osoba.2)
(2)
Producent čistiarenského kalu je povinný pred prvou aplikáciou čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek čistiarenského kalu a vzoriek pôdy, do ktorej sa bude aplikovať, a ich analýzu. Čistiarenský kal sa po prvej aplikácii analyzuje v šesťmesačných intervaloch; ak sa výsledky analýz v priebehu roka významne nemenia, analýza čistiarenského kalu sa vykoná raz ročne. Poľnohospodárska pôda a lesná pôda sa musia analyzovať pred každou aplikáciou čistiarenského kalu.
(3)
Ak sa zmenia vlastnosti čistených odpadových vôd, organizácia poverená Ministerstvom životného prostredie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) určí producentovi čistiarenského kalu odber vzoriek čistiarenského kalu a ich analýzu v kratších časových intervaloch, ako je určené v odseku 2. Výkonom tejto činnosti a činností uvedených v § 11 ods. 1 a § 14a môže ministerstvo životného prostredia poveriť organizáciu, ktorá je na výkon spôsobilá (ďalej len „poverená organizácia“).
(4)
Analýza čistiarenského kalu musí obsahovať stanovenie najmä
a)
obsahu sušiny, organického podielu,
b)
hodnoty pH,
c)
celkového obsahu dusíka, fosforu, draslíka a horčíka,
d)
obsahu ťažkých kovov,
e)
mikrobiologických parametrov.
(5)
Producent dnových sedimentov je povinný pred každou aplikáciou dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy zabezpečiť odber vzoriek dnových sedimentov a vzoriek pôdy, do ktorej sa budú aplikovať, a ich analýzu.
(6)
Analýza dnových sedimentov musí obsahovať ukazovatele uvedené v odseku 4 písm. a) až d) a naviac stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX), polychlórovaných bifenylov (PCB ) a polyaromatických uhľovodíkov (PAU).
(7)
Analyticky sledované ukazovatele v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú najmä:
a)
stanovenie hodnoty pH,
b)
obsah ťažkých kovov.
(8)
Vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov sa musia odobrať po ich úprave pred dodaním odberateľovi. Odobraté vzorky musia predstavovať vlastnosti celkového expedovaného množstva čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(9)
Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po mineralizácii vzorky čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov referenčnou metódou analýzy ťažkých kovov, ktorou je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Na stanovenie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) je mikrocoulometria, na stanovenie polyaromatických uhľovodíkov (PAU) je vysokotlaková kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom, na stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) je plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu. Detekčný limit pre každý z týchto ukazovateľov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a dnových sedimentoch sú uvedené v prílohe č. 6.
(10)
Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy na analýzu rizikových látok sa vytvorí zmiešaním 25-tich stredných vzoriek pôdy odobratých na území nie väčšom ako 5 ha, ktoré sa využívajú na rovnaký účel. Vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m, najmenej však z hĺbky 0,1 m.
(11)
Stanovenie obsahu ťažkých kovov sa vykoná po rozklade vzorky pôdy silnou kyselinou. Referenčná metóda analýzy je atómová absorpčná spektrofotometria (AAS). Detekčný limit pre každý kov nesmie byť väčší ako 10 % príslušnej hodnoty limitu. Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde alebo v lesnej pôde sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 7
Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy možno len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a užívateľom pôdy (ďalej len „zmluva“).
(2)
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (ďalej len „projekt“), ktorého vypracovanie zabezpečí producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov, schválený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do poľnohospodárskej pôdy, alebo Národným lesníckym centrom, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do lesnej pôdy podľa prílohy č. 8.
(3)
Ak producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov neposkytnú údaje podľa osobitného predpisu,4) v projekte sa uvádzajú aj údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a čistenej odpadovej vody podľa ustanovení tohto zákona a požiadaviek poverenej organizácie.
(4)
Aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy môže vykonať podľa projektu schváleného pre každú aplikáciu samostatne užívateľ pôdy alebo každý, kto preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúcu aplikačnú techniku a zabezpečí pre jej výkon fyzickú osobu, ktorá má skončené stredné odborné vzdelanie a má prax najmenej tri roky poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo prírodovedeckého smeru.
§ 8
Povinnosti producenta čistiarenského kalu a producenta dnových sedimentov
(1)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní
a)
viesť evidenciu o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,5)
b)
viesť a aktualizovať register odberateľov čistiarenského kalu alebo register odberateľov dnových sedimentov (ďalej len „register odberateľov“),
c)
zasielať údaje uvedené v písmenách a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
d)
uchovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom.
(2)
Register odberateľov obsahuje tieto údaje:
a)
množstvo vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdané odberateľovi,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorí prevzali čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
c)
obsah rizikových látok v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch,
d)
miesto a čas aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
e)
spôsob, miesto a čas spracovania čistiarenského kalu a dnových sedimentov.
(3)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní bezodkladne zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu.
(4)
Producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní umožniť kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
§ 9
Povinnosti užívateľa pôdy
Užívateľ pôdy je povinný
a)
zabezpečiť, aby sa aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b)
viesť evidenciu o mieste a množstve dávok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov za kalendárny rok, uchovávať ju najmenej desať rokov a sprístupniť na požiadanie kontrolnému ústavu,
c)
započítať pri hnojení6) množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín,
d)
písomne oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do 15 dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a zaslať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy.
§ 10
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
je odvolacím orgánom v konaní o uložených pokutách (§ 14),
b)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia dotazník o používaní čistiarenských kalov a dnových sedimentov v poľnohospodárstve ako súčasť sektorovej správy za oblasť odpadov,
c)
v spolupráci s ministerstvom životného prostredia poskytuje informácie o aplikácii čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy medzinárodným inštitúciám, ktorých členom je Slovenská republika, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 11
Povinnosti posudzovateľov
(1)
Poverená organizácia
a)
vedie evidenciu o kvalite a množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a zasiela ju každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok ministerstvu životného prostredia,
b)
vypracúva odborné posúdenie projektov z hľadiska pôvodu a úpravy kalu a vplyvu na kvalitu vôd.
(2)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
a)
vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v registri pôd na podklade oznámenia a kópie zmluvy podľa § 9 písm. d),
b)
vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Národné lesnícke centrum
a)
vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do lesnej pôdy na podklade oznámenia podľa § 9 písm. d),
b)
vypracúva odborné posúdenia projektov z hľadiska ochrany lesných pozemkov.
§ 12
Povinnosti kontrolného ústavu
(1)
Kontrolný ústav vykonáva štátnu kontrolu
a)
u užívateľa pôdy, do ktorej sa aplikoval čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
b)
u producenta čistiarenského kalu alebo producenta dnových sedimentov na požiadanie v spolupráci so zástupcom poverenej organizácie.
(2)
Kontrolný ústav eviduje a uchováva zmluvy o odbere čistiarenského kalu a dnových sedimentov na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy najmenej desať rokov.
(3)
Kontrolný ústav poskytuje zmluvy podľa odseku 2 na požiadanie Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národnému lesníckemu centru.
(4)
Ak kontrolný ústav zistí, že aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov bola vykonaná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
a)
vypracuje protokol, v ktorom nariadi vykonanie opatrení na odstránenie negatívnych vplyvov na poľnohospodársku pôdu alebo na lesnú pôdu, v ktorom určí lehotu na ich vykonanie,
b)
uloží pokutu podľa § 14,
c)
eviduje a uchováva protokoly podľa písmena a) najmenej desať rokov,
d)
bezodkladne oznámi rozhodnutie o pokute Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy alebo Národnému lesníckemu centru a poverenej organizácii, ak uložil pokutu producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov.
§ 14
Sankcie
(1)
Kontrolný ústav uloží producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov pokutu
a)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak odovzdá užívateľovi pôdy čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na priamu aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy podľa § 7,
b)
od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 1 písm. a) o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi,
2.
nevedie a neaktualizuje register odberateľov podľa § 8 ods. 1 písm. b),
3.
nezašle evidované údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii,
4.
neuchováva desať rokov všetky evidované údaje a nesprístupní ich kontrolnému orgánu podľa § 8 ods. 1 písm. d),
c)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak do piatich pracovných dní od podpísania nezašle kontrolnému ústavu každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu alebo ak neumožní kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
(2)
Kontrolný ústav uloží užívateľovi pôdy pokutu
a)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak umožní aplikáciu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy bez uzavretia písomnej zmluvy s producentom čistiarenského kalu alebo s producentom dnových sedimentov alebo ak nezabezpečí, aby sa aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
b)
od 1 500 eur do 3 000 eur, ak
1.
nevedie evidenciu podľa § 9 písm. b) za kalendárny rok a neuchováva ju najmenej desať rokov,
2.
nesprístupní evidenciu podľa § 9 písm. b) na požiadanie kontrolnému ústavu,
3.
nezapočíta pri hnojení množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín podľa § 9 písm. c),
4.
písomne neoznámi Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do troch pracovných dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a nezašle Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy podľa § 9 písm. d).
(3)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu kontrolný ústav uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
(7)
Výnosy z uložených pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14a
Úhrada nákladov
(1)
Ten, pre koho vykonala poverená organizácia činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy činnosti podľa § 11 ods. 2 písm. b) a Národné lesnícke centrum činnosti podľa § 11 ods. 3 písm. b), je povinný uhradiť náklady.
(2)
Náklady podľa odseku 1 určí poverená organizácia, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Národné lesnícke centrum vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9)
(2)
Ak pôvodca čistiarenského kalu a dnových sedimentov nezabezpečí zhodnotenie týchto odpadov podľa tohto zákona alebo ak čistiarenský kal a dnové sedimenty nespĺňajú podmienky na takéto zhodnotenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 707/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy.
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z. a zákona č. 529/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zneškodniť odpad úpravou pôdnymi procesmi podľa položky D2 uvedenej v prílohe č. 3.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d), ktoré nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:
1.
Smernica Rady č. 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 181, uverejnená 12. júna 1986, str. 0006.
2.
Smernica Rady č. 91/692/EHS z 23. decembra 1991, štandardizácia a racionalizácia správ o zavádzaní niektorých smerníc o životnom prostredí.
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 377, uverejnená 31. decembra 1991, str. 0048 - 0054.
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v čistiarenskom kale
Ukazovateľ Limitné hodnoty koncentrácie
mg/ kg sušiny
Arzén1) 20
Kadmium1) 10
Chróm1) 1 000
Meď1) 1 000
Ortuť1) 10
Nikel1) 300
Olovo1) 750
Zinok1) 2 500
Mikrobiologické kritériá pre čistiarenský kal
Ukazovateľ Limitné hodnoty
KTJ/g sušiny
Termotolerantné koliformné baktérie 2.106)
Fekálne streptokoky 2.106)
Príloha č. 3 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch
Parameter Limitné hodnoty koncentrácie
mg/ kg sušiny
Arzén1) 20
Kadmium1) 10
Chróm1) 1 000
Meď1) 1 000
Ortuť1) 10
Nikel1) 300
Olovo1) 750
Zinok1) 2 500
PAU2) 6,0
PCB3) 0,8
AOX4) 500
1) Ťažké kovy
2) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d) pyrén
3) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
4) Adsorbovateľné organicky viazané halogény
Príloha č. 4 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Limitné hodnoty koncentrácie rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
Ukazovateľ Limitné hodnoty pre pôdu mg/kg sušiny
pH 5-6 pH viac ako 6
Arzén1) 15 20
Kadmium1) 0,5 1
Chróm1) 30 60
Meď1) 20 50
Ortuť1) 0,1 0,5
Nikel1) 15 50
Olovo1) 70 70
Zinok1) 60 150
1)
Ťažké kovy
Príloha č. 5 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Maximálne množstvo rizikových látok pridané v čistiarenskom kale a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy za rok
Ukazovateľ Maximálne množstvo g/ ha/r
Arzén1) 60
Kadmium1) 30
Chróm1) 3 000
Meď1) 3 000
Ortuť1) 30
Nikel1) 900
Olovo1) 2 250
Zinok1) 7 500
1)
Ťažké kovy
Príloha č. 6 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12:
Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov
STN-ISO 5667-12
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber
vzoriek kalov z čistenia odpadových vôd
STN-ISO 5667-13
Charakterizácia kalov.
Stanovenie hodnoty pH
STN-EN 12 176
Charakterizácia kalov.
Stanovenie sušiny a obsahu vody
STN-EN 12 880
Charakterizácia kalov. Stanovenie straty pri spaľova-
ní sušiny
STN-EN 12 879
Charakterizácia kalov.
Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla
STN-EN 13 342
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie fosforu
STN 75 7923
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie draslíka
STN 75 7925
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie horčíka
STN 75 7928
Charakterizácia kalov.
Stanovenie stopových prvkov a fosforu.
Extrakcia lúčavkou kráľovskou
STN-EN 13 346
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie zinku
STN 75 7931
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie medi
STN 75 7932
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie niklu
STN 75 7933
Kvalita vody. Chemický a fyzikálny rozbor kalov.
Stanovenie olova
STN 75 7936
Kvalita vody.
Stanovenie chrómu
STN-EN 1233
Kvalita vody.
Stanovenie ortuti
STN-EN 1483
Kvalita vody.
Stanovenie arzénu
STN-EN ISO 11 969
Kvalita vody.
Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia
a olova
STN-ISO 8288
Priemyselné komposty.
Stanovenie celkového obsahu ortuti
STN 46 5735
Kvalita vody.
Stanovenie fluóranténu (PAU)1)
STN 75 7554
Kvalita vody.
Stanovenie PCB2)
DIN 38 414-20
Kvalita vody.
Stanovenie AOX3)
STN-EN 1485
STN-ISO 9562
Kvalita vody.
Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných
koliformných baktérií
STN-ISO 9308-2
Kvalita vody.
Stanovenie črevných enterokokov
STN-EN ISO 7899-2
1) Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: acenaftén, fenantrén, fluorén, fluorantén, pyrén, benzo(b+j+k)fluorantén, benzo(a)pyrén, benzo(ghi)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén
2) Suma kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
3) Adsorbovateľné organicky viazané halogény
Príloha č. 7 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Odporúčané metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde
Odber pôdnych vzoriek ISO/DIS 10 381-5
Úprava pôdnych vzoriek ISO 11 464
Stanovenie pôdnej reakcie ISO 10 390
Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody STN-ISO 11 465
Stanovenie obsahu uhličitanov STN-ISO 10 693
Extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou STN-ISO 11 466
Stanovenie celkového obsahu ťažkých kovov ISO/DIS 14 869
Stanovenie kadmia, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu,
zinku
ISO 11 047
Stanovenie arzénu a selénu ISO N 373
Stanovenie celkového obsahu ortuti STN 46 5735
Stanovenie obsahu sušiny gravimetrický STN-ISO 11 465
Stanovenie fosforu STN-ISO 11 263
Stanovenie obsahu organického uhlíka (Cox) STN-ISO 10 694
Stanovenie celkového dusíka podľa Kjeldahla STN-ISO 11 261
Stanovenie katiónovej výmennej kapacity (CEC),
Stanovenie draslíka, horčíka, vápnika, sodíka
STN-ISO 13 536
Stanovenie minerálneho dusíka N-NH4 a N-N03 ISO/DIS 14 256-1
Príloha č. 8 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Projekt priamej aplikácie čiastiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy
Príloha č. 9 k zákonu č. 188/2003 Z. z.
Oznámenie o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 2 ods. 23 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
2)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
5)
§ 6 a § 19 ods.1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 10 ods.1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.