178/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na Spoločnom zasadnutí znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) boli 22. marca 2002 v Berne prijaté zmeny a doplnky k Prílohe I - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dodatku B - Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave (CIM) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z.) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2003 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.