181/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2002 bol v Ríme podpísaný Vykonávací program ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005.
Vykonávací program nadobudol platnosť 29. novembra 2002 na základe článku 10 ods. 4.
Do textu vykonávacieho programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.