174/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. apríla 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. marca 2003 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 31. marca 2003 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
a
Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 z 19. decembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 18. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4.
Dodatok č. 2 z 18. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 18. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 15. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
6.
Dodatok č. 4 z 31. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 – 2001 z 30. decembra 1999 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Slovenským zväzom spotrebných družstiev.
7.
Dodatok č. 1 z 2. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
8.
Dodatok č. 2 zo 4. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 1 zo 7. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
10.
Dodatok č. 2 zo 7. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretej medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
11.
Dodatok č. 2 z 9. apríla 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.