175/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. mája 2003
o vyhlásení návrhu prijatého v referende konanom 16. a 17. mája 2003
Čl. I
Podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 43 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a
na základe zápisnice Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky o výsledku hlasovania v referende konanom 16. a 17. mája 2003, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 49/2003 Z. z.,
vyhlasujem
výsledok referenda konaného 16. a 17. mája 2003, v ktorom nadpolovičná väčšina oprávnených voličov rozhodla o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.
Čl. II
(1)
Referendum sa konalo v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003.
(2)
Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende bol 4 174 097.
(3)
Celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol 2 176 990.
(4)
Celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „áno“, bol 2 012 870 a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „nie“, bol 135 031.
(5)
Oprávnení občania Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou v referende rozhodli o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.
Pavol Hrušovský v. r.