163/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
ZÁKON
z 23. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 247/2002 Z. z., zákona č. 437/2002 Z. z., zákona č. 472/2002 Z. z. a zákona č. 473/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „vyrovnaní vykonanom“ nahrádzajú slovami „konkurze a vyrovnaní vykonaných“.
2.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „vyrovnaní vykonanom“ nahrádzajú slovami „konkurze a vyrovnaní vykonaných“.
3.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:
„(27)
Pri trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky alebo jej časti na základe písomnej dohody veriteľa a dlžníka alebo na základe písomného oznámenia veriteľa o trvalom upustení od vymáhania takejto pohľadávky alebo jej časti, pri uplatnení odpisu takejto pohľadávky veriteľom do daňových výdavkov podľa § 24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu zahrnie dlžník odpustenú sumu záväzku do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom má veriteľ podľa písomnej dohody zahrnúť odpis takejto pohľadávky do daňových výdavkov alebo v ktorom mu bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
(28)
Základ dane sa pri rozpustení opravných položiek, rozpustení rezerv a účtovaní zostatkov ostatných účtov nákladov na účet nerozdeleného hospodárskeho výsledku68a) zvyšuje o zaúčtovanú výšku zostatkov týchto účtov, ak ich tvorba je považovaná za daňový výdavok podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
4.
V § 24 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou menovitej hodnoty postúpenej pohľadávky, ktorá spĺňa podmienky
1.
na tvorbu opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní,
2.
na tvorbu opravnej položky podľa § 25 ods. 1 písm. v) tretieho bodu,
3.
na tvorbu opravnej položky k pochybným a stratovým pohľadávkam v bankovníctve podľa osobitného predpisu90) alebo
4.
na odpis menovitej hodnoty pohľadávky podľa § 24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu, ktoré sa zahŕňajú do výdavkov (nákladov) do výšky účtovanej68a) v nákladoch,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90)
Zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.“.
5.
V § 24 ods. 2 písm. s) sa slová pred prvým bodom nahrádzajú slovami „výdavok vo výške obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky68a) bez jej príslušenstva alebo hodnoty pohľadávky, ak ide o pohľadávku podľa štvrtého bodu, alebo neuhradenej časti týchto pohľadávok u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva,“.
6.
V § 24 ods. 2 sa písmeno s) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
pri trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky alebo jej časti, pri ktorej je zo všetkých okolností zrejmé, že nebude zaplatená alebo nebude zaplatená väčšia časť jej menovitej hodnoty, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a)
veriteľ a dlžník sú daňovníci so sídlom alebo s bydliskom na území Slovenskej republiky a majú uzatvorenú písomnú dohodu o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo dlžníkovi bolo doručené oznámenie o trvalom upustení od vymáhania takejto pohľadávky alebo jej časti,
b)
od splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov; ak ide o pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do 31. decembra 2002, odpis takejto pohľadávky sa zahrnie do výdavkov (nákladov) postupne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom od splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov, a to vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva za zdaňovacie obdobie, počnúc zdaňovacím obdobím, keď bolo o trvalom upustení účtované68a) v nákladoch, ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis v pomernej výške, ak je zdaňovacie obdobie dlhšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis vo výške pripadajúcej na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok,
c)
o trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky bolo účtované68a) v nákladoch, počnúc 1. januárom 2003.“.
7.
V § 25 ods. 1 písm. v) sa vypúšťa štvrtý bod.
8.
Za § 58e sa vkladá § 58f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58f
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia tohto zákona sa použijú po prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré sa končí po 1. júni 2003.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 427/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pohľadávky z návratných finančných výpomocí, ktoré boli poskytnuté právnickým osobám alebo prevzaté právnickými osobami v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk, môže ministerstvo vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania týchto právnických osôb, pričom § 6 ods. 6 sa nepoužije.“.
2.
V § 55d ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pôvodný zriaďovateľ alebo orgán, ktorý plnil funkciu zriaďovateľa, môže tieto záväzky
a)
uhradiť priamo z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
uhradiť priamo z prostriedkov Fondu národného majetku Slovenskej republiky poskytnutých v súlade s osobitným predpisom,36)
c)
previesť na právnickú osobu založenú ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky12) alebo Fondom národného majetku Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je odkupovanie pohľadávok veriteľov, ktoré zodpovedajú týmto záväzkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 122/2000 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.