177/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002
o zaradení výrobkov medzi určené výrobky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zaraďuje výrobky uvedené v prílohe tohto opatrenia medzi určené výrobky a ustanovuje postup posudzovania zhody.
(2)
Ďalší postup posudzovania zhody možno dohodnúť s autorizovanou osobou.
§ 2
Podľa tohto opatrenia sa postupuje do 31. decembra 2003 okrem položiek, na ktoré sa vzťahujú sektorové prílohy Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov – PECA, do jeho účinnosti.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha k opatreniu č. 177/2003 Z. z.