170/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
opatrenie z 28. apríla 2003 č. M/1146/2003, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. decembra 2002 č. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (oznámenie č. 711/2002 Z. z.).
V prílohe k opatreniu sa vykonávajú zmeny, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.